:: ปฏิทินการลงทะเบียนการแข่งขัน ::
 • ประชาสัมพันธ์ เว็บไชต์ระบบการลงทะเบียน           19-22 พฤศจิกายน 2561
 • ส่งมอบชื่อผู้ใช้-รหัสผ่าน ให้ศูนย์การศึกษาพิเศษ    23-26 พฤศจิกายน 2561
 • เปิดลงทะเบียนนักเรียน/ครู                                 27-30 พฤศจิกายน 2561
 • ปิดระบบการลงทะเบียนนักเรียน/ครู                     1 ธันวาคม 2561
 • ตรวจสอบรายชื่อและขอแก้ไขในระบบ                   3-7 ธันวาคม 2561
 • เปิดให้พิมพ์บัตรประจำตัว นักเรียน/ครู                 15  ธันวาคม 2561 เป็นต้นไป
 • จัดการแข่งขันระดับชาติ  (ภาคกลางและภาคตะวันออก25 ธันวาคม 2561
                                                                 
 • ประกาศผลการแข่งขัน ระดับชาติ(ภาคกลางและภาคตะวันออก)  หลังจบการแข่งขัน
 • พิมพ์เกียรติบัตรการแข่งขัน                               1 มกราคม 2561 เป็นต้นไป
วันอังคาร ที่ 09 ตุลาคม 2561 เวลา 16:58 น.