ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง 17 1 3 0 21
2 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 14 1 1 0 16
3 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร 11 2 0 0 13
4 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม 11 1 0 1 12
5 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี 10 3 1 3 14
6 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี 10 1 2 1 13
7 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง 9 3 3 0 15
8 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ 8 2 0 0 10
9 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี 8 1 0 1 9
10 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี 8 1 0 0 9
11 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง 8 0 2 1 10
12 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี 8 0 1 0 9
13 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี 7 2 3 0 12
14 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี 7 1 0 0 8
15 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา 6 2 1 2 9
16 ศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก 6 1 1 0 8
17 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี 5 2 2 1 9
18 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา 5 1 1 0 7
19 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี 5 1 0 0 6
20 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี 5 0 1 0 6
21 ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี 5 0 1 0 6
22 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี 4 0 2 0 6
23 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม 3 1 0 0 4
24 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว 3 0 1 0 4
25 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท 2 2 0 0 4
26 ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด 0 0 0 0 0
รวม 185 29 26 10 240