ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 โสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี 39 7 3 0 49
2 สุพรรณบุรีปัญญานุกูล 37 1 2 1 40
3 โสตศึกษาจังหวัดนครปฐม 33 8 1 1 42
4 เพชรบุรีปัญญานุกูล 33 7 0 0 40
5 โสตศึกษาเทพรัตน์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 33 6 0 0 39
6 ฉะเชิงเทราปัญญานุกูล 31 5 0 1 36
7 โสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี 29 6 4 1 39
8 ศรีสังวาลย์ 28 1 1 0 30
9 โสตศึกษาปานเลิศจังหวัดลพบุรี 23 5 2 3 30
10 ลพบุรีปัญญานุกูล จังหวัดลพบุรี 22 9 4 0 35
11 โสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 22 6 1 0 29
12 ระยองปัญญานุกูล 20 8 2 1 30
13 ประชาบดี 20 3 4 0 27
14 เศรษฐเสถียร ในพระบรมราชูปถัมภ์ 20 3 0 0 23
15 ศึกษาพิเศษชัยนาท 20 1 0 0 21
16 โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ 19 3 2 0 24
17 โสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี 16 4 2 2 22
18 กาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ฯ 15 4 0 0 19
19 สอนคนตาบอดกรุงเทพ 9 1 1 0 11
20 ปัญญาวุฒิกร 7 2 1 0 10
21 การศึกษาคนตาบอดและคนตาบอดพิการซ้ำซ้อน ลพบุรี 7 1 0 0 8
22 บ้านเด็กรามอินทรา 4 0 0 1 4
23 เฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) 3 0 0 0 3
รวม 490 91 30 11 622