เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561
ณ โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25-27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายบุญรักษ์ ยอดเพชร เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
2 นายอัมพร พินะสา ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
3 นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้านการศึกษาพิเศษและด้อยโอกาส คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
4 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
5 นางศิริกุล พานพล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
6 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษ และเรียนร่วม คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
7 นางจิรัฐยา ไชยสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
8 นายไพฑูรย์ อรุณศรีประดิษฐ์ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต ๑ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
9 นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๒ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
10 นายนิพนธ์ ก้องเวหา ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
11 นายบำรุง เสียงเพราะดี รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๙ คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
12 นายสนิท แย้มเกษร ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน คณะกรรมการฝ่ายที่ปรึกษา  
13 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
14 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
15 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
16 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
17 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
18 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
19 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
20 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
21 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
22 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
23 นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
24 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
25 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
26 นางสาวธนภร ฤทธิแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
27 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
28 นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
29 นางภัทริยาวรรณ พันธ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
30 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
31 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 45 จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
32 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 46 จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
33 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
34 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 48 จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
35 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 49 จังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
36 นางสาวพิชานันต์ ธาราวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
37 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
38 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 5 จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
39 นายชัยพร พันธ์ุน้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 6 จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
40 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 12 จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
41 นายธวัช ขุรีมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
42 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
43 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
44 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
45 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
46 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
47 นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
48 นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
49 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
50 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
51 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
52 นายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
53 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
54 นางสาวศิริพร เพชรเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนกาญจนาภิเษกสมโภช ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
55 นายประสงค์ เนาวบุตร ผู้อำนวยการโรงเรียนธรรมิกวิทยา จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
56 นางสมมารถ จิตยุติ ผู้อำนวยการโรงเรียนประชาบดี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
57 นางสมบูรณ์ อาศิรพจน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนปัญญาวุฒิกร คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
58 นางสาวรัตนา อรรคนิตย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดกรุงเทพ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
59 นายวิชัย สานคล่อง ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดลพบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
60 นายชิต สุขหนู ผู้อำนวยการโรงเรียนสอนคนตาบอดพระมหาไถ่พัทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
61 นางสาวดวงหฤษฎ์ ภูแพง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเด็กรามอินทรา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
62 นางมีนา รอดคล้าย ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีสังวาลย์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
63 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
64 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
65 นางลัดดาวัลย์ ศานตินิรันดร ผู้อำนวยการโรงเรียนภัทรญาณวิทยา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
66 นางอุรุดา สุดมี ข้าราชการบำนาญ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
67 นายเชาวลิต รนขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
68 นายทยากร ธนโชติหิรัญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
69 นายสุขุม เหล่าจิรอังกูร ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
70 นางชญาดา นาควัชรานันท์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
71 นายเดชา ภุมมาวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
72 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
73 นางสาววราภรณ์ กลัดเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
74 นางสาววรรณเพ็ญ พันธ์ฟัก ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
75 นางสุพรทิพย์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการดำเนินการจัดการแข่งขัน  
76 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
77 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
78 นางสาวเสาวภา ตรีสกุลวงษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
79 นางสาวจุฑามาศ เพชรโสม ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
80 นางสาวธัญวรัชย์ ศิลปะวิสุทธิ์ ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
81 นางสาวศตายุ เมืองประทับ ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
82 นางสาวอารยา แก้วอร่าม ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
83 นายไพโรจน์ ศรีคง ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
84 นางศิราณี เรืองคง ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
85 นางสาวอารีย์ สุวรรณพรหม ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
86 นายธนกฤษ มวยทองดี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
87 นางปราณี ประคำนอก ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
88 นางสาวพิมพ์ชญา ธนาพรพงศ์สถิต ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
89 นายจเร ฤทธิ์แก้ว ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
90 นางสาวสุปราณี เมฆขจร ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
91 นายสมาน ทวีเลิศ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
92 นางเนตรชนก รินจันทร์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
93 นางสาวกุลศิริ แจ้งสว่าง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
94 นางธัญยธรณ์ ธำรงกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
95 นางสาววราภรณ์ กลัดเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
96 นางสาวสุวรรณา ชุมภูแก้ว รองผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
97 นางสาวสุนิสา แสงอนันต์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายพิธีการ  
98 นางสาวกุสุมา แสงประดิษฐ์ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
99 นายชัชวาลย์ ตั้งสกุล ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
100 นายรัฐเขต จามรวรรณ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
101 นายอนุวรรตน์ ช่างหล่อ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
102 นางสาวธัญวรัชย์ ศิลปวิสุทธิ์ครู ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
103 นายพิเชษฐ์ ศรีอนันต์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
104 นายไตรภพ ทองช่วง ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
105 นายวรวุต สุวรรณไชยรบ ครู โรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
106 นางสาวภัทรวรรณ สวนนันท์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
107 นายอำพล เหลืองอ่อน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
108 นายปิโยรส ปู่เถา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
109 นายวีรภัทร ขุริมนต์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
110 นางสาวประวีณา พืชมงคลไชย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธรประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
111 นางสาวพิมพ์ชนก ออมทรัพย์ทวี ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
112 ว่าที่ ร.ต.วาริน สมัญญา ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
113 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
114 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
115 นางสุธารัตน์ หมื่นสิทธิแพร่ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
116 นางณัฐกุล กาบตุ้ม ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
117 นางสาวณัฐนิช ขวัญเทศ ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
118 นางสาวหทัยวรรณ คังคายะ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
119 นางสาวประวีณา พืชมงคลไชย ครูศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
120 นายทิวากร อาจหาญ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
121 นายอดุลย์ ทองทวี ครู โรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายวิเคราะห์ประมวลผลและรายงานการแข่งขัน  
122 นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
123 นางสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
124 นางธนวรรณ เพชรวงศ์ ครู โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
125 นางสาวฉวีวรรณ แพงหอม ครู โรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
126 นายวิรัช ภู่เล็ก ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
127 นางสาวกรรณิการ์ สุขบท ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
128 นางสาวบุศดี คุ้มบล ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
129 นางสาวพรศิริ ชัยประเสริฐ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
130 นางสาวชลันธร สุ่มมาตย์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
131 นางสาวจุรีรัตน์ คงด้วง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
132 นางสาวพัสณี สุขสาโรจน์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
133 นางสาวอุราวรรณ ศรีสุข ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
134 นางสาวกมลวรรณ์ ศีระชาติ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
135 นางบุญรัตน์ ฐิตยานุวัฒน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
136 นางสาวนันทิชา หอมวิไล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
137 นางสาวจิรัฐิพร จีนสายใจ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
138 นางสาวกมลรัตน์ สิงห์ศักดา ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
139 นางสุนทรี ปู่เถา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
140 นางสาวปาลิดา สาธรณ์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
141 นางบังอร จำปาทอง ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
142 นางไพศรี อินทร์ทิพย์ ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
143 นางสาวรัชฎาภรณ์ สมประเสริฐ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายรับลงทะเบียน  
144 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
145 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
146 นายเชาวลิต รนขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
147 นายนิรชัย ขวัญเมือง ครู โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 47 จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
148 นายไตรกฤษ วังคะฮาต ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
149 นายหัสดี ผาสุกตรี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
150 นายจรูญ วิเศษโวหาร ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
151 นางสุภรณ์ บุญมีรอด ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
152 นายวัชระ หนูมงกุฎ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
153 นางรุ่งนภา จันทร์ตรา ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
154 นายอนุวัฒน์ ม่วงมา ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
155 นายชัชวาลย์ ตั้งสกุล ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
156 นางสาวสุวิชา พระมาลา ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
157 นางเบญจวรรณ โหสุวรรณ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
158 นางสาวณัฐวิกา ขุนพาสน์ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
159 นางสาวเปี่ยมสุข สุขเรือน ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
160 นายทิวากร อาจหาญ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
161 นายชัชภาค วงษ์ซื่อ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
162 นายชัชภาค วงษ์ซื่อ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
163 นายเอกรินทร์ จันทร์เฮง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
164 นายเดชชัย เกิดน้อย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
165 ว่าที่ร.ต.จิรพงศ์ ธาราเคหะกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
166 นายชุมชน บุญปลูก ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
167 นายศุภวิชญ์ ล่องแพ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
168 นายปิโยรส ปู่เถา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
169 นางสาวพเยาว์ สุขเกษม ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
170 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
171 นายบรรลือศักดิ์ แสงราม ครู โรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายสถานที่  
172 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
173 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
174 นางสาวสุดาวัลย์ นพวิสุทธิสกุล ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
175 นางสุธามาศน์ สุขเสพย์ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
176 นางสาวณัฎฐนิชา ทับสว่าง ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
177 นายวัชระศักดิ์ อยู่ภักดี ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
178 นางสาวธมลวรรณ ใจไหว ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
179 นางสาวพรพรรณ แสนแปงวัง ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
180 นางสาววรรณพิมพ์ หนูมงกุฎ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
181 นางสาวอารีย์ ศรีคำ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
182 นายมงคล โคกแก้ว ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
183 นายเดชชัย เกิดน้อย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
184 นางบุญรัตน์ ฐิตยานุวัฒน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
185 นางสาววราภรณ์ อารีชินรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
186 นางสาวสุนิสา แสงอนันต์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์  
187 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
188 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
189 นางสาวพนิดา ธนานันท์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
190 นางอมรภัค ปิ่นกำลัง ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
191 นางสาวนิรัชรา คำพร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
192 นางสาวกฤติกา ประสาธสุวรรณ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
193 นางคชาภรณ์ รชตะนันทน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
194 นายนนทวัฒน์ ตรีนันทวัน ครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
195 นางสาวนันทิตา วงศ์หวุน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
196 นางสาวพรปรีณัน พสุนธราธรรม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
197 นางสาวธิดารัตน์ ศรีวังโพน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
198 นางสาววิกานดา สุทธิผล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
199 นางสาวสุดคนึง สวัสดี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
200 นางกมลทิพย์ พุ่มดี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
201 นางสริณญา สัมฤทธิ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
202 นางสาวนฤมล สุดนาวา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
203 นางสาวธัญญธร คงทน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
204 นายนิกรานต์ ทิมเทศ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
205 นางสาวนฤมล ศรีจาก ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
206 นางสาวศิรินภา จันทร์หอม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
207 นางสาวกาญจนา ภุมมา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
208 นางนันทนา กลั่นบุศย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
209 นางสาวสุนิสา แสงอนันต์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
210 นางบุญรัตน์ ฐิตยานุวัฒน์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
211 นางธัญยธรณ์ ธำรงกุลไพบูลย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
212 นางนฤมล นามเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
213 นางสาวจิรัฐิพร จีนสายใจ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคมและต้อนรับ  
214 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
215 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
216 นายวิรัตน์ชัย ยงวนิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
217 สิบเอก เอกชัย ทรงศิริ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
218 นางสาวพัชราภรณ์ เกสร ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
219 นายธัชกร ปู่เถา ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
220 นายไกรสร เพ็งเจริญ ครูโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
221 นายปิโยรส ปู่เถา ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
222 นายมงคล โคกแก้ว ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
223 นางประสิทธิ์พร สืบสุข รองผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
224 นายเดชชัย เกิดน้อย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
225 นายเฉลิมชัย สารวิทยกุลชัย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายโสตทัศนูปกรณ์  
226 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
227 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
228 นางนฤมล นามเอี่ยม รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
229 นางสาวดวงใจ นามบุบผา ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
230 นางพัทนรินทร์ อินต๊ะวิกุล ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
231 นางสาววันเพ็ญ แดงเสน ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
232 นางสาวน้ำฝน วงศ์พันธุ์ ครู โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
233 นางอลงกรณ์ บุญญะสัญ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
234 นางสาวนภาวัลย์ กสิฤกษ์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
235 นางสาววิริยา ชิดดี ครู โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
236 นางสาววราพร พันทองอ่อน ครูโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
237 นางศิรญา เหลืองอ่อน ครูโรงเรียนเฉลียวภาวนานุสรณ์ (ศึกษาพิเศษชลบุรี) คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
238 นางสาวอนงค์ภัทร วางโต ครู โรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
239 นางสาวบุษรินทร์ รอดสาย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
240 นางเนาวรัตน์ พวงสถิตย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
241 นางสาวดารณี ดีทวี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
242 นางสาวศรัณย์ญาพร พุ่มดียิ่ง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
243 นางสาวรัชฎาภรณ์ สมประเสริฐ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายการเงิน  
244 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
245 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
246 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
247 นางดรุณี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
248 นางสาวกมลรัตน์ ภุมรินทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
249 นางอลิสา ลิ้มสกุล ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
250 นางสาวนิสา ยิ่งวงษ์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
251 นางสาวพิมพ์บุญ ไตรบุตร ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
252 นางสาวปรียาภรณ์ พิมภาค ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
253 พยาบาลโรงพยาบาลห้วยพลู โรงพยาบาลห้วยพลู คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
254 นางสาวกมลวรรณ์ ศีระชาติ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
255 นางสาวอุราวรรณ ศรีสุข ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
256 นางสาวบุษรินทร์ รอดสาย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายสาธารณสุขและพยาบาล  
257 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
258 นางดรุณี สุขสวัสดิ์ รองผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษเขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
259 นางเนตรชนก รินจันทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
260 นายสมาน ทวีเลิศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
261 นางสาวสุจิตตรา อรุณรัตน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
262 นางสาววัลลี จันทร์แจ้ง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
263 นางสาวอรอุมา จันทนป ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
264 นายศุภวิชญ์ ล่องแพ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
265 นางสาวจิรัฐิพร จีนสายใจ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
266 นางสาวนาตยา อิ่มน้อย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
267 นายธิติณัฏฐ์ บัณฑิตกฤตวิทย์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายประสานที่พัก  
268 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
269 นางสุพรทิพย์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
270 นางสาวกิติมา ภานุรัตน์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
271 นางยุวลักษณ์ สนองค์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
272 นางสาวฐิติมา ลิ้มสงวน ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
273 นางสาวนฤมล เขียวคำ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
274 นายวันชัย สนองค์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
275 นางดวงใจ เอี่ยมศรีใส ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
276 นางสาวโสมวิภา พึ่งธรรม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
277 นางสาวเบญจมาพร ตุ้มทอง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
278 นางสาวนันทิชา หอมวิไล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
279 นายชัชภาค วงษ์ซื่อ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
280 นางสาวนิลุบล เวบ้านแพ้ว ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
281 นางทิพวรรณ วงษาลาภ ครูโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
282 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
283 นางสาววิชชุลดา นามสง่า ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
284 นายสุพจน์ อู่ขลิบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
285 นางสาวอนงค์ จันทร์สว่าง ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
286 นางคชาภรณ์ รชตะนันท์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
287 นางศรัญญา ประพฤติชอบ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
288 นางสาวมาริษา พรมมาอินทร์ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม  
289 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
290 นายทสร วรรโณภาศ ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
291 นายกิติศักดิ์ สุพร ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
292 นายเทวราช ชูประเสริฐ ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
293 นายบุญเลิศ ผ่องดี ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
294 นายสัณฐิตพงษ์ โดดชัย ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
295 นายศักดิ์ดา เจตนเสน ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
296 นายวีรวัฒน์ รงค์ภักดี ครู โรงเรียนฟ้าใสวิทยา คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
297 นายเดชชัย เกิดน้อย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
298 นายเอกรินทร์ จันทร์เฮง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
299 ว่าที่ร.ต.จิรพงศ์ ธาราเคหกุล ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
300 นายศุภวิชญ์ ล่องแพ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
301 นายยงยุทธ เกาซ้วน ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
302 นายสามารถ จันหา ครู โรงเรียนอนุบาลกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและการจราจร  
303 นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
304 นางสาวสายใจ สังขพันธ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
305 นายวัชระ อินทนนท์ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
306 นางสาวสุพัตรา แซ่กิม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
307 นางสาวลลิตา วงทวี ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
308 นางสาวกิตติกา สาสุจิตร ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
309 นางสาวชนิดา ศรีเมือง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
310 นางสาววีณา จันทร์งาม ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
311 นางสาวดาวนภา ถานผดุง ครู โรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
312 นางสาวพิมพา ขวัญเมือง โรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
313 นายทิวากร อาจหาญ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
314 นายบรรลือ สื่อเฉย ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
315 นางสาวชิชญาญ์ เซิบกลาง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
316 นางสาวปัณยตา สิงห์ทอง ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
317 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
318 นางสาวศุภวรรณ เฮงประสาทพร ครูโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
319 นายมานะ เจริญลาภ ครู โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการล่ามภาษามือ  
320 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
321 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
322 นายประเวศ ทั่งจันทร์แดง ผู้อำนวยการโรงเรียนลพบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
323 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
324 นายณรงค์ ศิริเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนสมเด็จพระปิยมหาราชรมณียเขต จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
325 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
326 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
327 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
328 นางสรวีย์ ดอกกุหลาบ ผู้อำนวยการโรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
329 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
330 นางสาวปนัดดา วงศ์จันตา ผู้อำนวยการโรงเรียนเศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมป์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
331 นางเงาแข เดือดขุนทด ผู้อำนวยการโรงเรียนฉะเชิงเทราปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
332 นายอรุณ ชุมทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนระยองปัญญานุกูล คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
333 นางสุพรทิพย์ สวัสดิโกมล ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาเทพรัตน์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
334 นายสุขุม เหล่าจิรอังกูร ครู โรงเรียนโสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
335 นางสาวธนภร ฤทธิแผลง ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
336 นางสุวรรณทนา ชื่นอยู่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาปานเลิศ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
337 นายสมชาย บ้านไร่ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
338 นางภัทริยาวรรณ พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดชัยนาท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
339 นายดำรงสิทธิ์ เบ้าศิลป์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๓๓ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
340 นายนันทวัฒน์ กาฬจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๕ จังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
341 นายสมเกียรติ สุทธิเจริญพานิชย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๖ จังหวัดชัยนาท คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
342 นายวีระ แก้วกัลยา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๗ จังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
343 นางสุภาพร พาภักดี ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๘ จังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
344 นายวันชัย พิมพา ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ ๔๙ จังหวัดตราด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
345 นายเชาวลิต รนขาว รองผู้อำนวยการโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์บางกรวย จังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
346 นางสาวพิชานันต์ ธาราวรเศรษฐ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนพิบูลประชาสรรค์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
347 นายเกริกเกียรติ อินเกตุ ผู้อำนวยการโรงเรียนฟ้าใสวิทยา จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
348 นายอมร เผ่าเมือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑ จังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
349 นายสุวิทย์ อินต๊ะวิกุล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๕ จังหวัดสุพรรณบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
350 นายชัยพร พันธุ์น้อย ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๖ จังหวัดลพบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
351 นางสาวทักษิณา ช่วยบำรุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา ๑๒ จังหวัดชลบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
352 นายวิรัตน์ชัย ยงวณิชย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดนนทบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
353 นางสาวอุดมลักษณ์ หมีสมุทร ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดปทุมธานี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
354 นางสาวชนัญภรณ์ จันทะวัน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรปราการ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
355 นางสาวพนารัตน์ วสุวัฒนศรี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสงคราม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
356 นางสาวอรวรรณ เจือจาน ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
357 นางชญาดา นาควัชรานันท์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดเพชรบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
358 นายเดชา ภุมมาวงศ์ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
359 นายชนะ สุ่มมาตย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
360 นายเกรียงไกร เกียรติวงศ์กมล ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดอ่างทอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
361 นายสรายุทธ ภูคัสมาส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
362 นายทยากร ธนโชติหิรัญ ครู ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดฉะเชิงเทรา คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
363 นางสาวอรณิชชา สังข์มณี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
364 นางสาวอมรรัตน์ วงศ์สารภี ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดสระแก้ว คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
365 นายมานะ ภูมิธิ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดระยอง คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
366 นางสาวฐาปณีย์ โลพันดุง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
367 นายธวัช ขุริมนต์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดตราด คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
368 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
369 นางสาวอุณาวรรณ มั่นใจ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
370 นางสาววราภรณ์ กลัดเจริญ รองผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
371 นางสาวกุลธิดา ภูวนเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังขอน คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
372 นายสุรศักดิ์ แสงบุราณ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านแหลมไผ่ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
373 นายทวีศักดิ์ ถึกไทย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้าน กม.๘๐ คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
374 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการตัดสินการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียน การศึกษาพิเศษเฉพาะความพิการ คณะกรรมการกลางทุกกลุ่มสาระ  
375 นางสุดา สุขอ่ำ ผู้อำนวยการสำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
376 นายเจริญ แจ่มใส ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสมุทรสาคร คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
377 นายนะรงษ์ ชาวเพ็ชร ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดปราจีนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
378 นางลำพึง ศรีมีชัย ผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
379 นางศิริกุล พานพล ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาสำหรับผู้ด้อยโอกาส คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
380 นางสาวอนงค์ ผดุงชีวิต ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในศูนย์การศึกษาพิเศษและเรียนร่วม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
381 นางจิรัฐยา ไชยสาร ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาในสถานศึกษาเฉพาะความพิการ คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
382 นางสมพร หวานเสร็จ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ส่วนกลาง คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
383 นางกัญยา เคหารมย์ ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดราชบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
384 นายวรทัศน์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษ ประจำจังหวัดสิงห์บุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
385 นางอาภัสรา ตังคกุลวิวิช ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาพิเศษมหาจักรีสิรินธร ประจำจังหวัดนครนายก คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
386 นายวีระ กิ่งแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนเพชรบุรีปัญญานุกูล คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
387 นางสาวฐิติมา กลั่นบุศย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดกาญจนบุรี คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  
388 นายสมนึก เหลืองอ่อน ผู้อำนวยการโรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดนครปฐม คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายอำพล เหลืองอ่อน เบอร์โทรศัพท์ 088-590-2526
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2023 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]