สรุปเหรียญรางวัล สพป. สมุทรปราการ เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 65 12 9 4 86
2 อนุบาลชุมชนบางบ่อ 42 11 7 5 60
3 คลองบางน้ำจืด 41 6 8 7 55
4 วัดกิ่งแก้ว 37 19 15 11 71
5 ทรงวิทยาเทพารักษ์ 26 10 13 8 49
6 วัดบางพลีใหญ่ใน 26 7 7 10 40
7 วัดราษฎร์บูรณะ 24 13 7 9 44
8 วัดเสาธงกลาง 23 18 15 8 56
9 เตรียมปริญญานุสรณ์ 22 12 10 7 44
10 วัดศรีวารีน้อย 20 10 3 7 33
11 วัดบางโฉลงใน 19 11 4 5 34
12 ชุมชนวัดบ้านระกาศ 17 14 9 12 40
13 วัดสลุด 16 7 5 8 28
14 พรหมพิกุลทอง 16 6 10 7 32
15 วัดหนามแดง 16 4 8 7 28
16 วัดหัวคู้ 15 12 13 3 40
17 รัตนโกสินทร์ 9 15 11 5 9 31
18 สารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 15 7 2 7 24
19 วัดบางพลีใหญ่กลาง 14 11 10 7 35
20 วัดนิยมยาตรา 13 2 4 1 19
21 ธนสิทธิ์อนุสรณ์ 12 4 6 7 22
22 วัดบางบ่อ 11 5 3 2 19
23 สุเหร่าบางกะสี 11 3 7 3 21
24 สาธิตบางนา 10 14 2 3 26
25 วัดบางโฉลงนอก 10 6 6 11 22
26 ตลาดบางพลีน้อย 10 3 5 3 18
27 ปากคลองชวดใหญ่ 9 4 3 0 16
28 คลองบางแก้ว 9 3 14 13 26
29 สุเหร่าบ้านไร่ 8 9 6 7 23
30 ศรีดรุณ 8 3 7 4 18
31 สันต์เสริมวิทย์ 8 2 3 1 13
32 สุดใจวิทยา 7 9 16 6 32
33 คลองบางกระบือ 7 9 5 7 21
34 สุเหร่าบางปลา 7 8 8 2 23
35 วัดเสาธงนอก 7 5 4 8 16
36 หนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 6 8 4 2 18
37 ไพรีขยาด 6 2 5 2 13
38 วัดจรเข้ใหญ่ 5 13 11 5 29
39 ยินดีวิทย์ 5 6 9 4 20
40 คลองลาดกระบัง 5 1 3 1 9
41 คลองเจริญราษฎร์ 5 0 1 1 6
42 บางพลีพัฒนศึกษาลัย 5 0 0 3 5
43 คลองบางกะสี 4 5 6 3 15
44 บ้านท้องคุ้ง 4 4 9 9 17
45 วัดบางเพรียง 4 4 6 5 14
46 วัดเปร็งราษฎร์บำรุง 4 4 4 9 12
47 คลองบางกะอี่ 4 3 6 1 13
48 วัดโคธาราม 4 3 2 1 9
49 วัดบางพลีน้อย 4 2 1 1 7
50 ประภามนตรี 3 4 1 2 0 7
51 คลองกันยา 4 0 4 1 8
52 วัดมงคลโคธาวาส 3 7 10 11 20
53 วัดมงคลนิมิตร 3 4 7 10 14
54 ปากคลองมอญ 3 4 1 5 8
55 คลองปลัดเปรียง 3 3 5 0 11
56 ละมูลรอดศิริ 3 3 3 2 9
57 ไทยรัฐวิทยา 71 3 1 7 10 11
58 คลองกระแชงเตย 3 0 3 0 6
59 คลองสะบัดจาก 2 4 3 3 9
60 วัดบัวโรย 2 4 2 8 8
61 วัดสีล้ง 2 2 2 1 6
62 คลองพระยานาคราช 2 1 3 1 6
63 วัดกาหลง 2 1 1 2 4
64 เฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 2 0 4 1 6
65 คลองบ้านระกาศ 2 0 1 1 3
66 คลองหลุมลึก 1 4 2 2 7
67 วัดสุคันธาวาส 1 3 2 7 6
68 เกวลินวิทยา 1 2 1 0 4
69 วัดนาคราช 1 1 1 2 3
70 อนุบาลยินดีวิทย์ 1 1 0 0 2
71 วัดลาดหวาย 1 0 1 0 2
72 ตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) 1 0 0 0 1
73 วัดราษฎร์นิยมธรรม 0 6 3 3 9
74 วัดสร่างโศก 0 3 4 5 7
75 ตลาดปากคลองเจ้า 0 3 3 4 6
76 วัดบางนางเพ็ง 0 1 0 0 1
77 วัดคอลาด 0 0 3 2 3
78 วัดปานประสิทธาราม 0 0 2 1 2
79 อนุบาลชลิดา 0 0 2 0 2
80 สุเหร่าคลองใหม่ 0 0 1 1 1
81 วัดเกาะแก้ว 0 0 0 0 0
รวม 731 404 409 349 1,893