สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนคลองกระแชงเตย 6 14 12
2 003 โรงเรียนคลองกันยา 9 16 14
3 005 โรงเรียนคลองบางกระบือ 30 59 41
4 006 โรงเรียนคลองบางกะสี 19 38 30
5 007 โรงเรียนคลองบางกะอี่ 18 42 32
6 009 โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 62 133 99
7 008 โรงเรียนคลองบางแก้ว 39 78 56
8 010 โรงเรียนคลองบ้านระกาศ 8 12 9
9 011 โรงเรียนคลองปลัดเปรียง 11 24 18
10 012 โรงเรียนคลองพระยานาคราช 7 15 14
11 013 โรงเรียนคลองลาดกระบัง 10 68 28
12 014 โรงเรียนคลองสะบัดจาก 13 18 17
13 015 โรงเรียนคลองหลุมลึก 9 17 14
14 004 โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 7 56 24
15 017 โรงเรียนชุมชนวัดบ้านระกาศ 60 124 93
16 018 โรงเรียนตลาดคลองสวน (อัศวาณิชย์บำรุง) 1 3 2
17 019 โรงเรียนตลาดบางพลีน้อย 21 42 31
18 020 โรงเรียนตลาดปากคลองเจ้า 11 21 15
19 025 โรงเรียนธนสิทธิ์อนุสรณ์ 32 57 45
20 026 โรงเรียนธรรมศรีสุวรรณดิษฐ์ 0 0 0
21 028 โรงเรียนบ้านท้องคุ้ง 29 62 39
22 030 โรงเรียนปากคลองชวดใหญ่ 17 57 35
23 031 โรงเรียนปากคลองมอญ 15 22 16
24 032 โรงเรียนพรหมพิกุลทอง 39 68 56
25 035 โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 40 91 61
26 036 โรงเรียนละมูลรอดศิริ 13 32 22
27 037 โรงเรียนวัดกาหลง 7 13 10
28 038 โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 88 256 152
29 040 โรงเรียนวัดคอลาด 5 6 6
30 042 โรงเรียนวัดจรเข้ใหญ่ 39 65 48
31 043 โรงเรียนวัดนาคราช 5 14 10
32 044 โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 34 77 54
33 045 โรงเรียนวัดบัวโรย 20 36 28
34 048 โรงเรียนวัดบางนางเพ็ง 1 3 1
35 049 โรงเรียนวัดบางบ่อ 26 49 38
36 050 โรงเรียนวัดบางพลีน้อย 8 28 10
37 051 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่กลาง 45 85 66
38 052 โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 50 133 83
39 053 โรงเรียนวัดบางเพรียง 26 54 43
40 046 โรงเรียนวัดบางโฉลงนอก 33 75 49
41 047 โรงเรียนวัดบางโฉลงใน 43 77 56
42 054 โรงเรียนวัดปานประสิทธาราม 6 12 7
43 057 โรงเรียนวัดมงคลนิมิตร 26 43 40
44 056 โรงเรียนวัดมงคลโคธาวาส 34 63 46
45 058 โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม 12 19 15
46 059 โรงเรียนวัดราษฎร์บูรณะ 55 121 78
47 060 โรงเรียนวัดลาดหวาย 8 13 13
48 061 โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 45 91 66
49 062 โรงเรียนวัดสร่างโศก 14 40 27
50 063 โรงเรียนวัดสลุด 37 63 55
51 064 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 0 0 0
52 065 โรงเรียนวัดสีล้ง 7 25 9
53 066 โรงเรียนวัดสุคันธาวาส 14 23 19
54 069 โรงเรียนวัดหนามแดง 37 92 62
55 070 โรงเรียนวัดหัวคู้ 50 93 72
56 039 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 3 9 6
57 055 โรงเรียนวัดเปร็งราษฎร์บำรุง 23 46 29
58 067 โรงเรียนวัดเสาธงกลาง 71 146 116
59 068 โรงเรียนวัดเสาธงนอก 24 45 31
60 041 โรงเรียนวัดโคธาราม 18 41 33
61 077 โรงเรียนสุเหร่าคลองใหม่ 2 9 3
62 078 โรงเรียนสุเหร่าบางกะสี 25 60 44
63 079 โรงเรียนสุเหร่าบางปลา 27 47 33
64 080 โรงเรียนสุเหร่าบ้านไร่ 35 70 54
65 081 โรงเรียนหนองงูเห่าศาสตร์ประเสริฐ 24 35 32
66 084 โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 67 181 105
67 082 โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 90 244 152
68 016 โรงเรียนเฉลิมมณีฉายวิทยาคาร 12 23 20
69 021 โรงเรียนเตรียมปริญญานุสรณ์ 51 137 81
70 023 โรงเรียนเทวะคลองตรง 0 0 0
71 024 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 71 21 44 29
72 022 โรงเรียนทรงวิทยาเทพารักษ์ 58 122 74
73 027 โรงเรียนบางพลีพัฒนศึกษาลัย 8 12 11
74 029 โรงเรียนประภามนตรี 3 7 13 10
75 034 โรงเรียนยินดีวิทย์ 26 48 41
76 071 โรงเรียนศรีดรุณ 25 86 48
77 072 โรงเรียนสันต์เสริมวิทย์ 15 27 16
78 073 โรงเรียนสาธิตบางนา 33 48 38
79 074 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 0 0 0
80 075 โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 35 51 42
81 076 โรงเรียนสุดใจวิทยา 39 80 62
82 083 โรงเรียนอนุบาลชลิดา 2 6 4
83 085 โรงเรียนอนุบาลยินดีวิทย์ 2 6 4
84 001 โรงเรียนเกวลินวิทยา 15 27 20
85 033 โรงเรียนไพรีขยาด 16 31 19
รวม 2075 4532 3143
7675

ติดต่อผู้ดูแลระบบ ศุกรรญา ทรัพย์สิน โทร.086-0545730
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]