การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์
แจ้งทีมที่เข้าแข่งขันการประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ทุกระดับชั้น ขอให้จัดส่งรูปเล่มโครงงานฯ ที่กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษาฯ สพป.สพ.๑ ภายในวันที่ 20  พฤศจิกายน 2560 
วันพฤหัสบดี ที่ 15 พฤศจิกายน 2561 เวลา 17:01 น.