สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 001 โรงเรียนกฤษณา 14 50 27
2 002 โรงเรียนคี่ตี้ 1 2 1
3 003 โรงเรียนทรงกระทียม 4 7 7
4 008 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา 2 2 2 2
5 009 โรงเรียนบรรหารแจ่มใสวิทยา4 (วัดลาวทอง) 2 2 2
6 010 โรงเรียนบางปลาม้า 8 16 12
7 011 โรงเรียนบางแม่หม้าย 12 20 18
8 014 โรงเรียนบ้านคลองชะอม 9 15 14
9 012 โรงเรียนบ้านคลองชะโด 0 0 0
10 013 โรงเรียนบ้านคลองชะโด 0 0 0
11 015 โรงเรียนบ้านดอนโพ 9 12 10
12 016 โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 41 90 57
13 017 โรงเรียนบ้านบางกุ้ง 13 31 22
14 020 โรงเรียนบ้านรางกะทุ่ม 0 0 0
15 021 โรงเรียนบ้านรางทอง 6 13 11
16 022 โรงเรียนบ้านรางหางม้า 7 18 13
17 023 โรงเรียนบ้านหนองขาม 6 7 7
18 024 โรงเรียนบ้านหนองจิก 0 0 0
19 025 โรงเรียนบ้านหนองบอน 3 4 3
20 026 โรงเรียนบ้านหนองปรือ 4 21 8
21 027 โรงเรียนบ้านหนองสรวง 16 30 22
22 028 โรงเรียนบ้านหลักเมตร 0 0 0
23 029 โรงเรียนบ้านห้วยเจริญ 3 5 4
24 019 โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 15 27 20
25 018 โรงเรียนบ้านไผ่แปลกแม่ 0 0 0
26 031 โรงเรียนวัดกระทุ่มทอง 18 29 23
27 036 โรงเรียนวัดคลองโมง 2 7 4
28 037 โรงเรียนวัดคันทด 0 0 0
29 038 โรงเรียนวัดคูบัว 6 17 9
30 041 โรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่ 17 20 20
31 042 โรงเรียนวัดจำปี 3 8 3
32 044 โรงเรียนวัดชีปะขาว 3 3 2
33 043 โรงเรียนวัดช่องลม 23 39 33
34 045 โรงเรียนวัดดงขี้เหล็ก 5 9 8
35 046 โรงเรียนวัดดอนกระเบื้อง 6 10 7
36 047 โรงเรียนวัดดอนกลาง 0 0 0
37 048 โรงเรียนวัดดอนขาด 2 2 2
38 051 โรงเรียนวัดดอนตาจีน 3 5 5
39 052 โรงเรียนวัดดอนตาล 0 0 0
40 053 โรงเรียนวัดดอนบุบผาราม 4 7 6
41 055 โรงเรียนวัดดอนสุทธาวาส 2 1 1
42 050 โรงเรียนวัดดอนเจดีย์ราษฎร์บูรณะ 5 5 5
43 054 โรงเรียนวัดดอนโพธิ์ทอง 0 0 0
44 049 โรงเรียนวัดดอนไข่เต่า 1 1 1
45 056 โรงเรียนวัดดารา 2 9 5
46 057 โรงเรียนวัดดาว 7 13 10
47 058 โรงเรียนวัดตปะโยคาราม 3 5 5
48 059 โรงเรียนวัดตะลุ่ม 2 2 2
49 063 โรงเรียนวัดนิเวศน์ธรรมาราม 3 4 4
50 064 โรงเรียนวัดบรรไดทอง 4 10 7
51 065 โรงเรียนวัดบางจิก 9 16 15
52 066 โรงเรียนวัดบางเลน 2 7 4
53 067 โรงเรียนวัดบางใหญ่ 2 3 3
54 073 โรงเรียนวัดบึงคา 0 0 0
55 068 โรงเรียนวัดบ้านกร่าง 0 0 0
56 069 โรงเรียนวัดบ้านกล้วย 8 19 10
57 072 โรงเรียนวัดบ้านหมี่ 1 2 2
58 070 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันตก 1 1 1
59 071 โรงเรียนวัดบ้านโพธิ์ตะวันออก 1 1 1
60 075 โรงเรียนวัดประชุมชน 2 3 3
61 076 โรงเรียนวัดปลายนา 6 10 7
62 077 โรงเรียนวัดปากคลองกุ่ม 2 6 4
63 080 โรงเรียนวัดปู่เจ้า 3 9 5
64 078 โรงเรียนวัดป่าพระเจ้า 21 50 28
65 079 โรงเรียนวัดป่าพฤกษ์ 19 27 26
66 086 โรงเรียนวัดพระธาตุ 33 81 52
67 087 โรงเรียนวัดพร้าว 0 0 0
68 088 โรงเรียนวัดพังม่วง 4 12 8
69 089 โรงเรียนวัดพันตำลึง 4 7 7
70 090 โรงเรียนวัดพิหารแดง 2 6 3
71 096 โรงเรียนวัดมเหยงคณ์ 0 0 0
72 095 โรงเรียนวัดม่วงเจริญผล 5 12 9
73 097 โรงเรียนวัดยาง 14 42 25
74 098 โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 8 10 10
75 099 โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 15 24 18
76 100 โรงเรียนวัดลาดกระจับ 3 22 8
77 101 โรงเรียนวัดลาดตาล 21 41 30
78 102 โรงเรียนวัดลาดน้ำขาว 0 0 0
79 103 โรงเรียนวัดลาดปลาเค้า 2 3 2
80 104 โรงเรียนวัดลานคา 4 9 5
81 105 โรงเรียนวัดลำบัว 5 8 7
82 106 โรงเรียนวัดวรจันทร์ 8 26 15
83 107 โรงเรียนวัดวังกุ่ม 25 53 37
84 108 โรงเรียนวัดวังน้ำเย็น 14 34 26
85 109 โรงเรียนวัดวังพระนอน 21 36 32
86 111 โรงเรียนวัดวังพลับเหนือ 5 6 6
87 110 โรงเรียนวัดวังพลับใต้ 1 3 2
88 112 โรงเรียนวัดศรีษะเกษ 4 7 5
89 113 โรงเรียนวัดศาลาท่าทราย 2 8 4
90 114 โรงเรียนวัดศุขเกษม 1 1 1
91 115 โรงเรียนวัดสกุณปักษี 6 15 11
92 116 โรงเรียนวัดสระประทุม 24 41 32
93 117 โรงเรียนวัดสวนแตง 9 37 12
94 118 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 7 8 8
95 119 โรงเรียนวัดสังฆจายเถร 35 67 51
96 120 โรงเรียนวัดสังโฆสิตาราม 0 0 0
97 121 โรงเรียนวัดสัปรสเทศ 7 10 9
98 122 โรงเรียนวัดสามจุ่น 3 4 4
99 123 โรงเรียนวัดสามทอง 8 11 11
100 124 โรงเรียนวัดสามัคคีธรรม 4 5 5
101 125 โรงเรียนวัดสาลี 5 9 7
102 126 โรงเรียนวัดสำนักตะฆ่า 10 32 16
103 127 โรงเรียนวัดสุขเกษม 12 21 17
104 128 โรงเรียนวัดสุวรรณนาคี 4 7 4
105 132 โรงเรียนวัดหนองเพียร 3 5 3
106 133 โรงเรียนวัดหนองโสน 0 0 0
107 134 โรงเรียนวัดหน่อสุวรรณ 3 12 5
108 135 โรงเรียนวัดห้วยสุวรรณวนาราม 15 32 21
109 137 โรงเรียนวัดองครักษ์ 16 44 28
110 138 โรงเรียนวัดอุทุมพราราม 0 0 0
111 139 โรงเรียนวัดอู่ยา 2 2 2
112 032 โรงเรียนวัดเกาะ 7 30 15
113 035 โรงเรียนวัดเขาดิน 11 18 16
114 061 โรงเรียนวัดเถรพลาย 5 9 6
115 062 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 2 5 4
116 129 โรงเรียนวัดเสาธง 18 23 21
117 130 โรงเรียนวัดเสาธงทอง 4 9 8
118 131 โรงเรียนวัดเสาธงทอง (บางปลาม้า) 3 5 5
119 033 โรงเรียนวัดแก้ว 15 20 16
120 039 โรงเรียนวัดโคกโคเฒ่า 0 0 0
121 040 โรงเรียนวัดโคกโพธิ์ 1 1 1
122 074 โรงเรียนวัดโบสถ์ 4 8 6
123 091 โรงเรียนวัดโพธิ์ตะควน 2 3 3
124 092 โรงเรียนวัดโพธิ์ท่าทราย 3 3 3
125 093 โรงเรียนวัดโพธิ์นฤมิตร 4 18 7
126 094 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 9 13 13
127 136 โรงเรียนวัดใหม่รัตนเจดีย์ 6 23 10
128 034 โรงเรียนวัดไก่เตี้ย 10 15 13
129 060 โรงเรียนวัดไตรรัตนาราม 2 4 2
130 082 โรงเรียนวัดไผ่ขวาง 0 0 0
131 084 โรงเรียนวัดไผ่มุ้ง 1 1 1
132 085 โรงเรียนวัดไผ่ลูกนก 1 1 1
133 081 โรงเรียนวัดไผ่เกาะโพธิ์งาม 0 0 0
134 083 โรงเรียนวัดไผ่เดี่ยว 0 0 0
135 141 โรงเรียนศุภลักษณ์ 12 18 12
136 142 โรงเรียนสหวิทย์ 0 0 0
137 143 โรงเรียนสุพรรณภูมิ 73 177 118
138 145 โรงเรียนอนุบาลวัดป่าเลไลยก์ 38 85 54
139 146 โรงเรียนอนุบาลวัดสวนหงส์ 1 2 1
140 147 โรงเรียนอนุบาลศรีประจันต์ 23 36 32
141 148 โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 54 120 86
142 149 โรงเรียนอำนวยเวทย์ 0 0 0
143 150 โรงเรียนอินทร์ศรัทธาราษฎร์ 10 18 11
144 004 โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 42 115 65
145 005 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดปราสาททอง 39 99 59
146 006 โรงเรียนเทศบาล 3 วัดไชนาวาส 2 4 2
147 007 โรงเรียนเทศบาล 4 วัดศรีบัวบาน 18 31 28
148 030 โรงเรียนเมืองสุพรรณบุรี 15 39 23
149 140 โรงเรียนวิทยาศึกษา 1 2 2
150 144 โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว 0 0 0
151 152 โรงเรียนเอกชนการกุศลวัดสกุณปักษี 7 32 11
รวม 1190 2532 1744
4276

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]