สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย สพป. เพชรบุรี เขต ๑

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16 - 20 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิฏฐชานันท์  สร้อยละออง
 
1. นางจิรนันท์  ดีหะริง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัญจพาณ์  ทับสี
 
1. นางรสริน  โชติมิตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงระรินตา  เอี่ยมเอก
 
1. นางสาวสมพร  วุฒานุสรณ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 6 1. เด็กชายชนะอาจ  แก้วเจริญ
 
1. นางรสริน  โชติมิตร
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  สีสำลี
 
1. นางอนงค์  ไชยเสนา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงศศิมา  กรกุม
 
1. นางรสริน  โชติมิตร
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 80.67 ทอง 6 1. เด็กหญิงเกวลี  ดิษฐวงศ์
 
1. นางอนงค์  ไชยเสนา
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 73.66 เงิน 8 1. เด็กชายธราธิป  มีศีล
 
1. นางสาวรจนา  คารว์
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พินิจ
 
1. นางจิรนันท์  ดีหะริง
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง 4 1. เด็กหญิงฉันทิกา  ผิวขาวปลั่ง
 
1. นางสุลักขณา  ยอดบุญนอก
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพิศา  จันทรศร
2. เด็กหญิงพิมพ์สุภา  จันทรศร
 
1. นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน
2. นางพัชราภรณ์  จังจิตต์วัฒนกุล
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  คุ้มครอง
2. เด็กหญิงปุญญิศา  ลาภหลาย
 
1. นางสาวยุพดี  บุญเต็ม
2. นางสาวขวัญใจ  กอวิจิตร
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนวพร  โรจนโพธิ์
 
1. นางสาวณัฐณิศา  สายหยุด
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล
 
1. นางสาวจรีพร  นิลห้อย
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายก้องพวิษย์  เซ่งล่าย
2. เด็กชายสิรวิชญ์  รูปงาม
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีภาพ
2. นางสาวขวัญใจ  กอวิจิตร
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปริทัศน์  เกียรติเดชาวิทย์
 
1. นางสาวณัฐณิศา  สายหยุด
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสิปปกร  อรุณโรจน์
 
1. นางสาวอาภรณ์  ภิญโญภาวศุทธิ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วีสม
2. เด็กชายพลภัทร  บุญนิมิตร
 
1. นางสาวจรีพร  นิลห้อย
2. นางสาวกรรณิการ์  ศรีภาพ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพิชญุตม์  ใช่ทอง
 
1. นางสาวอาภรณ์  ภิญโญภาวศุทธิ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพชร  ฉัตรไพศาล
 
1. นางสาวศรัญญา  มังสา
 
21 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแทนฤทัย  ยะโสธร
 
1. นางอุบล  ดอกพรม
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายญาณวีร์  บุญเรือง
2. เด็กชายรัชพล  ศรีทอง
3. เด็กชายเตชัส  เวียงวีระ
 
1. นายสมชัย  แซ่เอี้ยว
2. นายสิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์
 
23 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 81.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรรษมน  รอดลอย
2. เด็กหญิงสิราวรรณ  ณะเสือ
3. เด็กหญิงเนตรชนก  บัวประคอง
 
1. นางสาวหยาดนภา  เชยโต
2. นายไพฑูรย์  ดีหะริง
 
24 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพรแผ่นดิน  สหัสสพาศน์
2. เด็กหญิงพิชญภาส์  ตราชูวณิช
3. เด็กหญิงภาสินี  วิวัฒนพลชัย
 
1. นางสาวสุวิมล  สังข์สุข
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 88.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจรรยวรรธน์  บัวสด
2. เด็กหญิงปริยกร  กรนิติ
3. เด็กหญิงสุภัสสรา  มากสี
 
1. นางสาวหยาดนภา  เชยโต
2. นางสาวสุวิมล  สังข์สุข
 
26 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกล้าภวิชญ์  เซ่งล่าย
2. เด็กหญิงธนัฐสรณ์  จันทร์ผ่อง
 
1. นายสิทธิชัย  เย็นสวัสดิ์
2. นายสมชัย  แซ่เอี้ยว
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชนิศา  มนเทียร
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พุ่มจิต
3. เด็กหญิงณรัฐฐา  รอดคง
4. เด็กหญิงดลชนก  เย็นจิตร
5. เด็กชายธนกร  กุญแจนาค
6. เด็กชายธนวิชญ์  กลัดทอง
7. เด็กชายธีรศาสนติ์  ภู่เดช
8. เด็กชายธีรเมธ  เกิดเกษม
9. เด็กหญิงปวัลริกา  นาคพาณิชย์
10. เด็กชายปุณพัทธ์  แตงจันทรา
11. เด็กหญิงพ.ศิลป์สุภา  ปรียานนท์
12. เด็กชายพงษ์พัฒน์  หอมนาน
13. เด็กชายภูริวัฒน์  เนื่องมี
14. เด็กชายภูวิศ  วรางกูล
15. เด็กหญิงมนัสวีร์  พลเธียร
16. เด็กชายรพีภัทร  ดวงดาว
17. เด็กชายวสิทธานต์  คชพันธ์
18. เด็กหญิงสิริกร  ศรีทอง
19. เด็กหญิงสุดธิดา  ศรีทิพย์
20. เด็กชายอัมรินทร์  ชมภู่ทอง
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางสาวกานดา  วัชโรบล
3. นางสุลักขณา  ยอดบุญนอก
4. นางพิมพ์วรีย์  วธาวนิชกุล
5. นางสาวนันธิชา  เฮ่งพก
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  ลิขสิทธิพันธุ์
 
1. นางอรพินท์  ศรีสุขใส
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์ณภัทร  นิลดำ
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 90.33 ทอง 4 1. เด็กชายปณริวัฒน์  นาคพาณิชย์
2. เด็กหญิงสุธีกานต์  หนองมีทรัพย์
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางพิมพ์วรีย์  วธาวนิชกุล
 
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภัทรดิษฐ์  ศิริสุนทโรทัย
2. เด็กหญิงเบญริสา  แสงกระจ่าง
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางพิมพ์วรีย์  วธาวนิชกุล
 
32 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชฎาภา  ศรีวลีรัตน์
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  โคตบุตร
3. เด็กหญิงณิชมน  จันทร์มั่งคั่ง
4. เด็กหญิงธัญวรัตน์  เดชะดี
5. เด็กหญิงปฑิตญา  โพธิ์คำ
6. เด็กหญิงพัฒน์นรี  ศรีวัฒนพงษ์
7. เด็กหญิงภาสินี  วิวัฒนพูลชัย
8. เด็กหญิงสรจิตต์  อารักขา
9. เด็กหญิงแทนรัก  รัตนโชเต
10. เด็กหญิงแพรววิภาวา  เที่ยงธรรม
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางสาวปัทมาสน์  เพชรสม
3. นางสุนันทนา  เอี้ยนมี
 
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกันต์ธิษณ์พิชชา  ณะเสือ
2. เด็กหญิงลภัสรดา  จันทร์แก้ว
 
1. นายจิรยุทธ์  กระดาษแดง
2. นายกมลภพ  ฤทธิ์น้อย
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิรดา  ศรีทอง
 
1. นางสาวอานีตา  สือฆอ
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 96.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปรัตภกร  แก้วระยับ
 
1. นางสาวศิริพร  เสาร์ดี
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรินรดา  อนันต์วัฒนานนท์
 
1. นางสาวบุษกร  พลายแก้ว
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปวริศา  อนันตศิริ
 
1. นางสาวศิริพร  เสาร์ดี
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  ศรีอำนวย
2. เด็กหญิงบุญญิสา  โอภาสวัฒนา
3. เด็กหญิงพิมพ์สุภัค  แย้มบุตร
 
1. นางสาวศิริพร  เสาร์ดี
2. นางสาวบุษกร  พลายแก้ว
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงนิจสิริ  มณีรัตน์
2. เด็กหญิงวาริสา  นิยมรัตน์
3. เด็กชายเสฏฐวิทย์  ธรรมสละ
 
1. นางสาวศิริพร  เสาร์ดี
2. นางสาวอานีตา  ลือซอ
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 91.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุชันยา  แฉ่งฉายา
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรากร  บุญมาก
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 92.5 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธัญวรัตม์  ผิวสวยคำ
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตารินทร์  บุญมาก
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนันทรัตน์  คำเทศ
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวิภาวินี  ละมั่งทอง
 
1. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐิตารินทร์  บุญมาก
2. เด็กชายธัญวรัตม์  ผิวสวยคำ
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  คำเทศ
4. เด็กชายบุญญพัฒน์  ไมตรีจิตต์
5. เด็กหญิงพรรณนเรศ  วาดประเวช
6. เด็กชายพลภัทร  ลิขิตขอม
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุอำไพ
8. เด็กชายวรากร  บุญมาก
9. เด็กชายสุชันยา  แฉ่งฉายา
10. เด็กชายฮาริส  หวังอารี
11. นายโสภณ  เดชฉกรรจ์
 
1. นายสมชัย  แซ่เอี้ยว
2. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
3. นายจำรูญ  บัวเนียม
4. นายกอบชัย  มณีตัน
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงทิพปภา  นิลห้อย
 
1. นายจำรูญ  บัวเนียม
 
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายเมธาสิทธิ์  เรืองแก้ว
 
1. นายจำรูญ  บัวเนียม
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสุพิชญา  จรัลวรวงศ์
 
1. นายจำรูญ  บัวเนียม
 
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบุญยวัฒน์  ครื้นจิตร
 
1. นายจำรูญ  บัวเนียม
 
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กหญิงศิลป์ศุภา  กรีธาธร
 
1. นายจำรูญ  บัวเนียม
 
52 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฏฐนิช  เพลงสันเทียะ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  คำสระ
3. เด็กหญิงณัฐพัชร์  ชัยชิด
4. เด็กหญิงประภัสสร  แฮวอู
5. เด็กหญิงปาณิศสรา  ทองนวล
6. เด็กหญิงปิยรมย์  ทองเพน
7. เด็กหญิงมนัญชยา  จุลพงษ์
8. เด็กหญิงเรวา  บุตรเนตร
 
1. นางอรวรรณ  รังสัย
2. นางสาวศิริพร  เสาร์ดี
3. นางสาวอานีตา  สือฆอ
 
53 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงจริง  ประเสริฐ
2. เด็กหญิงชนิศา  มนเทียร
3. เด็กหญิงณัฏฐนิช  เพลงสันเทียะ
4. เด็กหญิงณัฐกมล  คำสระ
5. เด็กหญิงณัฑประภา  น้อยภาษี
6. เด็กหญิงประภัสสร  แฮวอู
7. เด็กหญิงปาณิศสรา  ทองนวล
8. เด็กหญิงมนัญชยา  จุลพงษ์
 
1. นางอรวรรณ  รังสัย
2. นางสาวศิริพร  เสาร์ดี
3. นางสาวอานีตา  ลือซอ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 79.33 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยิ่งทิพย์  สมบัติทวีพูน
 
1. นางนันธิกา  รุจิรา
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 82.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณภัทร  มณีศิลาสันต์
 
1. นางสาวกนกพงศ์  จิตต์ปลื้ม
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 87.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญณลัคน์  รัตนทรัพย์ศิริ
 
1. นางสาวณัฐติกาญจน์  เผื่อนพงษ์
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศุภกร  จันทร์คง
 
1. นางสาววรปภา  โฉมที
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรดา  ภู่เงิน
2. เด็กหญิงปัณณพร  ต้วมศรี
 
1. นางนงนุช  อำพันธุ์
2. MissMarjorie  Grande Andres
 
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 76.9 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกันตพล  ฟักเถื่อน
2. เด็กชายธนกฤต  ทองคำ
3. เด็กชายพชร  วารี
4. เด็กชายภพธนภูณ  ปิ่นแก้ว
5. เด็กชายสุรภพ  สุภาพันธ์
6. เด็กชายอนันดา  จงสวัสดิ์
 
1. นายวันฉัตร  ประภาจิตร์
2. นายขจรศักดิ์  สอนแพร
3. นายธนวัฒน์  ชมชูชื่น
 
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกรวีร์  จารีย์
2. เด็กชายก้องภพ  สุภาพันธ์
3. เด็กชายธิติพงษ์  หนูกลัด
4. เด็กชายพชรพล  เสมาใหญ่
5. เด็กชายภูวนันท์  รอดพันธ์
6. เด็กชายอัครวินท์  กลั่นเกล้า
 
1. นายขจรศักดิ์  สอนแพร
2. นายกมลภพ  ฤทธิ์น้อย
3. นายจิรยุทธ์  กระดาษแดง
 
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กหญิงชนม์นิภา  นกต่อ
2. เด็กหญิงธนพร  คชศรีสวัสดิ์
3. เด็กหญิงอทิตยา  ชูชื่น
 
1. นางสาวทิพรสย์  ระโหฐาน
2. นางพัชราภรณ์  จังจิตต์วัฒนกุล
 
62 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ปิติพัฒนะโฆษิต
2. เด็กหญิงภิณกาญจน์  ตราชูวณิช
 
1. นางสาวปรียานุช  อยู่ยงสินธุ์
2. นางสาวเพชราภรณ์  เทศศิริ
 
63 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 75.33 เงิน 4 1. เด็กหญิงคณิศร  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงฉัตรชนก  ขุนสุข
 
1. นางสาวปรียานุช  อยู่ยงสินธุ์
2. นางสาวเพชราภรณ์  เทศศิริ
 
64 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 86.75 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัทกาญจน์  ขันธคีรีวัฒน์
2. เด็กหญิงสุณัฏฐา  ครึกครื้น
 
1. นายอรรถพล  กาลนิล
2. นางสาววริษฐา  มาประเสริฐ
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กาญจนะภาชนะ
2. เด็กชายรภัสสิทธิ์  หลักดีมีทรัพย์
 
1. นายอัศวิชัย  ตราชูนิต
2. นายอรรถพล  กาลนิล
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปิยะ  มาทอง
2. เด็กหญิงผกามาศ  ทวีกุล
 
1. นายอัศวิชัย  ตราชูนิต
2. นางสาวปรียานุช  อยู่ยงสินธุ์
 
67 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกฤติณัฎธ์  บุญประเสริฐ
2. เด็กชายนิธิศ  ใจชื้น
3. เด็กหญิงปณิตา  ฤทธิ์อินทร์
 
1. นางพเยาว์  ทรัพย์เกิด
2. นางมาริสา  ร่างน้อย
 
68 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชณัญชิญา  สินสุข
2. เด็กหญิงวรรณวิศา  มฤคพันธุ์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  ปิ่นทัศน์
 
1. นางพิมพร  วงค์เวียง
2. นางสาวขวัญใจ  กอวิจิตร
 
69 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิรภิญญา  กรุดตาด
2. เด็กหญิงญาธิป  จินตวร
3. เด็กหญิงภูภริตา  คงสุขโข
 
1. นางสุนันทนา  เอี้ยนมี
2. นางสาวโชติกา  มูสิการัตน์
 
70 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 80.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปาณิสรา  พูดเพราะ
2. เด็กหญิงรัตนากรณ์  พูลสวัสดิ์
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  อุนันชัย
 
1. นางสุนันทนา  เอี้ยนมี
2. นางพนิดา  พินิจ