รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤต  แพทยกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชญเจริญ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายปรีดาวัฒน์  โพธิ์ศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชญเจริญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. เด็กชายกฤต  แพทยกิจ
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจีรพรพจี  ศรีเพชญเจริญ
 
รวม33
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดเกาะแรต 1. เด็กชายจีระศักดิ์  เพชรคอน
2. เด็กหญิงพรนภา  เพชรวงค์
 
1. นายวิชัย  บำรุงวุธ
2. นางสาวประภัสสร  บุญศรี
 
5 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนตลาดเกาะแรต 1. เด็กหญิงกิ่งกาญจน์  ทรพับ
2. เด็กหญิงตรีญารัตน์  โพธิ์รอด
3. เด็กหญิงน้ำผึ้ง  -
 
1. นายเอกสิทธิ์  แก้วอำไพ
2. นางสาวอริศรา  เฮงนิรันดร์
 
รวม54
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายภัคพล  วรรณโพธิ์พร
 
1. นายเสกศักดิ์  เที่ยงธรรม
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  อิ้วชาวนา
 
1. นางสาวกรรณิการ์  ศรีวารีรัตน์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกวินทิพย์  ทรัพย์ธงทอง
2. เด็กหญิงชญาดา   นาผม
3. เด็กหญิงปนิตา  พิณทอง
4. เด็กหญิงศุภาพิชญ์  ศิริจิตรวิไล
5. เด็กหญิงอธิชา  ชัยสมบูรณ์พันธ์
 
1. นางสาวจุไรรัตน์  มีจำรัส
2. นายสมบูรณ์  กล่อมจิต
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  โพธิ์พิทักษ์กุล
2. เด็กชายภาคิน  ผาสุขสรรพ์
 
1. นางวาสิตา  เปี่ยมศักดิ์
2. นางสาวสมใจ  ปานบ้านเกร็ด
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายพุฒิพร  นาคทั่ง
2. เด็กหญิงภิญญานุช  บุญประกอบ
 
1. นายสมพงษ์  งามจันทราทิพย์
2. นางวาสิตา  เปี่ยมศักดิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกัณธิมา  งามสวย
 
1. นายวัชรสิทธิ์  ขุนสุวิศิษฏ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงธัญชนก  พรหมสุทธิ์
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงศรุดา  ไม่ยาก
 
1. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกนกพรรณ  สังข์เงิน
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มีรักษา
3. เด็กหญิงจันทกานต์  โตสงวน
4. เด็กหญิงดากานดา  สุขผลานันท์
5. เด็กหญิงนิชาพัฒน์  มยุรา
6. เด็กหญิงปรีดิพัทธ์  พิเคราะห์งาม
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  พริ้งพัฒนพงษ์
8. เด็กหญิงพิรดา  ทองคำ
9. เด็กหญิงศศิตา  รัตนสิทธิ์
10. เด็กหญิงศุภัชญา  นพสมบูรณ์
11. เด็กหญิงอธิศา  เสถียรวัฒน์ชัย
12. เด็กหญิงอภิษฐา  แพงศรี
 
1. นายสมบูรณ์  กล่อมจิต
2. นายจำลอง  ดอกชะเอม
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อุณหบัณฑิต
2. เด็กชายขวัญชัย  ตนะทิพย์
3. เด็กชายตรีเทพ  ทองสุข
4. เด็กชายธีรเมธ  บุษบก
5. เด็กชายพีรวุฒิ  แหยมบำรุง
 
1. นางชนัตถา  ศรีทองเกิด
2. นางตรัยรัตน์  ธารวิโรจน์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงวิภาวี  สามลปาน
2. เด็กหญิงศศิชา  ชิวปรีชา
3. เด็กหญิงสุธิมา  ไชยเอียด
4. เด็กหญิงอติกานต์  แตงเอี่ยม
5. เด็กหญิงอภิสราภรณ์  ใช้เจริญ
6. เด็กหญิงอักษราภัค  ปานา
 
1. นางสาวสุนันทา  ยอยรู้รอบ
2. นางสาวศินันพัชฌา  นนสุวรรณ์
3. นายสาธิต  วีสม
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกชพร  พรมมาลี
2. เด็กหญิงณัฐกฤตา  แก่นศักดิ์ศิริ
3. เด็กหญิงรวินท์พร  แก้วไทรอินทร์
 
1. นายอภิเชษฐ์  เทศเล็ก
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงคณิตาภรณ์  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงจิดาภา  คุณสุข
3. เด็กหญิงพัชราลักษณ์  น้อยนารถ
 
1. นางสาวธิติมา  แดงอุบล
2. นางสาวละเอียด  บุญทับทิม
 
19 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงกวิสรา  พวงระย้า
2. เด็กชายธนดล  แดงสวัสดิ์
3. เด็กหญิงสุพัตรา  เฟื่องบางหลวง
 
1. นางวารุณี  สิทธิอักษร
2. นางสาวกนกนิด  โพธิพล
 
20 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคประสิทธิ์ 1. เด็กหญิงคัทรีญา  พุ่มตาลพงษ์
2. เด็กหญิงวณิชยา  เคนนางเกิดสกุล
3. เด็กหญิงไอศิการ์  สุวรรณเสริม
 
1. นางสาวดุจหทัย  ขจรไพศาล
2. นางสาวสรญา  มณีโชติ
 
รวม4925
21 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  เตปา
 
1. นางสาวปาริฉัตร  วงศ์ดียิ่ง
 
22 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงชญาดา  นามพุทธา
2. เด็กหญิงธรรญธร  ใจคำติ๊บ
3. เด็กหญิงประภัสสร  แช่มลือนาม
4. เด็กหญิงปวีณา  แสงคำ
5. เด็กหญิงปารณีย์  อินทร์พิทักษ์
6. เด็กหญิงปิยะธิดา  ทิพย์โอสถ
7. เด็กหญิงพรพรรณ  มิ่งขวัญ
8. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  นางวงค์
9. เด็กหญิงหรรษมน  อินอักษร
10. เด็กหญิงหฤทัย  ฉัตรเงิน
 
1. นางจันทิรา  รัตนะ
2. นางศุลีพร  ภูพวก
3. นางสุปรีดา  ณ พัทลุง
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงจรินรดา  กมลฤกษ์
2. เด็กหญิงชัชชนก  รักน้ำเที่ยง
3. เด็กหญิงณฐินี  เทียนจันทร์
4. เด็กหญิงณัฐชา  งามชมจันทร์
5. เด็กหญิงนิภารัตน์  คำจันทร์
6. เด็กหญิงนิศากร  โตมอญ
7. เด็กหญิงภัทรวดี  เกตุบัว
8. เด็กหญิงยดาพร  เบ็ญชา
9. เด็กหญิงวนิดา  ทองสุขเสนี
10. เด็กหญิงหยาดฟ้า  หลิมสกุล
 
1. นางจันทิรา  รัตนะ
2. นางศุลีพร  ภูพวก
3. นายสมภาส  พิมพ์พันธุ์ดี
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายนิตินันท์  จันทร์งาม
 
1. นางสาวปัทมา  หอมหวาน
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายศิวาวัฒน์  อยู่ประพัฒน์
 
1. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สกุลทอง
2. เด็กหญิงชวาลา  จันทสิทธิ์
3. เด็กหญิงชวิศา  ฉันทวรารักษ์
4. เด็กหญิงธิชาดา  ศรีเมือง
5. เด็กหญิงผกาวรรณ  พรหมจำปา
6. เด็กหญิงวัลย์ลยา  วงค์เทพ
7. เด็กหญิงศิริรัตน์  ประกอบสาย
8. เด็กหญิงศิวาภรณ์  สุภาไวย
 
1. นางมยุรี  บุญคุ้ม
2. นางมยุรี  พันธ์โสภา
3. นายดุสิต  บุญคุ้ม
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกชกร  ทรัพย์ประพฤติ
2. เด็กหญิงธิญาดา  สีโพลา
 
1. นางสาวณัฐชยาน์  สุนทรอำไพ
2. นางสาวสมจิตร  คงเจริญ
 
28 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กชายฉัตรชัย  ธรรมใจ
2. เด็กหญิงชนิตรา  ไข่ลือนาม
3. เด็กหญิงฑิตฐิตา  สุหล้า
4. เด็กหญิงปาริชาติ  สง่าในเมือง
5. เด็กชายพงษ์พิพัฒน์  ฟองดี
6. เด็กชายพัฒนพงษ์  จันทร์มี
7. เด็กหญิงรุ่งนภา  สุวรรณแสง
8. เด็กหญิงลภาวัลย์  จันทสิทธิ์
9. เด็กหญิงวลิดา  มาชื่น
10. เด็กชายสุวิทย์  ทับเถื่อน
 
1. นายวินิจ  ภูพวก
2. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
3. นางมยุรี  พันธ์โสภา
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญเรือน
2. เด็กหญิงนิธิพร  อรรถไชยวุฒิ
3. เด็กชายบุญญฤทธฺ์  ม้าแก้ว
4. เด็กหญิงวิศัลย์ศยา  ปิ่นเกล้า
5. เด็กหญิงสาธิตา  แก้วคำ
 
1. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
2. นายวุฒิศักดิ์  คงแถลง
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม 1. เด็กหญิงณัฐชยา  จันทร์ปลอด
2. เด็กหญิงยมลพร  ฉายวิเชียร
3. เด็กหญิงยุวภาวดี  รู้ขาย
4. เด็กหญิงรุ่งอรุณ  จันทร์พิทักษ์
5. เด็กหญิงวิชชุดา  ผาต่อพงษ์
6. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  พรดอนก่อ
 
1. นางสาวกิ่งแก้ว  ธรรมบันดาลสุข
2. นางสาวมณีรัตน์  สะบู่
3. นางสาวกมลนัทธ์  มรม่วง
 
รวม5422
31 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 1. เด็กหญิงสุชานันท์  แต้ประเสริฐ
 
1. นางสาวปริศนา  อินทร์รักษา
 
รวม11
32 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายนคร   ในสุชิน
2. เด็กชายพัด   บุญทอง
3. เด็กชายภาคิน  ประสิทธิแพทย์
 
1. นายปัณณธร   แก้วเขียว
2. นางสาวจิราวรรณ   รอดสำราญ
 
33 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ 1. เด็กหญิงอรพรรณ   เกิดสมเชื้อ
 
1. นายปัณณธร   แก้วเขียว
 
รวม43
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายอติชาติ  หอมรื่น
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ทันหิกรณ์
2. เด็กชายกมลภพ  สุขชื่น
3. เด็กชายขอบฟ้า  ผิวเกลี้ยง
4. เด็กชายชินภัทร  พ่วงบุญปลูก
5. เด็กหญิงฐิติรัตน์  สุขชื่น
6. เด็กหญิงณัฐทิชา  สาธุการ
7. เด็กหญิงประภาดา  ลำพอง
8. เด็กหญิงพนิตพร  บุญแสง
9. เด็กหญิงพัทท์ธีรา  ภู่ระหงษ์
10. เด็กหญิงมนัสนันท์  โชคนิพนธ์
11. เด็กหญิงวรรณนภา  พังซา
12. เด็กหญิงวาธศรี  พุฒธาวัน
13. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขสมโชติ
14. เด็กชายอติชาติ  หอมรื่น
15. เด็กหญิงเพชรลดา  โพธิ์ศรีแก้ว
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายกมลภพ  สุขชื่น
2. เด็กชายชินภัทร  พ่วงบุญปลูก
3. เด็กชายปฎิพัทธ์  พูลสุขโข
4. เด็กหญิงพนิตพร  บุญแสง
5. เด็กหญิงพัชรา  น้อยพิทักษ์
6. เด็กหญิงมนัสนันท์  โชคนิพนธ์
7. เด็กหญิงวรรณนภา  พังซา
8. เด็กหญิงศิรประภา  อุตะชา
9. เด็กหญิงศิริวรรณ  สุขสมโชติ
10. เด็กชายอดิศร  โพธิ์สา
11. เด็กชายอติชาติ  หอมรื่น
12. เด็กหญิงเกสรี  พึ่งบุญ
 
1. นายธาดาพันธุ์  สุขพิทักษ์
 
37 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองใหม่ 1. เด็กชายข้าวหอม  ทองบุญเพียร
 
1. นางสาวศุภากร  จันทร์สุข
 
รวม294
38 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดงเกตุ 1. เด็กชายอภิเชษฐ์  กิจแก้ว
2. เด็กหญิงแก้วตา  สามเมือง
 
1. นางวชรณัช  คงวงศ์วาน
2. นางพรพิมล  สงวนทรัพย์
 
รวม22
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านพาดหมอน 1. เด็กหญิงดารารัตน์  ตะเพียนทอง
2. เด็กชายตรีพิชญ์  ศรีสำราญ
 
1. นางสาวตรีสุดา  สุระโส
2. นายสุพจน์  สอาดจิตต์
 
รวม22
40 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงกชามาส  ตุ่นแก้ว
 
1. นางสาวอทิตยา  สุนทรวิภาต
 
41 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหอมเกร็ด 1. เด็กชายกฤษกรณ์  ชื่นใจดี
2. เด็กชายธันวา  เอ้งฉ้วน
3. เด็กหญิงวรรณวิสา  เห่งนาเรน
 
1. นางฉวิสรรค์  ชาวไทย
2. นางสาวสุวิมล  วิมูลชาติ
 
รวม43
42 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงกฤตพร  ชาวบ้านกร่าง
 
1. นางศิวาพร  ปานแก้ว
 
43 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงพรกรัณย์  ก้อนทอง
 
1. นางปุณญาดา  แสงรัตนสิทธิ์
 
44 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายศิวัจน์  ธีระธนันต์วุฒิ
 
1. นางสาวมานิดา  อินทรีย์มีศักดิ์
 
45 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายปณัย  หนูแก้ว
2. เด็กหญิงพีรดา  ตุลานนท์
 
1. นายธีระพัทธ์  โชติธนิกวรรักษ์
2. นายนิติกร  ปากหวาน
 
46 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงชุติมณฑน์  สารบรรณ
 
1. นางสาวกัญญ์ณภัฎฐ์  ดอกไม้เทศ
 
47 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายณัฐนนท์  เจนนัดที
2. เด็กหญิงภัทราพร  กันบุญมา
3. เด็กชายศิรฐากูร  สุโกมล
 
1. นางศิรินภา  ยอดยิ่งยง
2. นางสาวสุวธิดา  ล้านสา
 
48 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงกรกมล   เจริญผล
 
1. นายนพดล   เชื้อวงษ์
 
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   คำชวนชื่น
 
1. นางสาววิราชิน   ขันติสิทธิ์
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  พิชัย
 
1. นางสาวสัชฌุกาญจน์   เริงโรจน์ธนากูล
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายฐปนัท   ชัยพัฒน์
 
1. นางณฐมน   วงศ์ทาทอง
 
52 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 1. เด็กชายจารุวัตร   เยาวเลิศ
 
1. นายสุรศักดิ์   เจริญผล
 
รวม1413
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กหญิงสิรีธร  อารยดำรงกุล
 
1. นางชนิชา  อินทร์รุ่ง
 
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนยอแซฟอุปถัมภ์ 1. เด็กชายอัศม์เดช  กุลภัทร์แสงทอง
 
1. นางชนิชา  อินทร์รุ่ง
 
รวม22
55 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กชายปัณณวิชญ์  ลิ้มฐิติศักดิ์
 
1. นายพิชิต  วงศ์ชนกนันท์
 
56 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกลางบางแก้ว 1. เด็กหญิงกมลพร  สังขภิญโญ
2. เด็กหญิงชนวรรณ  เดชเดชากร
3. เด็กหญิงนฤมล  ทองบุญส่ง
4. เด็กหญิงปรภา  โกทองยม
5. เด็กหญิงภาสินี  รอนศึก
6. เด็กหญิงเพชราภรณ์  รอนศึก
 
1. นางนิภา  ไชยป่ายาง
2. นางสาววรินทร  พึ่งแสง
3. นางสาวธันยาพร  ไทยเจริญ
 
รวม74
57 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กชายวุฒิชัย  เปล่งขำ
 
1. นางสาวภัทรภร  ปถะคามินทร์
 
58 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงศิริกาญจน์  พุ่มต้นวงศ์
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
 
59 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงวัลลภัคร  ทองอนันต์
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
 
60 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กหญิงจตุทิพย์  บุญมีฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  เพ่งไซ
3. เด็กหญิงรุ่งธิวา  คีรินทร์
4. เด็กหญิงวัลลภัคร  ทองอนันต์
5. เด็กหญิงวิภาพร  วรรณา
6. เด็กหญิงศิรประภา  สังข์ทอง
7. เด็กหญิงแตงกวา  ทะจันทร์
8. เด็กหญิงแตงโม  ทะจันทร์
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
2. นางสาวนภาวรรณ  พันธุ์จินดา
3. นางสาวจำเนียร  พลอยเพชร
 
61 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดจินดาราม 1. เด็กชายกฤติพงษ์  เสวกจินดา
2. เด็กหญิงคนัมพร  บัวอินทร์
3. เด็กหญิงธนภรณ์  ปฏิพิมพาคม
4. เด็กหญิงนภัสวรรณ  ปฏิพิมพาคม
5. เด็กหญิงปนัดดา  สมร
6. เด็กหญิงพัชราภรณ์  เชื้อสายดวง
7. เด็กชายภัทกร  อลีวัฒณรงค์กุล
8. เด็กชายวิศรุต  ศรียางวุฒิ
9. เด็กชายศิยศักดิ์  แย้มนิยม
10. เด็กหญิงศิรกาญจน์  พุ่มต้นวงศ์
11. เด็กชายเจริญพงศ์  แร่อ่อน
 
1. นางสาวจุฑา  เถื่อนถ้ำแก้ว
2. นางวรรณภา  อุปริสัจจะ
3. นางสาวนภาวรรณ  พันธุ์จินดา
4. นางสาวจำเนียร  พลอยเพชร
 
รวม2210
62 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนยอ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  อินเขาย้อย
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ชินวงษ์พรม
 
1. นางสาวกัญญาภัทร   ตรีโชติ
 
รวม21
63 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  สมจิตร
2. เด็กหญิงพิชญาดา  อิสระชาติ
3. เด็กหญิงสุปรียา  มาลาศรี
 
1. นางสาวจารุวรรณ  วิชาสาร
2. นางสาวปิยนุช  ทัพสัพ
 
64 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายธีรเดช  ดาวจันอัด
 
1. นางสาวปิยนุช  ทัพสัพ
 
65 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงญาตาวี  ห้วยลึก
2. เด็กชายปัญญา  ลุงแสง
3. เด็กหญิงสุชัญญา  พรหมสุดา
 
1. นางสาวเอื้ออารีย์  คำดี
2. นางสาวปาลีภัสร์  ทองขาว
 
66 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงรินลดา  กลิ่นกระสันต์
2. เด็กหญิงวันเพ็ญ  กล้าหาญ
3. เด็กชายศิริมงคล  จันทอง
 
1. นางสาวปาลีภัสร์  ทองขาว
2. นางสาวเอื้ออารีย์  คำดี
 
67 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงนัสวดี  บุญหอม
2. เด็กชายพิพัฒน์  คุมพล
3. เด็กหญิงวิลาวัลย์  ตุ่นสวัสดิ์
 
1. นางขนิษฐา  กายวิภาคบรรยาย
2. นางสาวเอื้ออารีย์  คำดี
 
68 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายกริสนัย  หงษา
2. เด็กหญิงนิศรา  ละอองเขต
 
1. นางสาวปาลีภัสร์  ทองขาว
2. นางสาวเอื้ออารีย์  คำดี
 
69 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายจักรพล  ลัยเกตุ
2. เด็กชายธีรภัทร์  ใช้เจริญ
 
1. นางสาวปาลีภัสร์  ทองขาว
2. นางสาวเอื้ออารีย์  คำดี
 
70 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงจิตติมา  พงษ์พานิช
2. เด็กหญิงพันธิตรา  นาคะ
3. เด็กหญิงสุพรรษา  พาโยพัฒ
4. เด็กหญิงอัญชลี  หมั่นหาโชค
5. เด็กหญิงเพ็ญเพชร  คุมพล
 
1. นางสาวนิลุบล  จันทร์นิยม
2. นางสาวมธุรส  อิ่มใจ
 
71 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกนกกานต์  กองแพง
 
1. นางสาวสคณพัฒน์  คุ้มสวัสดิ์
 
72 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงวริศรา  วิทยา
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
73 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงรัตนมล  พบความสัจะ
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
74 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงกุลริศา  ศรีสงคราม
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
75 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงวริศรา  วิทยา
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
76 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายณภัทร  ปัดทุมมา
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
77 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงฐิชา  ดีนา
 
1. นายสุริยาวุต  จันโพพันธ์
 
78 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กหญิงจรรยา  จันทร์ไทย
2. เด็กชายธนกร  เข็มทองธนากูล
3. เด็กชายปริญญา  สุวรรณเนตร
4. เด็กชายปัญจพล  ภักดี
5. เด็กหญิงพัณณิตา  คุยบุตร
6. เด็กชายลิตธิชัย  เพ็งจุ้ย
7. เด็กหญิงวาเศรษฐี  จันทอง
8. เด็กหญิงสุภิญญา  ทองมัน
 
1. นางผิวนวล  ชัยพันธ์
2. นางชุลีภินันท์  เทพจินดา
 
79 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนหวาย 1. เด็กชายภาคิน  ไพรบึง
2. เด็กชายวีรภัทร  งามเถื่อน
 
1. นางสาวสรวงสุดา  ช่วยทอง
 
รวม3925
80 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 80 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทรงคนอง 1. เด็กหญิงชุติญา  อุดมถิรชัย
 
1. นางลภัสกร  เลิศสำราญ
 
รวม11
81 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กชายจุฬาภิวัฒน์  กมล
2. เด็กหญิงธนพร  จันทร์ศิริ
3. เด็กชายสีแร่  จันทะวง
 
1. นายสุรพล  บุรผากา
2. นางอุไรวรรณ  บุรผากา
 
82 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าข้าม 1. เด็กหญิงมิ่งขวัญ  ทิ้งแสน
2. เด็กหญิงลูกน้ำ  -
3. เด็กชายสุรศักดิ์  ชุมหิรัญ
 
1. นายสุรพล  บุรผากา
2. นางอุไรวรรณ  บุรผากา
 
รวม64
83 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 1. เด็กชายนันทวัฒน์  วงษ์พานิช
2. เด็กหญิงพรพิมล  อ่อนพรม
 
1. นางสาววัลย์ลิยา  สวยสะอาด
 
รวม21
84 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงทาริกา  จังหาร
2. เด็กหญิงทิพปภา  ชวดชัยภูมิ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  โสดามุก
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  สามาอาพัฒน์
5. เด็กหญิงน้องผักบุ้ง  อินตาใช้
6. เด็กหญิงภูริดา  น้อยเลิศ
7. เด็กหญิงมะลิวัลย์  พิมพ์โพธิ์
8. เด็กหญิงศิริวัฒนาพร  รัตนะ
9. เด็กหญิงศิริวิมลรัตน์  ครองเคหา
10. เด็กหญิงสุมิตรา  ดวงรัตน์
 
1. นายกฤษดา  หามาฤทธิ์
2. นางสุพินยา  หามาฤทธิ์
3. นางจิตรา  อริยวัฒน์วงศ์
 
85 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  สัตย์นันท์
2. เด็กหญิงจันทราสินี  นันทะริด
3. เด็กหญิงณัฐธิดา  สนสาย
4. เด็กหญิงณิราวัล  จันบรรจง
5. เด็กหญิงธัญธร  เกิดลาภ
6. เด็กหญิงปัญริดา  รัตนาดี
7. เด็กหญิงปาริญดา  พร้อมมูล
8. เด็กหญิงรัตมณี  ถินพนา
9. เด็กหญิงหฤทัย  ไชยสุวรรณ
10. เด็กหญิงเกศิณี  นิลมัย
 
1. นายกฤษดา   หามาฤทธิ์
2. นางสาวรัตนา  ธนธนานนท์
3. นายมาณพ  พูลสำราญ
 
86 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงฐิติพร  ไชยรัตน์
2. เด็กชายธรรมธร  มังคลานนทชัย
3. เด็กหญิงธัญวรรณ  ชื่นชีพ
4. เด็กชายธีรศักดิ์  ลักขษร
5. เด็กหญิงนฤมล  สัีหาปัญญา
6. เด็กชายพัชรพล  ธรรมจิต
7. เด็กหญิงศศิมา  ศรพิศ
8. เด็กหญิงโสภิตนภา  โสเก
 
1. นายอโนชา  เสือพงษ์ใหญ๋
2. นางสาวศิริยาพร  ตุปันนา
3. นางสาวปภัสสร  ตั้นเหลียง
 
87 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงจิตสุภา  มลเพิ่ม
 
1. นายคมสัน  พรมเสน
 
88 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กชายทรงพล  วัฒนะ
2. เด็กชายธัญญณัฐ  อินทร
3. เด็กชายสุธี  สินลือนาม
4. เด็กชายเดชาธร  อชิโนบุญญวัฒน์
5. เด็กหญิงเพ็ญนภา  วงศ์วิลา
 
1. นายคมสัน  พรมเสน
2. นายอานนท์  สิริสันต์วชิระ
3. นายชนะ  ตระกูลราษฎร์
 
89 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าพูด 1. เด็กหญิงกชกร  สิงห์วงษ์
2. เด็กหญิงนวพรรณ  รอดหวัง
3. เด็กหญิงพัชรินทร์  สร้อยกลาง
4. เด็กหญิงรัตติญาภา  ชาตรี
5. เด็กหญิงวรรณลดา  พวงพิลา
6. เด็กหญิงสุทธิดา  เอี่ยมจินดา
 
1. นางสาวอังคณา  โตมอญ
2. นางสาวกรรณิการ์  จันทร์ไพร
 
รวม4015
90 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. นางสาวพรจันทร์  สุวรรณาวงษ์ตระกูล
 
1. นางสาววนิดา  เลี้ยงอำนวย
 
91 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กชายรัฐภรณ์  แก้วพวง
2. เด็กชายอิน  สามสุข
 
1. นายวินัย  คำนวลศิลป์
2. นางสาวลัดดาวัลย์  ทับทอง
 
92 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงฐนิฌา  มีจีนสุด
2. เด็กชายอรัญชัย  ขวันโพธิ์ชา
 
1. นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร
2. นางสดใส  ประเสริฐ
 
93 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงศนี  จันแปง
 
1. นายวิบูลย์  สะอาดนัก
 
94 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงพิชญดา  จิ๋วเจริญ
2. เด็กหญิงโนน  บุญเพ็ญ
 
1. นางพัชรี  พยัคฆา
2. นางอรุณรัตน์  ไทรผ่องศรี
 
95 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ลบล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  มูลศิริ
3. เด็กหญิงช่อ  พูลทรัพย์
4. นายธนวัฒน์  พิมพิสาร
5. เด็กชายภูชิต  รื่นเริงกลิ่น
6. เด็กชายศุภณัฐ  ห้วยหงษ์ทอง
7. นางสาวสุกัญญา  ภิรมย์สด
8. เด็กชายอนุรักษ์  ม่วงมั่งมี
9. เด็กชายอายี  บุญทอง
10. เด็กหญิงเกตศิรินทร์  แซ่อึ้ง
 
1. นางอัญญุมา  อินทร์วิมล
2. นายศิริ  อินทร์วิมล
 
96 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงสกาวรัตน์  ม่วงสวนขวัญ
 
1. นางธัญญรัศม์  สุขเกิด
 
97 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  สามโพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงเหมย  ตาพุธ
3. เด็กหญิงแจ๋น  หนูเล็ก
 
1. นายศิริ  อินทร์วิมล
2. นายวิบูลย์  สะอาดนัก
 
98 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงกรนิภา  ทองคงอ่วม
2. เด็กหญิงชินันพร  ข้าล่า
3. เด็กหญิงอินทร์กรแก้ว  จิ้นสุริวงษ์
 
1. นายรัฐศักดิ์  มณีเนตร
2. นางสดใส  ประเสริฐ
 
99 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  คนหมั่น
2. เด็กหญิงวารุณี  ปานมีทรัพย์
3. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  แก้วงาม
 
1. นางพอใจ  อรรถเจดีย์
2. นางสดใส  ประเสริฐ
 
100 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนราภิรมย์ 1. เด็กหญิงพัชราภา  สมบุญลาภ
2. เด็กหญิงสุนิสา  กลิ่นนิ่มนวล
3. เด็กหญิงสุพรรษา  ภิรมย์ดา
 
1. นางสังวอน  โพธิ์สวรรค์
2. นางสาวบุญญิสา  ช่วยชม
 
รวม3119
101 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิลเพชร 1. เด็กหญิงดวงภร  ประทุมสิทธิ์
2. เด็กหญิงดาว  คงศรี
3. เด็กหญิงสาวิกา  พูลสวัสดิ์
 
1. นางสาวภัคสรกัญญ์  พันธ์ตาวงศ์
2. นางสาวอภิษฎา  สุวรรณภาญกูร
 
รวม32
102 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดน้อย 1. เด็กชายกรองเกียรติ  ราชสิงห์โห
2. เด็กชายชนะพล  ช้างบุญมี
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  นิจวัฒน์
4. เด็กชายตติยะ  ซุ้นสมบูรณ์
5. เด็กชายวงศกร  อินทร์น้อย
6. เด็กชายศตายุ  อินทร์ดวง
7. เด็กชายศุภชัย  ศูนย์สิ้นภัย
8. เด็กชายสุทธิภัทร  หอยสังข์ทอง
9. เด็กชายอรรถชัย  เหมาะสิงห์
10. เด็กชายอาทิตย์  สุวรรณพันธ์
 
1. นายสายฝน  เอี่ยมนาคะ
2. นายปนิธิ  เจิมสูงเนิน
3. นางสาวสิริลักษณ์  แต่งรุ่ง
 
รวม103
103 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 1. เด็กหญิงกมลชนก  ตรีพงษ์พันธ์
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  หาดพรม
3. เด็กหญิงช่อทิพย์  บัวแจ่ม
4. เด็กชายธนวัฒน์  ชื่นอ่วม
5. เด็กหญิงนารีรัตน์  มาลัยศรี
6. เด็กชายปัญญากร  คันธะระ
7. เด็กหญิงภัทรนุช  ภูวิชัย
8. เด็กหญิงรดา  น้อยพิทักษ์
9. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ซอคลองตัน
10. เด็กชายสุรนันท์  ปิ่นแก้ว
 
1. นางวิไลลักษณ์  ธนวรกุลวงศ์
2. นางสาวเบญจวรรณ  พ่อเพียโคตร
3. นางสาวปริณี  จูดมาก
 
104 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางช้างใต้ 1. เด็กชายธนกฤต  เปรมสมบัติ
2. เด็กชายธรณินทร์  ทองสิมา
 
1. นายณรงค์ศักดิ์  บุญมี
2. นางสาวปริณี  จูดมาก
 
รวม125
105 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กชายจิรพัฒน์  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายนิธิพล  แผ้วพลสง
3. เด็กหญิงพรนภา  ศรีอ่อนรอด
4. นายวรรณณะ  กันชนะ
5. เด็กหญิงเนตรนภา  อิทธิมัทธะ
 
1. นายพนสณฑ์  ยรรยง
2. นายนิเวช  เถาเปียง
 
106 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปลา 1. นายวรรณณะ   กันชนะ
 
1. นายพนสณฑ์   ยรรยง
 
107 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางปลา 1. เด็กหญิงกันตยา   ดิษฐแสง
2. เด็กหญิงสุดารัตน์    ขุนหมื่นเมื่อย
 
1. นายชวนากร   กลั่นบุศย์
2. นางสาวมนต์นิษฐา  ถานี
 
รวม85
108 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพระ 1. เด็กชายกุลพัทธ์  ทองประมูล
2. เด็กหญิงพัตรพิมล   คงยนต์
3. เด็กหญิงมะลิ  ชาลีลักษ์
 
1. นายนนท์ชัย  ขุนวิเศษ
 
รวม31
109 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางภาษี 1. เด็กหญิงชนากานต์  ศรีบุญรอด
2. เด็กหญิงนันทิกานต์  ศรีต่ายขำ
3. เด็กหญิงสุธาวัลย์  ศรีพลทัศน์
 
1. นางสาวณัฏฐนันท์   เพ็งพันลำ
 
รวม31
110 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  นรากล่ำ
2. เด็กหญิงนิศาชล  มะโนมั่น
3. เด็กหญิงอรณิภา  ทองอ่วมใหญ่
 
1. นางสาวสกลสุภา  สุมาลี
2. นางสาววาสนา  ลี้เจริญ
 
111 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ  แซ่โฟ้ง
2. เด็กหญิงปภาวดี  คำโคม
3. เด็กหญิงศุภกานต์  เชื้อฉ่ำหลวง
4. เด็กหญิงอริสรา  ฤทธิ์ดี
5. เด็กหญิงไปรยาภรณ์  ลือขจร
 
1. นายปรัชญา  คล้ายชุ่ม
2. นางสาวสุชัชญา  เผ่าผาง
 
112 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  อินทร์มาลา
2. เด็กหญิงกัลยา  แสงสว่าง
3. เด็กหญิงณัชชา  แก้วบัวขาว
4. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  น่วมวิโรจน์
5. เด็กหญิงเปรมปรีดา  ทองเชื้อ
 
1. นายสมหมาย  ตรงดี
2. นางสาวสกลสุภา  สุมาลี
 
113 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กชายฟิล์ม  ชาวพม่า
 
1. นางสาวทรงศรี  สุขเกษม
 
114 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กชายกิตติพัฒน์  เล็กทรงเจริญ
 
1. นายสมหมาย  ตรงดี
 
115 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงกุลนิษฐ์  พ่วงฟัก
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  แก่นโพธิ์
3. เด็กหญิงสุพรรณิการ์  จันทร์ละมูล
 
1. นางสาวอุษา  มะหะหมัด
2. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
 
116 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางหลวง 1. เด็กหญิงณธิดา  อ่อนสมกิจ
2. เด็กหญิงบัณฑิตา  คงคาหลวง
3. เด็กหญิงอิสรีย์  เรือนเชื้อเหมือน
 
1. นายสรรชัย  วิบูลย์ชาติ
2. นายสุทธิเกียรติ  ชาติชำนิ
 
รวม2112
117 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางไผ่นารถ 1. เด็กชายธนพงศ์  ไทรสงวน
2. เด็กชายโรจน์ศักดิ์  อ่อนส้มกิจ
 
1. นางสาวณพัฐกรณ์  เลิศชำนาญสวน
2. นายพรพจน์  ยศอินทร์
 
รวม22
118 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงชุติกาญน์  ปู่สุข
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
119 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงวันวิสา  ชีวา
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
120 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงจิราพร  เย็นเพชร
2. เด็กหญิงนัทธมน  แซ่อึ๊ง
3. เด็กหญิงอังคณา  อุบลภาพ
 
1. นางวริฏฐา  วงษ์ศรีสังข์
2. นายปรีชาวิทย์  วงษ์ศรีสังข์
 
121 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงวนิดา  ห้วยหงษ์ทอง
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
122 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กหญิงนพนภา  วิมูลชาติ
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
123 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบึงลาดสวาย 1. เด็กชายทวีชัย  สามงามนุ
 
1. นางสาวภัครดา  สิงห์ประชา
 
รวม87
124 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กหญิงสุภาพร  ศิริพบ
 
1. นายสมบูรณ์  เฟื่องบริบูรณ์
 
125 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กหญิงคุนันญญา  ปิ่นสากล
2. เด็กหญิงธนพร  นิรันดร
3. เด็กหญิงปานทิพย์  อบเชย
4. เด็กหญิงรุ่งลดา  สุขเข็มมา
5. เด็กหญิงศศิวิมล  เครื่องสาร
6. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  คงนา
 
1. นายเกรียงไกร  แก้วไพฑูรย์
2. นายวัลลภ  ขวัญมา
3. นางสาวพนิดา  จิรสัตยาภรณ์
 
126 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ  จอมโคกกรวด
2. เด็กชายสรศักดิ์  คำสิงห์
 
1. นายวัลลภ  ขวัญมา
2. นางสาวสาริศา  เหล่าสิม
 
127 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดประชานาถ 1. เด็กหญิงพรปภา  ขุนอินทร์
2. เด็กชายสรายุทธ  หนูตา
3. เด็กชายโยธิน  บรรเทาวงษ์
 
1. นางสาวนุสรา  เทียวประสงค์
2. นายวัลลภ  ขวัญมา
 
รวม128
128 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพระมอพิสัย 1. เด็กชายณพล  บัวลอย
2. เด็กชายธนาสิทธิ์  ภิรมย์พูล
3. เด็กหญิงพรรณภัทร  แก้วแป้นผา
4. เด็กชายรณภพ  แสงอำไพ
5. เด็กหญิงสุนิสา  สุวรรณทอง
6. เด็กหญิงโสมฉัตร  คุณทุม
 
1. นางสาวกุลวดี  คูเมือง
2. นางสาวชญาภา  ภิรมย์รอด
3. นางสาวนพมาศ  ประเสริฐอินทร์
 
รวม63
129 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพุทธธรรมรังษี 1. เด็กชายชินภัทร  วงษ์ภูเขียว
2. เด็กหญิงปิยารัตน์  โฉมศรี
 
1. นางสาวอัจฉรา  แผนกุล
2. นางสาวพรรณี  แสงทวี
 
รวม22
130 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. นายศุภฤกษ์   นาคแกมทอง
 
1. นางกฤษณา   ฤทธิ์คำรณ
 
131 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. นางสาวพลับ   คล้ายถม
2. เด็กหญิงอัศรี   จันทะอักษร
 
1. นางสาวดวงฤทัย   ศรีบุญลือ
 
132 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายกัลทกานต์  พุดจีบ
2. เด็กหญิงฐิติมาพร  ตันสอน
3. เด็กหญิงลัดดาวัลย์   มั่นมาก
 
1. นางอรวิล   นรขุน
 
133 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายวศิน  ทองหน้าศาล
2. เด็กหญิงสุชานรี  ภมรดล
3. เด็กหญิงเกวลิน  แก้วใจ
 
1. นางอรวิล   นรขุน
2. นางสาวสมศรี   หงษ์ราชวงษ์
 
134 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายสิทธิพร   จาดเกิด
 
1. นางกฤษณา   มัททวัง
 
135 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กหญิงจิรัญญา   บุญส่ง
2. เด็กหญิงประภัสสร   จรจอหอ
3. เด็กชายมนสิทธิ์   คำสร้อย
 
1. นางกฤษณา   มัททวัง
2. นางปทุมมา   ขันฮะ
 
136 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 1. เด็กชายกิตติศักดิ์   บุญเฉย
2. เด็กหญิงวรัญญา   แย้มวาที
3. เด็กหญิงอติกานต์   มิ่งโอโล
 
1. นางสาวธัญญพัฒน์   ตันวัฒนเสรี
2. นางสาวภัทรภร   ชาวสวนงาม
 
รวม1610
137 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์สามัคคี 1. เด็กชายรัฏฐกรณ์  แก้วบุบผา
 
1. นางสาวสิริกร  อารมชื่น
 
รวม11
138 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 83 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงหนึ่ง  ใหญ่จี
 
1. นางสาวเกศวรี  ในเรือน
 
139 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กหญิงภาสินี  พันพุก
2. นางสาววรรณศิริ  เงินอร่าม
3. เด็กหญิงเฉลิมศรี  พุกซื่อตรง
 
1. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
2. นางสาวพรศรี  นรินทร์หงษ์ทอง
 
140 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายณัฐพล  หนูมาพร้อม
2. เด็กหญิงสาวิตรี  ถิ่นวงษ์โพธิ์
3. เด็กหญิงเนตรดาว  แช่มละออ
 
1. นางสาวพรศรี  นรินทร์หงษ์ทอง
2. นางสาวกุสาวดี  ลาภลมูล
 
141 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานคา 1. เด็กชายชาตรี  วงษ์ชัย
2. เด็กหญิงวิริยา  ทองดอนเหมือน
3. เด็กหญิงสุพรรษา  เปี่ยมอินทร์
 
1. นางสาวนวลจันทร์  โพธิ์ชัย
2. นางสาวอัมพวัน  ค้าขาย
 
รวม107
142 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กหญิงอนัญญา  คำล้าน
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
 
143 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กชายณัฐดนัย  ศิริ
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
 
144 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กหญิงกชกร  ทองโกย
2. เด็กหญิงจิดาภา  แสงเลิศล้ำ
3. เด็กหญิงบุญยานุช  ไพรยการ
 
1. นางสุภาวดี  สามสุวรรณ์
2. นางสุนทรี  พันชน
 
145 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กชายศักดิ์นันท์  กลมวงษ์
 
1. นางสาวประกายทิพย์  ภูมิภาค
 
146 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กหญิงภนัดดา  ชั้นอินทร์งาม
2. เด็กชายภัทรกฤต  เย็นจะบก
3. เด็กหญิงวรินทร  สุขศรีใส
 
1. นางบุญยวีร์  สมเชื้อเวียง
2. นางสุภาวดี  สามสุวรรณ์
 
147 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลานตากฟ้า 1. เด็กชายชัยชานนท์  เทพโยธิน
 
1. นางสาวภนิดา  มงคลธง
 
รวม108
148 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  ต่วนกลิ่นคง
 
1. นางอุษา  ทองจันทา
 
รวม11
149 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังน้ำขาว 1. เด็กหญิงณภัทร  มรกตจินดา
 
1. นางนงลักษณ์  แสงจันทร์
 
รวม11
150 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงหญิง  -
 
1. นางสมจิตร  ศรีพิทักษ์
 
151 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายนภัสกร  ชูราศรี
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
152 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายภัทรพงศ์  สอนพรม
2. เด็กชายเปี่ยมศักดิ์  ซื่อวาจา
 
1. นางสาวชลลดา  สท้านพล
 
153 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กหญิงปณิชามน  อ่วมเรืองศรี
2. เด็กหญิงพรนิภา  บุญแสง
3. เด็กหญิงพรไพลิน  เทียนเที่ยง
4. เด็กหญิงระพีพัฒน์  อยู่นันต์
5. เด็กหญิงวราภรณ์  เขาวงษ์
 
1. นางรุ่งนภา  คาดการณ์ไกล
2. นางกรภัค  ฮึงวัฒนา
 
154 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายกีรติ  พาโคกทม
2. เด็กชายทนงศักดิ์  ศรีเฟือง
3. เด็กชายธรรมาวุธ  จันทรแสง
4. เด็กชายยอดหล้า  ตาโอง
5. เด็กชายสุวัส  สีวิลัย
6. เด็กชายสุเมธา  นวล
7. นายหลงทิบ   บุญเย็น
8. นายโสภณ  นาคละมัย
 
1. นายสุรินทร์  ปิ่นกุมภีร์
 
155 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายจิรพัฒน์  พันธ์สีทา
2. เด็กชายปรเมศร์  โพธิสาร
3. เด็กหญิงพรชนก  เกิดศรีเพ็ง
 
1. นางสาววรรณา  ประสิทธิ์วงษ์
2. นางยุพาพร  อุ่นศิริ
 
156 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายสุภัทกร  ยาโย
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
157 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ 1. เด็กชายโชติฌัฐ  ศรีเพ็ง
 
1. นางสาวปราณี  โลหิตา
 
รวม2210
158 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  เกียรติสายออ
 
1. นางสาวรัชนีกร  พรหมมิ
 
159 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กหญิงชนาภา  พบสุข
2. เด็กชายศุภกร  เพิ่มพูน
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาวธิติมา  ศิลาเวียง
 
160 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. นางสาววริญญา  ศรีเมืองกลาง
2. นางสาวศิรินทิพย์  ตะโกเนียม
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางนิรมล  แสงประทุม
 
161 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. นายกฤษณชัย  อุบลทิพย์
2. นางสาวฑิตยา  แซ่อ้วง
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางสาววาสนา  ปิ่นตบแต่ง
 
162 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. เด็กชายตรีสุนทร  ชุมคง
2. เด็กชายนนทพัทธ์  บำรุงเขต
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นายธีรพงศ์  กฤตติกา
 
163 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดศีรษะทอง 1. นายธนวันต์  มีชำนาญ
2. นายรุ่งกิตติ  บุตรน้ำเพชร
 
1. นายพิสิฐ  พูลสวัสดิ์
2. นางนิรมล  แสงประทุม
 
รวม1111
164 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายญาณวรุตม์  บุตรใส
2. เด็กชายวิทยากร  บุญแท้
3. เด็กชายไพรวัลย์  พิมพิจารณ์
 
1. นายภูชิต  พฤกษาพัฒนา
2. นายชัยสิทธิ์  สุขตะโก
 
165 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายชายแดน  แซ่ย้าง
2. เด็กชายวีรภาพ  สุขจิตร
3. เด็กชายศุภพล  ฮะติ๊ด
 
1. นายภูชิต  พฤกษาพัฒนา
2. นายชัยสิทธิ์  สุขตะโก
 
รวม64
166 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายอิสรพรรณ  พุ่มริ้ว
 
1. นายขจรยศ  กลิ่นอุบล
 
167 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายปรีชา  เรืองฤทธิ์
 
1. นางสาวปุรียานุช  ทองเกลี้ยง
 
168 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายภูริทัต   มิตตัสสา
 
1. นางสาวปรียานุช   ทองเกลี้ยง
 
169 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กชายกิตติทัต   แซ่กัง
2. เด็กชายนนทกานต์   น้อยแพง
 
1. นายหนึ่ง   ภุมมาลา
2. นางสาวปัทมา   ชั้นอินทร์งาม
 
170 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหอมเกร็ด 1. เด็กหญิงดวงรัตน์   เขียวราชา
 
1. นายไพวัลย์   ระเบียบ
 
รวม66
171 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกษตราราม 1. เด็กหญิงกวินธิดา  มัณฑนานุชาติ
 
1. นางศิริวรรณ  ประทุมหวล
 
172 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเกษตราราม 1. เด็กหญิงนภัสร์นันท์  จันทรรัตน์
 
1. นางศิริวรรณ  ประทุมหวล
 
รวม22
173 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กชายสิทธิพงษ์  ดีกลาง
2. เด็กชายสิรภัทร  เอียงสมบูรณ์
 
1. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
2. นางสาวปทุมวดี  อึ้งประเสริฐภรณ์
 
174 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเชิงเลน 1. เด็กหญิงกมลชนก  สังฆคุณ
2. เด็กหญิงกัลยรัตน์  คร้ามสมบุญ
3. เด็กชายจิรฐา  จำเริญ
4. เด็กหญิงทัศวรรณ  ศิลปกิจ
5. เด็กชายธรรมโชติ  ศิลปกิจ
6. เด็กหญิงนิจพาดา  แก่นกสิการ
7. เด็กหญิงปนัดดา  จุลทิพย์
8. เด็กหญิงปราณปรียา  ด้วงนา
9. เด็กชายปริญญา  เฮงเกร็ด
10. เด็กชายพงษ์เพชร  สิงห์โตทอง
11. เด็กหญิงพั๊นช์  เหมือนมาศ
12. เด็กหญิงพิทยาธร  เหลาอ่อน
13. เด็กชายภัคพล  สีนวล
14. เด็กชายศุภวิชญ์  สังข์สุวรรณ
15. เด็กหญิงสถิรพร  บุญสิงห์
16. เด็กหญิงสาธินี  คร้ามสมบุญ
17. เด็กหญิงอินทิรา  ต๊ะบ้านไร่
18. เด็กชายเสกสรรค์  วาดสาคร
19. เด็กหญิงโสภิดา  จอกทอง
20. เด็กหญิงโสภิตา  จอกทอง
 
1. นายมนัส  เอียงสมบูรณ์
2. นายนราเชษฐ  วราเกษมสุข
3. นางสาวปทุมวดี  อึ้งประเสริฐภรณ์
4. นางสาวจุรียา  พริ้งรักษา
5. นางสาววรางค์  เวชประเสริฐ
6. นางสาวภคปภา  กิจประเสริฐ
 
รวม228
175 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเวฬุวนาราม 1. เด็กหญิงศศิกานต์  ภูศรีนาค
 
1. นางกรรณิการ์  แป้นกลม
 
รวม11
176 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กหญิงขวัญชนก  ใช้ช่ำชอง
 
1. นางนฤมล  จำรัสพงษ์
 
177 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กชายจุติพล  พ่วงเพ็ง
2. เด็กชายนิติภูมิ  ชัยทอง
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ปานเพ็ชร
2. นางสาวศศิวิมล  ลังพี
 
178 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 1. เด็กชายพงศกร  โสตเมือง
 
1. นางพิมพ์ปวีณ์  ปานเพ็ชร
 
รวม44
179 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นางสาวชลทิชา   ทัพประเสริฐ
 
1. นางฉวีวรรณ   บุญยะผลานันท์
 
180 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นางสาวทิพวัลย์    ไทรสง่า
2. เด็กชายไตรเทพ   ไทรสง่า
 
1. นางสุวรรณา  บุญอร่าม
 
181 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นางสาวนภาลัย    เกษจันทร์
2. เด็กหญิงพิมพ์หทัย   พรรอด
3. นายเขมทัต   บุญนำ
 
1. นางสาธกา   จ้อยทองมูล
2. นางอุทัยวรรณ   สังข์เสวก
 
182 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นางสาวณัฐวรา   วงษ์ศรี
2. นายพงศ์วิชญ์   รัดรอดกิจ
 
1. นายประทีป   บุญอร่าม
2. นางสุวรรณา   บุญอร่าม
 
183 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายกฤษณพงษ์    ธรรมวิจารณ์
2. เด็กชายชัชฎาพล   อยู่ร่วมใจ
3. นายวรรณรัตน์   ภูทองสิด
 
1. นายวรวิทย์    ตั้นเหลียง
2. นายศุภพร   มูลทองคำ
 
184 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายพงษ์เพชร   ประเสริฐก้านตรง
 
1. นางฉวีวรรณ   บุญยะผลานันท์
 
185 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. นายสาธิตย์    บุตรวัตร
 
1. นางสาวนิตยา   ลิ้มเล็ก
 
186 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโพธิ์ 1. เด็กชายศุภกร   ทองศรีเมือง
2. เด็กชายอรรถพล   มูลทองย้อย
 
1. นางสาวนิตยา    ลิ้มเล็ก
2. นางสุวรรณา   บุญอร่าม
 
รวม1512
187 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 1. เด็กหญิงจุฑาทิพย์  ไตรทองอยู่
2. เด็กชายชัยวัฒน์  ศีลสังวรณ์
3. เด็กหญิงพิมพ์ลดา  รอดอารมณ์
4. เด็กหญิงลลิดา  ศรีเล็ก
5. เด็กชายสิรภพ  หุราหนนท์
 
1. นางสาวสุภาภัค  เข็มทอง
2. นางสาวสไบ  โพธิ์อำพร
 
รวม52
188 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทยาวาส 1. เด็กหญิงชัญญา  ไทยใหญ่
2. เด็กชายชัยซมร  ลมเมา
3. เด็กหญิงแสง  ลุงตะ
 
1. นางสาวดวงกมล  เหล็งบำรุง
2. นางสาวนภาพร  ธนาวร
 
รวม32
189 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงปลายฟ้า  คงวงศ์วาน
2. เด็กหญิงเปมิกา  ปิ่นวิเศษ
 
1. นางเกษร  แฟงมาก
 
190 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงทิพานันท์  อุ่นผ่อง
 
1. นายอานนท์  ขุนอังดี
 
191 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไทร 1. เด็กหญิงปริณดา  จู๋ยืนยง
 
1. นางพรรณทิพา  สวรรค์บัญชา
 
รวม43
192 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่สามตำลึง 1. เด็กชายธีรภัทร  ป้อมเนียม
2. เด็กชายพีรพัฒน์  ไทรบัวแก้ว
 
1. นางสุภาพร  ใจทน
2. นายธนาวุฒิ  ใจทน
 
รวม22
193 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงคุณัญญา  มีศิลป์
2. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ชัยดำรงค์
3. เด็กหญิงอรัญญา  ภู่เกตุ
 
1. นางสาวสุทิศา  เข็มแข็งปรีชานนท์
2. นางศิริวรรณ  สังหมื่นเหม้า
 
194 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงจณิสตา  เพ็งยอดวงษ์
2. เด็กหญิงน้ำฝน  บุนนาค
3. เด็กหญิงพนิตอนงค์็  แก้วฉ่ำ
4. เด็กหญิงศศินา  มงคลศรีศุภกิจ
5. เด็กหญิงเปรมยุดา  ศรีเมือง
 
1. นางสาวเขมิกา  สุขสงวน
 
195 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงกัณทิมา  สุขจิตร
2. เด็กหญิงกันยกร  ยิ่งยวด
3. เด็กหญิงขวัญศิริ  หุยวัน
4. เด็กหญิงญาโนทัย  เบ้าเพชร
5. เด็กหญิงฐิติวรดา  กุมภาวงษ์
6. เด็กหญิงฟาติมา  วงศ์จีน
7. เด็กชายมงคล  อนันเต่า
8. เด็กหญิงสุภัทรา  แจ่มศรี
9. เด็กหญิงอินทิรา  สืบเสาะ
10. เด็กหญิงเนื้อทอง  ทับทิมเมือง
 
1. นางสาวณัฐวรรณ  ศรีสุทธี
2. นายวุฒิพงษ์  องคะศาสตร์
3. นายเอกภัทร  เจริญสมัย
 
196 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงภัทรดา  สังฆมานนท์
 
1. นางสาวรัตนา  แสงโพธิ์แก้ว
 
197 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงปัญญากร  ดวงสุภา
 
1. นางรุ่งนภา  นิลรักษา
 
198 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แสนลีลา
2. เด็กหญิงกุลณสร  วราสินธู์
3. เด็กหญิงขวัญวริน  ฝายแก้ว
4. เด็กชายชัยธวัช  ชมพูวงษ์
5. เด็กหญิงณัฏฐ์พัฒน์  ทองสวัสดิ์
6. เด็กชายนนทวัฒน์  สายรัตน์
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  สิงโต
8. เด็กหญิงสิรีธร  ดวงเลขา
9. เด็กชายอัครดนัย  หงส์ทอง
10. เด็กชายเอกวัชญ์  ปิ่นศิริ
11. เด็กชายเอกวิชญ์  ปิ่นศิริ
12. เด็กชายโชกัน  ช้างโต
 
1. นางสาวไอลดา  แถวโพธิ์
2. นางกิรณา  สุวะยะ
3. นางสาวนุสรา  นุ้ยเปรม
 
199 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงชุตินันท์  จริยมา
2. เด็กชายภควิน  ดรุณวรรณ
 
1. นายอนุรักษ์  เหลืองวิไล
 
200 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายธราวิทย์  โสภากุล
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญจงรักษ์
3. เด็กชายพัชรพล  พันธ์สุขน้าว
 
1. นางสาวมลฤดี  เพ็งสง่า
 
201 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายอนาวิน  เจริญศักดิ์ธนกุล
 
1. นางสาวสิริพร  ธนพรมงคลชัย
 
202 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายทินภัทร  สง่าแสง
2. เด็กหญิงวีรยา  วิมลสม
 
1. นางสาวสิริพร  ธนพรมงคลชัย
2. นางอาจิณ  พูลสำราญ
 
203 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงณัฐพร  ถนอมภักดิ์
 
1. นางอาจิณ  พูลสำราญ
 
204 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายธนดล  วิริยะเกียรติกุล
 
1. นางสาวกรพินธุ์  จันทร์ตา
 
205 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงมาลิตา  ประเสริฐสนิทชัย
2. เด็กหญิงรังษิยากร  เรืองรุ่ง
3. เด็กหญิงวราพัสตร์  บำรุงเกตุอุดม
 
1. นางสาววิภา  ภาคีมิตร
2. นางสาวสิริพร  ธนพรมงคลชัย
 
206 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กชายจิรพงศ์  ภาคพูลไพ
2. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  จันทร์ไทย
3. เด็กชายสิรวิชญ์  สระแก้ว
 
1. นางสาวพรอุษา  มาเจริญ
2. นางอาจิณ  พูลสำราญ
 
207 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไร่ขิง 1. เด็กหญิงพีรพรรณ  แก้วมหา
2. เด็กหญิงสายธาร  แย้มสำราญ
3. เด็กหญิงอาริษา  รักษาคม
 
1. นางสาวกรพินธุ์  จันทร์ตา
2. นางสาวพรวิภา  แสงสว่าง
 
รวม5124
208 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงชนัญชิดา  อังคะลา
2. เด็กหญิงณัฐชา  ทองสวัสดิ์
 
1. นางสาวสายชล  สิกขา
 
209 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงณิชาพร  สมบูรณ์บัติ
2. เด็กชายวงศ์วริศ  พันธุ์ธนกานต์
 
1. นางสมวลี  สุธรรมพิทักษ์
 
210 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสกลวิทยา 1. เด็กหญิงทยานันท์  เดือนสมร
 
1. นางสาวสุพรรษา  ใจทัน
 
รวม53
211 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงธวัลรัตน์  เย็นพิทักษ์กุล
2. เด็กหญิงพิมพ์นภัส  วิภาหัสน์
3. เด็กหญิงฟ้าใส  ดีนา
 
1. นางสาวทิพเนตร  มะกรูดอินทร์
2. นางสาวรัชดา  อินเฉิดฉาย
 
212 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายณัฐกมล  ห้วยหงษ์ทอง
2. เด็กชายเถลิงศักดิ์  รอดบำรุง
 
1. นางสาวบัณฑิตา  เอี๊ยะมณี
2. นางสาวปวริศา  เนตรโพธิ์แก้ว
 
213 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายกลวัชร  พรเมธากุล
2. เด็กชายกันตชาติ  อินทร์พรหม
3. เด็กชายจิรกร  แสงทอง
4. เด็กหญิงชญาณุช  สดใส
5. เด็กหญิงชนัดดา  สุดสัตย์
6. เด็กหญิงชนิดาภา  สีปักษา
7. เด็กหญิงชภัทจิฎา  ชูสุวรรณ
8. เด็กชายณัฏฐชัย  คณา
9. เด็กหญิงณัฏฐิยา  จำปาทอง
10. เด็กหญิงณัฏฐ์ปวัน  อยู่จงดี
11. เด็กหญิงณัฐพร  จินงี่
12. เด็กหญิงณัฐยานันท์  แก่นสม
13. เด็กชายธนภัทร  พันแจ่ม
14. เด็กหญิงธนัทอร  คงคล้าย
15. เด็กหญิงธวัลรัตน์  ทรัพย์ธงทอง
16. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  ต่อแสงเฉลิม
17. เด็กหญิงนทีกานต์  ชามนตรี
18. เด็กชายนิติภูมิ  เลี้ยงรักษา
19. เด็กหญิงบุณยานุช  โพธิ์ถึง
20. เด็กชายปกเขต  วันชัย
21. เด็กหญิงปณาลี  ชาญธัญกรรม
22. เด็กชายปวริศ  รอดประชา
23. เด็กหญิงปวริศา  สามงามนิ่ม
24. เด็กชายพชร  รัตนคูณชัย
25. เด็กชายพลกฤต  กาญจนพรหม
26. เด็กชายพีรพัฒน์  สุจจิตรจูล
27. เด็กชายพีระ  ชาญโลหะ
28. เด็กหญิงพุทธมนต์  อินทรสกุล
29. เด็กหญิงภัณฑิรา  กรรเจียง
30. เด็กชายภูมิหิรัญ  ปู่จุ้ย
31. เด็กชายภูวมินทร์  อุดสมใจ
32. เด็กชายยศกร  ศรีสวัสดิ์
33. เด็กชายวรพล  ฐิติดำรงชัย
34. เด็กหญิงสร้อยทอง  พูลประดิษฐ์
35. เด็กชายสิทธิภูมิ  สร้อยสน
36. เด็กหญิงอรรจนา  จุ้ยสามพราน
37. เด็กชายเดชภูมินท์  ชิวค้า
38. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  ชาญโลหะ
 
1. นายทินกฤต  พณิชยกุล
2. นายธนิต  พณิชยกุล
3. นายพรเทพ  วิชชุชัยชาญ
4. นางสาวศศินันท์  วิภูษิทิมากูล
5. นางสาวศิรารัตน์  สุขชัย
6. นางสาวศุภมาส  พณิชยกุล
7. นายศุภเกียรติ  วิริภิรมย์กุล
8. นายสมพงษ์  สายน้ำผึ้ง
 
214 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงอภิชญา  ตั้งไตรธรรม
 
1. นางสาวพจวรรณ  วรรณฤมล
 
215 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กหญิงชวัลลักษณ์  ฤกษ์วิเชียร
2. เด็กหญิงณิชชารี  แก้วเนตร
3. เด็กหญิงภณิตา  สุริวงษ์
 
1. นายธนา  บุญชู
2. นายธวัช  วิบูลย์ชาติ
 
216 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 1. เด็กชายพงศ์พีระ  เหลืองไพรินทร์
2. เด็กชายพงศ์ภูเบศ  ชิวค้า
3. เด็กชายรุจินนท์  รุจิตานนท์
 
1. นายจิรายุ  คุ้มถนอม
2. นายพรพจน์  พฤกษานันท์
 
รวม5017
217 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กชายณิชคุณ  ศรีพัฒน์อินทร์
 
1. นายเผด็จ  แป้นกลม
 
218 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  ภู่สุพรรณ
 
1. นายเผด็จ  แป้นกลม
 
219 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลแสงอรุณ 1. เด็กหญิงกณิศนันท์  ศรีลิ้มพงษ์
2. เด็กหญิงพิมพ์พัชร  บัวดี
3. เด็กหญิงเปมิกา  สุริยะกานนท์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  ชุนเกษา
2. นางถนิมพร  เปรมปราศัย
 
รวม54
220 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  อุดมกูล
 
1. นางบุษบง  ชุ่มประเสริฐ
 
221 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกัลยาณิน  หวายฤทธิ์
2. เด็กหญิงณัฐชา  เรียงรายวิลาศคีรี
 
1. นางบุษบง  ชุ่มประเสริฐ
2. นางสาวสิรินภา  ประกอบดี
 
รวม33
222 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเม่งฮั้วกงฮัก 1. เด็กชายณัฐภูมิ  ธนาบุญเจริญกุล
2. เด็กชายยุทธภูมิ  วิเศษชาญ
3. เด็กชายเตชิต  เนียมเมือง
 
1. นางสาวรุจจิเนตร  รื่นกระมล
 
รวม31
223 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกดรุณ 1. เด็กชายกิตตินัฐศักดิ์  สุนทรารักษ์
 
1. นางสาวจิราพร  ปลื้มถนอม
 
224 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกดรุณ 1. เด็กหญิงกนิษฐา  จักรช่วย
2. เด็กหญิงชญาณิศา  ตั้งประเสริฐศิริ
3. เด็กหญิงฐานภา  เลิศพิทยไพศาล
4. เด็กหญิงพัชริดา  มาประชุม
5. เด็กหญิงสู่ขวัญ  ภูมิชัย
6. เด็กหญิงหงส์สวดี  คงเสรีพงศ์
7. เด็กหญิงอบอุ่น  ธิติมงคล
8. เด็กหญิงอัณณา  โอสถพรหมา
 
1. นางสาวจิราพร  ปลื้มถนอม
2. นางสาวนันทิชา  ณ โนนชัย
3. นางสุรีพร  มีสุข
4. นางสาวธัญญลักษณ์  รอบคอบ
 
225 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกดรุณ 1. เด็กหญิงกฤติกุล  บุญทรัพย์
 
1. นางสาวชวรัตน์  พรหมลี
 
226 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกดรุณ 1. เด็กหญิงธิตาภา  ทิมประเสริฐ
2. เด็กหญิงวรดา  ดวงจันทร์
 
1. นางสาวอำพรรณ  น้อยนารถ
2. นางสาวDu  Junying
 
รวม128
227 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 1. เด็กหญิงธนัญญา  สุขสำราญ
2. เด็กหญิงรัชนีกร  ศรีบรรพต
 
1. นางกรุณา  ใจห้าว
 
รวม21
รวมทั้งหมด682371