สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 51 10 0 1 61
2 วัดนราภิรมย์ 47 16 6 5 69
3 วัดดอนหวาย 32 7 4 2 43
4 วัดบางหลวง 31 9 2 3 42
5 วัดจินดาราม 30 9 10 7 49
6 นาคประสิทธิ์ 30 1 0 2 31
7 วัดศรีมหาโพธิ์ 26 12 1 1 39
8 วัดไร่ขิง 25 6 2 1 33
9 วัดโพธิ์ 24 11 7 3 42
10 วัดลานตากฟ้า 24 8 3 1 35
11 วัดท่าพูด 24 4 0 3 28
12 บ้านกระทุ่มล้ม 21 13 7 3 41
13 วัดศีรษะทอง 21 0 1 0 22
14 วัดบึงลาดสวาย 20 4 5 6 29
15 วัดหอมเกร็ด 19 10 5 2 34
16 วัดลานคา 19 3 7 1 29
17 สุคนธีรวิทย์ 17 5 0 0 22
18 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 16 10 3 0 29
19 บ้านบางเลน 14 9 4 3 27
20 วัดกลางบางแก้ว 14 8 5 1 27
21 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 14 4 1 5 19
22 วัดวังน้ำขาว 13 5 3 1 21
23 บ้านคลองใหม่ 13 3 1 0 17
24 วัดบางปลา 13 2 1 3 16
25 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 12 4 2 1 18
26 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 12 4 1 2 17
27 บ้านประตูน้ำพระพิมล 11 6 1 1 18
28 วัดเชิงเลน 10 4 3 3 17
29 วัดไทร 10 4 1 1 15
30 วัดสรรเพชญ 10 4 0 0 14
31 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 9 3 1 0 13
32 บ้านห้วยพลู 9 1 1 1 11
33 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 9 1 0 0 10
34 สกลวิทยา 9 0 2 0 11
35 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 8 5 4 1 17
36 วัดบัวหวั่น 8 4 0 0 12
37 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 8 3 3 2 14
38 วัดละมุด 7 4 7 0 18
39 วัดตุ๊กตา 7 2 2 2 11
40 ตลาดรางกระทุ่ม 6 8 2 4 16
41 วัดรางกำหยาด 6 2 1 0 9
42 บ้านดงเกตุ 6 2 0 0 8
43 วัดบางช้างใต้ 6 1 1 0 8
44 เอกดรุณ 6 1 0 0 7
45 วัดไผ่หูช้าง 5 3 5 2 13
46 บุณยศรีสวัสดิ์ 5 3 2 1 10
47 วัดประชานาถ 5 2 1 0 8
48 วัดสว่างอารมณ์ 5 2 1 0 8
49 บ้านคลองโยง 5 1 1 1 7
50 วัดเวฬุวนาราม 5 0 1 0 6
51 ยอแซฟอุปถัมภ์ 5 0 0 0 5
52 วัดท่าข้าม 5 0 0 0 5
53 วัดผาสุการาม 5 0 0 0 5
54 วัดศิลามูล 4 2 1 2 7
55 บ้านไผ่หลวง 4 2 0 0 6
56 ตลาดเกาะแรต 4 1 3 0 8
57 วัดนิลเพชร 4 1 0 1 5
58 วัดบ่อตะกั่ว 4 1 0 0 5
59 อนุบาลแสงอรุณ 4 0 0 0 4
60 คลองบางกระทึก 3 5 0 1 8
61 วัดปรีดาราม 3 4 2 1 9
62 วัดเกษตราราม 3 3 3 1 9
63 วัดพุทธธรรมรังษี 3 3 1 0 7
64 วัดดอนยอ 3 2 1 1 6
65 วัดบางภาษี 3 2 1 0 6
66 วัดบางไผ่นารถ 3 2 1 0 6
67 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 3 2 0 0 5
68 วัดไผ่สามตำลึง 3 2 0 0 5
69 วัดบางน้อยใน 3 2 0 0 5
70 เม่งฮั้วกงฮัก 3 1 1 0 5
71 วัดเกาะแรต 3 1 0 1 4
72 วัดน้อย 3 1 0 0 4
73 วัดงิ้วราย 3 1 0 0 4
74 วัดโคกเขมา 3 1 0 0 4
75 บ้านบางประแดง 3 0 1 0 4
76 เซนต์แอนดรูว์ 3 0 0 0 3
77 วัดห้วยตะโก 3 0 0 0 3
78 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 2 4 2 1 8
79 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 2 4 0 0 6
80 วัดบางพระ 2 3 2 3 7
81 วัดกลางครูเวียง 2 3 0 1 5
82 ตลาดเจริญสุข 2 2 1 0 5
83 วัดท้องไทร 2 1 2 4 5
84 วัดพระมอพิสัย 2 1 0 1 3
85 บ้านพาดหมอน 2 1 0 0 3
86 มารีย์อุปถัมภ์ 2 1 0 0 3
87 บ้านหนองมะม่วง 2 1 0 0 3
88 บ้านคลองนกกระทุง 2 1 0 0 3
89 วัดทุ่งน้อย 2 1 0 0 3
90 บ้านตากแดด 2 1 0 0 3
91 บ้านนราภิรมย์ 2 1 0 0 3
92 บ้านห้วยกรด 2 1 0 0 3
93 บ้านบางเตย 2 0 2 0 4
94 บ้านลานแหลม 2 0 2 0 4
95 วัดลาดสะแก 2 0 2 0 4
96 บ้านเพลินวัฒนา 2 0 1 0 3
97 วัดราษฎร์สามัคคี 2 0 0 0 2
98 วัดสาลวัน 2 0 0 0 2
99 เดชอนุสรณ์ 2 0 0 0 2
100 บ้านฉาง 2 0 0 0 2
101 วัดบางช้างเหนือ 2 0 0 0 2
102 บ้านคลองพระมอพิสัย 1 5 2 0 8
103 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 2 1 1 4
104 คลองทางหลวง 1 2 1 0 4
105 เบญญาพัฒน์ 1 2 0 0 3
106 วัดสำโรง 1 2 0 0 3
107 วัดบัวปากท่า 1 1 0 2 2
108 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 1 1 0 1 2
109 วัดเกษมสุริยัมนาจ 1 1 0 1 2
110 นักบุญเปโตร 1 1 0 0 2
111 บ้านบางม่วง 1 1 0 0 2
112 วัดสุขวัฒนาราม 1 1 0 0 2
113 วัดเดชานุสรณ์ 1 1 0 0 2
114 วัดไทยาวาส 1 0 0 0 1
115 บ้านคลองจินดา 1 0 0 0 1
116 บ้านดอนทอง 1 0 0 0 1
117 วัดกกตาล 1 0 0 0 1
118 วัดไผ่จรเข้ 1 0 0 0 1
119 สาธิตวิทยา 1 0 0 0 1
120 วัดสัมปทวน 0 2 0 0 2
121 วัดกลาง 0 1 3 0 4
122 บ้านรางปลาหมอ 0 1 1 0 2
123 บ้านหนองปรงกาญจนา 0 1 0 0 1
124 วัดสุวรรณาราม 0 1 0 0 1
125 บ้านหอมเกร็ด 0 0 1 0 1
126 บ้านไผ่คอกวัว 0 0 1 0 1
รวม 916 334 160 99 1,509