สรุปเหรียญรางวัล สพป. นครปฐม เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 พระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล 54 11 0 1 65
2 วัดนราภิรมย์ 47 16 6 5 69
3 วัดไร่ขิง 36 6 2 1 44
4 วัดโพธิ์ 35 12 8 3 55
5 วัดดอนหวาย 32 7 4 2 43
6 วัดบางหลวง 31 9 2 3 42
7 วัดจินดาราม 30 10 10 7 50
8 นาคประสิทธิ์ 30 1 0 2 31
9 วัดศรีมหาโพธิ์ 28 12 1 1 41
10 วัดบึงลาดสวาย 26 7 5 6 38
11 วัดมะเกลือ(กาญจนลักษณ์วิทยา) 25 10 3 0 38
12 วัดลานตากฟ้า 25 8 3 1 36
13 วัดท่าพูด 24 4 0 3 28
14 บ้านกระทุ่มล้ม 21 18 7 3 46
15 วัดศีรษะทอง 21 0 1 0 22
16 วัดหอมเกร็ด 20 10 5 2 35
17 วัดลานคา 19 3 7 1 29
18 สุคนธีรวิทย์ 17 5 0 0 22
19 วัดกลางบางแก้ว 16 11 5 1 32
20 บ้านบางเลน 14 9 4 3 27
21 วัดท่าตำหนัก (เทพวิทยเสถียร) 14 4 1 5 19
22 บ้านคลองใหม่ 14 3 1 0 18
23 วัดวังน้ำขาว 13 5 3 1 21
24 วัดบางปลา 13 3 1 3 17
25 เทศบาล2 วัดอ้อมใหญ่(นครราษฎร์วิทยาคาร) 12 4 2 1 18
26 วัดไทร 12 4 1 2 17
27 วัดโคกพระเจดีย์ (เอกเผ่าพิทยา) 12 4 1 2 17
28 บ้านประตูน้ำพระพิมล 11 6 1 1 18
29 วัดประชานาถ 11 4 1 0 16
30 วัดท่าข้าม 11 0 0 0 11
31 วัดเชิงเลน 10 4 3 3 17
32 วัดสรรเพชญ 10 4 0 0 14
33 ภ.ป.ร.ราชวิทยาลัย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 9 3 1 0 13
34 บ้านห้วยพลู 9 1 1 1 11
35 วัดลำพญา(จำเนียรบำรุงวิทย์) 9 1 0 0 10
36 สกลวิทยา 9 0 2 0 11
37 เทศบาลวัดห้วยพลู(โชติประชานุเคราะห์) 8 5 4 1 17
38 วัดตุ๊กตา 8 4 2 2 14
39 วัดบัวหวั่น 8 4 0 0 12
40 ไทยรัฐวิทยา 4 (ป.ปัญญาฐาปนกิจอุปถัมภ์) 8 3 3 2 14
41 วัดสว่างอารมณ์ 8 3 1 0 12
42 บ้านหอมเกร็ด 8 2 1 0 11
43 วัดละมุด 7 4 7 0 18
44 บ้านดงเกตุ 7 2 0 0 9
45 ตลาดรางกระทุ่ม 6 8 2 4 16
46 วัดรางกำหยาด 6 2 1 0 9
47 วัดนิลเพชร 6 2 0 1 8
48 วัดบางช้างใต้ 6 1 1 0 8
49 เอกดรุณ 6 1 0 0 7
50 วัดไผ่หูช้าง 5 3 5 2 13
51 บุณยศรีสวัสดิ์ 5 3 2 1 10
52 บ้านคลองโยง 5 1 1 1 7
53 วัดเวฬุวนาราม 5 0 1 0 6
54 ยอแซฟอุปถัมภ์ 5 0 0 0 5
55 วัดผาสุการาม 5 0 0 0 5
56 บ้านคลองสว่างอารมณ์ 4 4 2 1 10
57 บ้านไผ่หลวง 4 3 0 0 7
58 วัดศิลามูล 4 2 1 2 7
59 ตลาดเกาะแรต 4 1 3 0 8
60 วัดบ่อตะกั่ว 4 1 0 0 5
61 บ้านเพลินวัฒนา 4 0 1 0 5
62 อนุบาลแสงอรุณ 4 0 0 0 4
63 คลองบางกระทึก 3 5 0 1 8
64 วัดปรีดาราม 3 4 2 1 9
65 วัดเกษตราราม 3 3 3 1 9
66 ตลาดเจริญสุข 3 3 2 0 8
67 วัดพุทธธรรมรังษี 3 3 1 0 7
68 วัดดอนยอ 3 2 1 1 6
69 วัดบางภาษี 3 2 1 0 6
70 วัดบางไผ่นารถ 3 2 1 0 6
71 บ้านคลองลัดอ้อมใหญ่ 3 2 0 0 5
72 วัดไผ่สามตำลึง 3 2 0 0 5
73 วัดบางน้อยใน 3 2 0 0 5
74 เม่งฮั้วกงฮัก 3 1 1 0 5
75 วัดพระมอพิสัย 3 1 0 1 4
76 วัดเกาะแรต 3 1 0 1 4
77 วัดน้อย 3 1 0 0 4
78 บ้านพาดหมอน 3 1 0 0 4
79 วัดงิ้วราย 3 1 0 0 4
80 วัดโคกเขมา 3 1 0 0 4
81 บ้านลานแหลม 3 0 2 0 5
82 บ้านบางประแดง 3 0 1 0 4
83 เซนต์แอนดรูว์ 3 0 0 0 3
84 วัดห้วยตะโก 3 0 0 0 3
85 วัดใหม่สุคนธาราม(ปิ่นรัตนราษฎร์) 2 4 0 0 6
86 วัดบางพระ 2 3 2 3 7
87 วัดกลางครูเวียง 2 3 0 1 5
88 วัดท้องไทร 2 1 2 4 5
89 บ้านบางเตย 2 1 2 0 5
90 มารีย์อุปถัมภ์ 2 1 0 0 3
91 บ้านหนองมะม่วง 2 1 0 0 3
92 บ้านคลองนกกระทุง 2 1 0 0 3
93 วัดทุ่งน้อย 2 1 0 0 3
94 บ้านตากแดด 2 1 0 0 3
95 บ้านนราภิรมย์ 2 1 0 0 3
96 บ้านห้วยกรด 2 1 0 0 3
97 วัดลาดสะแก 2 0 2 0 4
98 วัดทรงคนอง 2 0 0 0 2
99 วัดราษฎร์สามัคคี 2 0 0 0 2
100 วัดสาลวัน 2 0 0 0 2
101 เดชอนุสรณ์ 2 0 0 0 2
102 บ้านฉาง 2 0 0 0 2
103 วัดบางช้างเหนือ 2 0 0 0 2
104 บ้านคลองพระมอพิสัย 1 5 2 0 8
105 วัดราษฎร์ศรัทธาราม 1 2 1 1 4
106 คลองทางหลวง 1 2 1 0 4
107 เบญญาพัฒน์ 1 2 0 0 3
108 วัดสำโรง 1 2 0 0 3
109 วัดบัวปากท่า 1 1 0 2 2
110 วัดสว่างอารมณ์(บางเลน) 1 1 0 1 2
111 วัดเกษมสุริยัมนาจ 1 1 0 1 2
112 นักบุญเปโตร 1 1 0 0 2
113 บ้านบางม่วง 1 1 0 0 2
114 วัดสุขวัฒนาราม 1 1 0 0 2
115 วัดเดชานุสรณ์ 1 1 0 0 2
116 วัดไทยาวาส 1 0 0 0 1
117 บ้านคลองจินดา 1 0 0 0 1
118 บ้านดอนทอง 1 0 0 0 1
119 วัดกกตาล 1 0 0 0 1
120 วัดไผ่จรเข้ 1 0 0 0 1
121 สาธิตวิทยา 1 0 0 0 1
122 บ้านคลองบางกระจัน 0 3 0 0 3
123 วัดสัมปทวน 0 2 0 0 2
124 วัดกลาง 0 1 3 0 4
125 บ้านรางปลาหมอ 0 1 1 0 2
126 บ้านหนองปรงกาญจนา 0 1 0 0 1
127 วัดสุวรรณาราม 0 1 0 0 1
128 บ้านไผ่คอกวัว 0 0 1 0 1
รวม 1,002 363 162 100 1,527