เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายสมบัติ จันทร์มีชัย ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
2 นายจิระชัย ทีคำ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
3 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการอำนวยการ
4 นางแน่งน้อย ตราชู ผู้อำนวยการโรงเรียนสุคนธีรวิทย์ คณะกรรมการอำนวยการ
5 นายสกนธ์ วงศ์สุกฤต ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดไร่ขิง คณะกรรมการอำนวยการ
6 นายชูพงษ์ กำลังงาม ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการอำนวยการ
7 นายวีระ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนหวาย คณะกรรมการอำนวยการ
8 นายจตุรงค์ เชาว์สกุล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าตำหนัก คณะกรรมการอำนวยการ
9 นายธงชัย นำแสงจรรยาสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเวฬุวนาราม คณะกรรมการอำนวยการ
10 นายชำนาญ ทัดมาลี ผู้อำนวยการโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบ มหามงคล คณะกรรมการอำนวยการ
11 นายสญชัย รัศมีแจ่ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระทุ่มล้ม คณะกรรมการอำนวยการ
12 นายเกษมสันต์ มีจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดจินดาราม คณะกรรมการอำนวยการ
13 นายธเนศ ปานอุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบางหลวง คณะกรรมการอำนวยการ
14 นางจำเริญ สีมารัตน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดมะเกลือ คณะกรรมการอำนวยการ
15 นางศิวิไล ทีคำ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดลานคา คณะกรรมการอำนวยการ
16 นางสาวนภาพรรณ คงคาน้อย ประธานกลุ่มโรงเรียนพุทธมณฑล คณะกรรมการอำนวยการ
17 นายสถาพร นาลัย ประธานกลุ่มโรงเรียนห้วยพลู คณะกรรมการอำนวยการ
18 นางประภาพร เสนาะคำ ประธานกลุ่มโรงเรียนแหลมบัว คณะกรรมการอำนวยการ
19 นายสนธญา ไทรบุญจันทร์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบางเลนใต้ คณะกรรมการอำนวยการ
20 นายประทีป ทองงาม ประธานกลุ่มโรงเรียนเพชรบัวงาม คณะกรรมการอำนวยการ
21 นายภูวเดช สว่างวงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนบางภาษี คณะกรรมการอำนวยการ
22 นายสมบูรณ์ วิริยะ ประธานกลุ่มโรงเรียนท่าจีนก้าวหน้า คณะกรรมการอำนวยการ
23 นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ประธานกลุ่มโรงเรียนเพชรจินดา คณะกรรมการอำนวยการ
24 นางสาวกุลฑรี พิกุลแกม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวอ่าว คณะกรรมการอำนวยการ
25 นางสาววรางค์ เวชประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเชิงเลน คณะกรรมการอำนวยการ
26 นายเพ็ชรชาย โชคประเสริฐ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบางประแดง คณะกรรมการอำนวยการ
27 นางพรหมภัสสร พงษ์สิงห์ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสรรเพชญ คณะกรรมการอำนวยการ
28 นางบุหงา วิริยะ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่าข้าม คณะกรรมการอำนวยการ
29 นายยุทธนา ปฐมวรชาติ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองโยง คณะกรรมการอำนวยการ
30 ว่าที่ ร.ต.ใครทอง สิงห์คำมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบุณยศรีสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการ
31 นายอรรณพ พรหมเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวัน คณะกรรมการอำนวยการ
32 นายบุญชู สวัสดิ์ตาล ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสาลวัน คณะกรรมการอำนวยการ
33 นายชินกฤต วัฒนกูล รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองสว่างอารมณ์ คณะกรรมการอำนวยการ
34 นายฐปนพันธ์ เปี่ยมศิริ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลองมหาสวัสดิ์ คณะกรรมการอำนวยการ
35 นายสมาน ทวีเลิศ ครูศูนย์การศึกษาพิเศษ เขตการศึกษา 1 คณะกรรมการอำนวยการ
36 นางกรองขวัญ แซ่เฮง นักวิชการศึกษา คณะกรรมการอำนวยการ
37 นายประชา วุฒิวัฒนานุกูล รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต 2 คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
38 นายธีระพงษ์ ศรีโพธิ์ ผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
39 นางสาวรุ่งทิวา วัฒนวงศ์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
40 นางสาวบุญสุพร เพ็งทา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
41 นางสาวอรวรรณ ริ้วไสว ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
42 นายสุภัค แฝงเพ็ชร ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
43 นางสาวสายใจ ฉิมมณี ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
44 นางสาวเกริน ช้อยเครือ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
45 นายเมธี อ้นทอง ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
46 นายพิจารณ์ ดิษฐ์ประชา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
47 นางพรสวรรค์ ต้นมงคลกาญจน ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
48 นางสาวนาฏลดา ภู่ประเสริฐ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
49 นางสาววีรวรรณ เจริญสุข นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
50 นางศิลามล เทียนสมบัติ นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
51 นางกรองขวัญ แซ่เฮง นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
52 นางสุพิชฌาย์ แป้งทา นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
53 นางเยาวรัตน์ เพาะพืช เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
54 นายกำธร ศรีวราสาสน์ เจ้าพนักงานธุรการ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
55 นายวุฒิพงศ์ เรืองวงษ์ ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
56 นางศุภนา โพธิ์อุบล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
57 ว่าที่ ร.ต.ณฐรัช อะตะกุมมา ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
58 นางสาวธัญญาพร ดาวัลย์ ศึกษานิเทศก์ คณะกรรมการฝ่ายประสานงาน
59 นางศุภนา โพธิ์อุบล นักวิชาการศึกษา คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
60 นางสาวสมพร ตุ้มกูล นักจัดการงานทั่วไป คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
61 นายกำธร ศรีวราสาสน์ เจ้าาพนักงานธุรการ คณะกรรมการประชาสัมพันธ์
62 นายหนึ่ง ภุมมาลา ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
63 นางสาวพิธาน โสมกุล ครูโรงเรียนวัดท้องไทร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
64 นางสาวปัทมา ชั้นอินทร์งาม ครูโรงเรียนวัดหอมเกร็ด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
65 นายวิฑูร ประสพผล ครูโรงเรียนวัดไร่ขิง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
66 นายสันทัด สุวิมล ครูโรงเรียนวัดทรงคนอง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
67 นางสาวภคปภา กิจประเสริฐ ครูโรงเรียนวัดเชิงเลน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
68 นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ ครูโรงเรียนวัดจินดาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
69 นายพงศธร ดำริห์ ครูโรงเรียนวัดท่าพูด คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
70 นางสาวเยาวดี ใจรักดี ครูโรงเรียนวัดจินดาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
71 นางสุวรรณา จินวงษ์โป๊ ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
72 นางสาวณพัฐกรณ์ เลิศชำนาญสวน ครูโรงเรียนวัดบางไผ่นารถ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
73 นางสาวนิภาวรรณ คนทน ครูโรงเรียนวัดนราภิรมย์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
74 นางพัทธนันท์ ลี้ไพบูลย์ ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
75 นายชาญณรงค์ มงคลศิวกุล เจ้าหน้าที่กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
76 นางสาวอารีรัตน์ เลิศศรีสุวัฒนา ครูโรงเรียนวัดท่าตำหนัก คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
77 นายธนชัย อินทร์ดิษฐ์ ครูโรงเรียนวัดปรีดาราม คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
78 นางสาวสุรีรัตน์ แก้วเขียว ครูโรงเรียนวัดสำโรง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
79 นางสาวจีริสุดา ภักดีศุภผล ครูโรงเรียนบ้านบางเตย คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
80 นางสาวสุพรรณี ใจตรง ครูโรงเรียนวัดมะเกลือ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
81 นางนภาพร หทัยปิติสุข ครูโรงเรียนบ้านบางเลน คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
82 นางสาวสำลี จวงจันทร์ ครูโรงเรียนวัดบางหลวง คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
83 นางสาววนิดา ดิษฐสุ่ม ครูโรงเรียนวัดศรีมหาโพธิ์ คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
84 นายวุฒิศักดิ์ ศรีสุข ครูโรงเรียนบ้านเพลินวัฒนา คณะกรรมการฝ่ายลงทะเบียนออนไลน์ รวบรวมและตรวจสอบผลการแข่งขันและบันทึกคะแนนการแข่งขัน
85 นางสาวเกษร อุบล ผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
86 นางสมจิตร แพเรือง นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
87 นางสาวพัชรินทร์ ลิ้มวชิรานนท์ นักวิชาการพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
88 นางสาวรสริน คณาคุปต์ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
89 นางเจริญศรี จำปี นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
90 นายสันติ อินทิราวรนนท์ เจ้าพนักงานพัสดุ คณะกรรมการฝ่ายการเงิน
91 นางสาวนงค์นุช เสมลับ นักวิชาการเงินและบัญชี คณะกรรมการฝ่ายการเงิน

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ Tel.08-1439-7577 ,คุณศุภนา โพธฺ์อุบล Tel.08-9509-6157 ,นายหนึ่ง ภุมมาลา Tel.08-1805-7166 Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]