งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2561   11 ต.ค. 2561   12 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 12 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดบางหลวง 12 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
9 149 การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
10 152 การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
11 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
12 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
13 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
14 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
15 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
16 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
17 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00
18 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดจินดาราม 12 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดลานคา 12 ต.ค. 2561 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลานคา 12 ต.ค. 2561 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลานคา 12 ต.ค. 2561 09.00
4 071 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดลานคา 12 ต.ค. 2561 09.00
5 070 การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดลานคา 12 ต.ค. 2561 09.00
6 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลานคา 12 ต.ค. 2561 09.00
7 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลานคา 12 ต.ค. 2561 09.00
8 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลานคา 12 ต.ค. 2561 09.00
9 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดลานคา 12 ต.ค. 2561 09.00
10 709 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดลานคา 12 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ Tel.08-1439-7577 ,คุณศุภนา โพธฺ์อุบล Tel.08-9509-6157 ,นายหนึ่ง ภุมมาลา Tel.08-1805-7166 Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]