งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา นครปฐม เขต 2
ระหว่าง วันที่ 10 - 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   10 ต.ค. 2561   11 ต.ค. 2561   12 ต.ค. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 10 ต.ค. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย 10 ต.ค. 2561 09.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย 10 ต.ค. 2561 09.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย 10 ต.ค. 2561 09.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย 10 ต.ค. 2561 09.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย 10 ต.ค. 2561 09.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย 10 ต.ค. 2561 09.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย 10 ต.ค. 2561 09.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย 10 ต.ค. 2561 09.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย 10 ต.ค. 2561 09.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย 10 ต.ค. 2561 09.00
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย 10 ต.ค. 2561 09.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย 10 ต.ค. 2561 09.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดดอนหวาย 10 ต.ค. 2561 09.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย 10 ต.ค. 2561 09.00
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดดอนหวาย 10 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 738 การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไทร 10 ต.ค. 2561 09.00
2 739 การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทร 10 ต.ค. 2561 09.00
3 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไทร 10 ต.ค. 2561 09.00
4 817 การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไทร 10 ต.ค. 2561 09.00
5 818 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 10 ต.ค. 2561 09.00
6 819 การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 10 ต.ค. 2561 09.00
7 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 10 ต.ค. 2561 09.00
8 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าตำหนัก 10 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
2 315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
3 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
4 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
5 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
6 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
7 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
8 326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
9 327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
10 328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
11 329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
12 330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
13 331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
14 332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
15 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
16 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
17 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
18 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
19 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
20 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
21 339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
22 781 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
23 341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
24 782 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
25 343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
26 783 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
27 345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
28 784 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
29 643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
30 347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
31 348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดท่าพูด 10 ต.ค. 2561 09.00
32 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
33 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
34 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
35 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
36 737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
37 731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
38 736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
39 732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
40 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
41 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
42 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
43 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
44 369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
45 373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
46 372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
47 374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
48 753 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
49 793 การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
50 375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
51 601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนวัดไร่ขิง (สุนทรอุทิศ) 10 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
4 005 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
5 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
6 016 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
7 017 การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
8 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
9 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
10 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
11 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
12 044 การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
2 247 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
3 757 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
4 758 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
5 755 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
6 756 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
7 250 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
8 251 การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
6 013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
7 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
8 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
9 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
10 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
11 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
12 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
13 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
14 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
15 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
16 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
17 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00
18 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนสุคนธีรวิทย์ 10 ต.ค. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
นายจักรกฤษณ์ อมรมงคลศิริ Tel.08-1439-7577 ,คุณศุภนา โพธฺ์อุบล Tel.08-9509-6157 ,นายหนึ่ง ภุมมาลา Tel.08-1805-7166 Sillapa.net
Copyright © 2012-2018 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]