เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัด สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาลพบุรี เขต 2 ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ และโรงเรียนบ้านท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี ระหว่าง วันที่ 15 - 17. เดือน พฤศจิกายน .พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 ดร.ต่อศักดิ์ บุญเสือ ผอ.สพป.ลบ.2 ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
2 นางรัตนมารินทร์ สืบสายทองคำ รอง ผอ.สพป.ลบ.25 ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
3 นางรัชนี คำศรี ผอ.กลุ่มอำนวยการ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
4 นางสาวชนพิชา ทรงเสรีย์ ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
5 นางสาวลำเพย กลิ่นไทย ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
6 นายอนุรัฐ ทิมวัฒน์ ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
7 นางสาวปรางทอง ตรีพงษ์ ผอ.กลุ่มตรวจสอบภายใน ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
8 นางกรรษพร กระตุดนาค ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
9 นายวิชา ทำเพียร ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามฯ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
10 นายวินัย สินธุไชย ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มสุวรรณภูมิ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
11 นายประพนธ์ เย็นฉำ่ ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มพัฒนานิคม ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
12 นายอมร บุญเจริญ ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มสระโบถ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
13 นายสมเกียรติ ชมภูนุช ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มห้วยน้ำหวาน ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
14 นายทองสุข ชัยอาวุธ ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มสาริกาดีลัง ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
15 นายนิมิตร โลหะเวช ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มท่าหลวงสัมพันธ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
16 นายณรงค์. พิบูลรัตนสังข์ ประธานกลุมโรงเรียน กลุ่มโคกเจริญ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
17 นายพร้อม จันทนะ ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มธรรมรักษ์ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
18 นายสมนึก. วัชรอาภาไพบูลย์ ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มหนองม่วง ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
19 นายเจริญศักดิ์. ทะนุก ประธานกลุมโรงเรียน กลุ่มอำเภอลำสนธิ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
20 นายวินัย พรรณรัตน์ ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มเฉลิมพระเกียรติ ให้คำปรึกษา แนะนำ สนับสนุนและอำนวยความสะดวกในการดำเนินงาน
21 นายศุภกิจ สิงหพงษ์ ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มชัยบาดาล ประสานงาน ตรวจสอบข้อมูล สรุปรวบรวมข้อมูล ผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
22 นายสมนึก ศรีไพทูรย์ ประธานกลุ่มโรงเรียน กลุ่มสุระนารายณ์ ประสานงาน ตรวจสอบข้อมูล สรุปรวบรวมข้อมูล ผลการแข่งขันระดับเขตพื้นที่ ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
23 นายไพโรจน์. วังบรรณ์ ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน และดูแลสาระดนตรี นาฏศิลปื
24 นางชุลีพร สุระโชติ ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน และดููแลสาระการงานอาชีพ คอมพิวเตอร์ และหุ่นยนต์
25 นางสาวภัทรพร. เกตุกิด ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน และดูแลสาระภาษาต่างประเทศ และคณิตศาสตร์
26 นางสาสุจินดา. เนตร์ศิริ ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน และดูแลสาระวิทยาศาสตร์ ปฐมวัย และนักบันน้อย สพฐ.
27 นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน และดูแลสาระสังคมศึกษาฯ
28 นางอรวรรณ. ป้อมดำ ศึกษานิเทศก์ ประสานงาน และดูแลสาระภาษาไทย และการศึกษาพิเศษ
29 นางสายรุ้ง. หงษ์คำดี ธุรการกลุ่มนิเทศ ติดตามฯ จัดทำคำสั่งทุกกลุ่มสาระ. และแจ้งตารางการแข่งขันในระบบ
30 นายศักดิ์ชัย. สุขประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ จัดทำแผนผัง สถานที่ กำหนดตารางการแข่งขัน ณ โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์
31 นางนิจ. ไชยชุมพร ครูโรงเรียนบ้านท่ามะนาว จัดทำแผนผัง สถานที่ กำหนดตารางการแข่งขัน ณ โรงเรียนบ้านท่ามะนาว
32 นายอมร บุญเจริญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดงน้อย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
33 นางสาวภัทรพร เกตุเกิด ศึกษานิเทศก์ สพป.ลพบุรี เขต ๒ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
34 นายวิชชา เกียรติศิริ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านคลอง คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
35 นายวันชัย ชอบค้าขาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังแขม คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
36 นายธวัช ธูปทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
37 นายพิพัฒน์ ทองเผือก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านด่านจันทร์ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
38 นายนิรุตต์ พึ่งเนตร รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยเขว้า คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
39 นางสาวสายบัว กล้วยดี รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
40 นางสาวรัตนาภรณ์ โพธิ์เอี่ยม รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
41 นางจิตนภา พรหมรอต รก.ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาหมูมัน คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
42 นายวัฒนา ไชยารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาโพธิ คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
43 นางสาวลาภิสรา พัฒนพงศ์โสภณ ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย คณะกรรมการอำนวยการจัดการประกวดแข่งขันกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาอังกฤษ
44 นายวินัย สินธุไชย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบัวชุม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
45 นางชุลีพร สุระโชติ ศึกษานิเทศก์ สพป.ลบ. คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
46 นางสุภาพ สุริยาอารักษ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเกาะรัง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
47 นายชูชาติ บัวชุมสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี(ศรีสยามอุปถัมภ์) คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
48 นางฐิรัชยา ต่อชีพ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาโสม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
49 นางสาวอนงค์ มูลบุญ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
50 นายประวิทย์ ต้นสมบูรณ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
51 นายธรรมนูญ หงษ์คำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดโพธิ์งาม คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
52 นายสันติ ศรีพร้อม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับเค้าแมว คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
53 นายชัชวาลย์ ไทยเที่ยง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองปล้อง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
54 นางศศิธร เกิดเนตร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
55 สิบเอกเชาวลิต มังกรทอง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อน้ำ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
56 นายวินัย ป้อมดำ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
57 นางสาวมัลลิกา ปานคุ้ม ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาตะแคง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
58 นายนิมิตร โลหะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผู้เข้าร่วมแข่งขัน
59 นางสาวอรชร โตสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผู้เข้าร่วมแข่งขัน
60 นางสาวธิดาทิพย์ แสงทอง เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหัวลำ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผู้เข้าร่วมแข่งขัน
61 นายศุภรักษ์ อุบลคลี่ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านซับจำปา คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผู้เข้าร่วมแข่งขัน
62 นางสาวมยุรี บำรุงพานิชย์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผู้เข้าร่วมแข่งขัน
63 นางสาวดวงใจ พูลสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผู้เข้าร่วมแข่งขัน
64 นางสาวคนึงณิตย์ แก้วสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ คณะกรรมการตรวจสอบเอกสาร หลักฐานผู้เข้าร่วมแข่งขัน
65 นายนิมิตร โลหะเวช ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
66 นางวิภาวี ปิยกิตติไพบูลย์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลท่าหลวง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
67 นายธีระศักดิ์ รุ่งเรือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
68 นางกัลยา กระออมแก้ว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจาน คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
69 นางนวลละออ นุ่มดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อคู่ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
70 นายกิตติวุฒิ เจริญสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่ากรวด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
71 นายประเสริฐ สุดโลก ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเนินทอง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
72 นายไพฑูรย์ นวลสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทะเลวังวัด คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
73 นายศิริโรจน์ ภักดีกลาง ผู้อำนวยการโรงเรียนทรัพย์ราษฏร์บำรุง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
74 นายนิติศักดิ์ กลิ่นเทศ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซับจำปา คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
75 นางสิริวรรณ ชุนดี ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าหลวง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
76 นางรัชนีวรรณ์ แพรเมือง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านท่าตะโก คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
77 นางสาวอรพิณธ์ ว่องวณิชชากร ผู้อำนวยการโรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
78 นางสาวอรชร โตสลุง ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
79 นางสาวสรินยา ฉิมมา ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหัวลำ คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
80 นางธนสิตา วงษ์อุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง คณะกรรมการอำนวยการ กลุ่มการศึกษาพิเศษ (โรงเรียนเรียนร่วม)
81 นางธนสิตา วงษ์อุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
82 นายฐากร ตะกรุดสงค์ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
83 นางปวีณา กงเกียน โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
84 นางสาวคนึงณิตย์ แก้วสุวรรณ์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
85 นางสาวดวงใจ พูลสุข เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองประดู่ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
86 นางสาวพัทธนันท์ กรวยสวัสดิ์ ครู ธุรการโรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
87 นางสาวนฤมล ฤดีนิรมาน ครู ธุรการโรงเรียนบ้านเกาะรัง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
88 นางฐิติมา แก้วประไพ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ 157 คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
89 นางสาวน้ำทิพย์ พุฒเนียม เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านราษฎ์บำรุง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
90 นางสาวลาภิสรา พัฒนพงศ์โสภณ ครูโรงเรียนบ้านดงน้อย คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
91 นางสาวฐิติมน นุบุญมา ครูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
92 นางสาวลักษณ์ภัทร โอชารส ครูโรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
93 นางสาวพรทิพย์ พงษาเกษตร ธุรการโรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
94 นายนพพร บัวสอาด ธุรการโรงเรียนบ้านมะนาวหวาน คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการใช้โปรแกรมรายงานผลการแข่งขันผ่านระบบออนไลน์
95 นางศรีประภา ระดมยศ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการออกแบบเกียรติบัตรและออกแบบบัตรประจำตัว
96 นางธนสิตา วงษ์อุทัย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการออกแบบเกียรติบัตรและออกแบบบัตรประจำตัว
97 นายฐากร ตะกรุดสงค์ โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการออกแบบเกียรติบัตรและออกแบบบัตรประจำตัว
98 นางปวีณา กงเกียน โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง คณะกรรมการดำเนินงานกิจกรรมการออกแบบเกียรติบัตรและออกแบบบัตรประจำตัว

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]