สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 005 โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบาดาล 2 3 2
2 004 โรงเรียนชุมชนบ้านแก่งเสือเต้น 25 56 36
3 006 โรงเรียนชุมชนวัดคีรีนาครัตนาราม 25 46 41
4 007 โรงเรียนชุมชนวัดจงโก มิตรภาพที่ ๑๕๗ 36 62 51
5 003 โรงเรียนช่องสาริกา 12 26 18
6 008 โรงเรียนซอย 12 สาย 4 ซ้าย 2 4 4
7 009 โรงเรียนซอย 16 สาย 3 ซ้าย 1 5 2
8 010 โรงเรียนซอย 17 สาย 2 ซ้าย 13 20 18
9 011 โรงเรียนซอย 19 สาย 2 ขวา 6 14 11
10 012 โรงเรียนซอย 26 สาย 4 ซ้าย 1 10 2
11 154 โรงเรียนซอย ๑๗ สาย ๒ ซ้าย 13 20 18
12 013 โรงเรียนทรัพย์ราษฎร์บำรุง 2 5 4
13 019 โรงเรียนนิคมลำนารายณ์ 14 34 25
14 018 โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 31 79 54
15 020 โรงเรียนบ้านกุดตาเพชร 6 17 9
16 033 โรงเรียนบ้านคลอง 26 44 38
17 031 โรงเรียนบ้านคลองกลุ่ม 6 16 11
18 032 โรงเรียนบ้านคลองสาริกา 7 13 10
19 037 โรงเรียนบ้านชอนสมบูรณ์ 25 59 39
20 039 โรงเรียนบ้านซับงูเหลือม 1 2 2
21 040 โรงเรียนบ้านซับจำปา 9 24 18
22 042 โรงเรียนบ้านซับผาสุก 6 9 8
23 044 โรงเรียนบ้านซับหินขวาง 3 10 4
24 038 โรงเรียนบ้านซับเค้าแมว 6 10 8
25 043 โรงเรียนบ้านซับโศก 6 50 15
26 041 โรงเรียนบ้านซับไทร 4 19 8
27 045 โรงเรียนบ้านดงดินแดง 24 55 38
28 047 โรงเรียนบ้านดงน้อย 22 47 32
29 046 โรงเรียนบ้านดงน้อย (ชัยบาดาล) 3 8 6
30 050 โรงเรียนบ้านดีลัง 20 47 33
31 048 โรงเรียนบ้านด่านจันทร์ 3 5 5
32 049 โรงเรียนบ้านด่านไทยล้อม 8 20 15
33 051 โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 0 0 0
34 052 โรงเรียนบ้านทะเลทอง 5 7 6
35 053 โรงเรียนบ้านทะเลวังวัด 7 13 7
36 061 โรงเรียนบ้านทุ่งดินแดง 4 5 5
37 062 โรงเรียนบ้านทุ่งตาแก้ว 9 33 14
38 063 โรงเรียนบ้านทุ่งท่าช้าง 1 3 2
39 054 โรงเรียนบ้านท่ากรวด 12 30 18
40 055 โรงเรียนบ้านท่าดินดำ 22 31 22
41 056 โรงเรียนบ้านท่าตะโก 3 9 6
42 057 โรงเรียนบ้านท่ามะกอก 1 5 2
43 058 โรงเรียนบ้านท่ามะนาว 5 7 5
44 060 โรงเรียนบ้านท่าหลวง 0 0 0
45 059 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 12 20 17
46 064 โรงเรียนบ้านธงชัยสามัคคี 2 3 3
47 065 โรงเรียนบ้านนาโสม 6 12 9
48 070 โรงเรียนบ้านบัวชุม 32 73 52
49 067 โรงเรียนบ้านบ่อคู่ 3 5 5
50 068 โรงเรียนบ้านบ่อดินสอพอง 4 5 5
51 069 โรงเรียนบ้านบ่อน้ำ 1 1 1
52 071 โรงเรียนบ้านปรางค์น้อย 28 55 38
53 072 โรงเรียนบ้านป่าเขว้า 45 86 71
54 074 โรงเรียนบ้านพุกะชัด 8 14 10
55 076 โรงเรียนบ้านมหาโพธิ 3 8 6
56 077 โรงเรียนบ้านมะกอกหวาน 3 7 5
57 078 โรงเรียนบ้านมะนาวหวาน 29 47 45
58 075 โรงเรียนบ้านม่วงค่อม 24 45 30
59 080 โรงเรียนบ้านยางราก 12 18 15
60 079 โรงเรียนบ้านยางโทน 22 41 31
61 081 โรงเรียนบ้านราษฎร์บำรุง 4 8 8
62 084 โรงเรียนบ้านลังกาประชาสรรค์ 5 11 9
63 087 โรงเรียนบ้านลำสนธิ 6 13 9
64 085 โรงเรียนบ้านลำโกฎิทอง 0 0 0
65 086 โรงเรียนบ้านลำโป่งเพชร 6 13 8
66 088 โรงเรียนบ้านวังก้านเหลือง 0 0 0
67 090 โรงเรียนบ้านวังตาอินทร์ 10 38 18
68 091 โรงเรียนบ้านวังทอง 5 8 7
69 089 โรงเรียนบ้านวังแขม 12 33 24
70 092 โรงเรียนบ้านศรีเมือง 2 3 3
71 093 โรงเรียนบ้านสระเพลง 14 23 20
72 094 โรงเรียนบ้านสวนมะเดื่อ 11 17 15
73 095 โรงเรียนบ้านสหพันธ์อ่างทอง 6 6 6
74 096 โรงเรียนบ้านสันตะลุง 0 0 0
75 100 โรงเรียนบ้านหนองขาม 5 9 5
76 101 โรงเรียนบ้านหนองจาน 5 7 7
77 102 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 1 1 1
78 104 โรงเรียนบ้านหนองบง 1 1 1
79 105 โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 21 49 34
80 107 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 1 2 1
81 106 โรงเรียนบ้านหนองปล้อง 1 1 1
82 108 โรงเรียนบ้านหนองปีกนก 2 3 3
83 110 โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 28 63 44
84 111 โรงเรียนบ้านหนองสำราญ 0 0 0
85 113 โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 4 8 6
86 097 โรงเรียนบ้านหนองเกตุ 0 0 0
87 112 โรงเรียนบ้านหนองเสมา 6 15 10
88 098 โรงเรียนบ้านหนองโกวิทยา 13 36 22
89 109 โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์ 2 11 4
90 099 โรงเรียนบ้านหนองไก่ห้าว 0 0 0
91 103 โรงเรียนบ้านหนองไทร 1 10 3
92 120 โรงเรียนบ้านหัวลำ 15 27 24
93 115 โรงเรียนบ้านห้วยดีเลิศ 3 11 6
94 116 โรงเรียนบ้านห้วยนา 0 0 0
95 117 โรงเรียนบ้านห้วยสะอาด 0 0 0
96 118 โรงเรียนบ้านห้วยสาราม 4 19 9
97 114 โรงเรียนบ้านห้วยเขว้า 1 2 2
98 119 โรงเรียนบ้านห้วยใหญ่ 30 92 64
99 021 โรงเรียนบ้านเกาะรัง 20 44 32
100 023 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 7 20 9
101 024 โรงเรียนบ้านเขาตะแคง 3 14 7
102 025 โรงเรียนบ้านเขายายกะตา 20 44 33
103 026 โรงเรียนบ้านเขารวก 9 30 19
104 027 โรงเรียนบ้านเขาราบ 5 27 11
105 028 โรงเรียนบ้านเขาสมโภชน์ 19 41 31
106 029 โรงเรียนบ้านเขาหมูมัน 1 3 2
107 030 โรงเรียนบ้านเขาแหลม 3 5 4
108 066 โรงเรียนบ้านเนินทอง 0 0 0
109 121 โรงเรียนบ้านเหวตาบัว 8 15 12
110 122 โรงเรียนบ้านแหลมชนแดน 10 25 17
111 022 โรงเรียนบ้านโกรกรกฟ้า 3 5 3
112 034 โรงเรียนบ้านโคกกลาง 1 2 2
113 035 โรงเรียนบ้านโคกแสมสาร 24 37 31
114 036 โรงเรียนบ้านโค้งรถไฟ 2 3 2
115 073 โรงเรียนบ้านโป่งสวองคีรีวรรณ์ 6 16 10
116 123 โรงเรียนบ้านใหม่ทรัพย์เจริญ 6 12 10
117 124 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 18 30 24
118 125 โรงเรียนบ้านใหม่โสพิมพ์ 12 22 16
119 082 โรงเรียนบ้านไร่ทรัพย์เจริญ 0 0 0
120 083 โรงเรียนบ้านไร่พัฒนา 1 1 1
121 126 โรงเรียนพรหมรังษี 32 85 56
122 129 โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 33 จังหวัดลพบุรี 23 85 47
123 131 โรงเรียนวัดดำรงบุล 14 21 16
124 133 โรงเรียนวัดมณีศรีโสภณ 4 6 4
125 134 โรงเรียนวัดศิริบรรพต 0 0 0
126 135 โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 10 20 17
127 136 โรงเรียนวัดสี่ซับศรีเจริญธรรม 46 115 69
128 137 โรงเรียนวัดสุนทรเทพคีรี 25 32 30
129 138 โรงเรียนวัดหนองตามิ่ง 17 45 27
130 139 โรงเรียนวัดหนองนา 4 9 7
131 130 โรงเรียนวัดโคกสลุง 16 26 21
132 132 โรงเรียนวัดโพธิ์งาม 10 17 14
133 143 โรงเรียนหมู่บ้านป่าไม้ซับลังกา 1 6 2
134 145 โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 41 82 62
135 147 โรงเรียนอนุบาลพัฒนานิคม 14 28 17
136 148 โรงเรียนอนุบาลลำนารายณ์ 17 56 25
137 149 โรงเรียนอนุบาลวัดหนองม่วง 12 18 15
138 150 โรงเรียนอนุบาลสระโบสถ์ 3 5 4
139 152 โรงเรียนอนุบาลอำเภอลำสนธิ(บ้านหนองรี) 26 60 37
140 144 โรงเรียนอนุบาลโคกเจริญ 5 9 9
141 015 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๐ (บ้านคันนาหิน) 4 16 5
142 002 โรงเรียนงามมีศรีพัฒนา 4 4 4
143 014 โรงเรียนทองทาบพิทยา 19 33 29
144 017 โรงเรียนนารายณ์วิทยา 25 34 31
145 016 โรงเรียนนารายณ์วิทยาท่าหลวง 14 30 21
146 140 โรงเรียนสร้างพัฒนา 21 31 27
147 141 โรงเรียนสัตยาไส 8 16 8
148 142 โรงเรียนสามัคคีวิทยา 6 18 8
149 151 โรงเรียนอนุบาลสุวดีวิทยา 5 13 6
150 153 โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ลำนารายณ์ 35 64 37
151 127 โรงเรียนเพ็ญพัฒนา 0 0 0
152 001 โรงเรียนแก้วประทานพรวิทยา 2 11 2
153 146 โรงเรียนอนุบาลเทศบาลตำบลลำนารายณ์ 0 0 0
154 128 โรงเรียนยงค์สุรีย์ศึกษา 0 0 0
รวม 1537 3353 2322
5675

ติดต่อผู้ดูแลระบบ นางสมมาตร เพียรชนะ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2020 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]