สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 24 11 18 53 60 14 2 5 76
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง 20 12 5 37 47 8 2 2 57
3 บ้านตลุงเหนือ 14 7 5 26 25 8 1 1 34
4 อนุบาลหนองปรือ 10 8 10 28 40 9 6 2 55
5 บ้านหนองปลิง 7 2 3 12 21 10 5 1 36
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 7 2 2 11 14 2 2 0 18
7 บ้านหนองเตียน 6 9 2 17 22 2 7 1 31
8 บ้านหนองเค็ด 6 8 5 19 24 5 2 0 31
9 บ้านวังด้ง 6 6 3 15 19 5 2 2 26
10 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 5 4 1 10 14 4 2 1 20
11 อนุบาลบ่อพลอย 5 3 3 11 25 7 4 1 36
12 อนุบาลวัดเลาขวัญ 5 0 0 5 13 6 3 1 22
13 บ้านลําอีซู 4 5 7 16 25 6 3 2 34
14 บ้านหนองรี 4 4 3 11 20 2 3 1 25
15 เขาวงพระจันทร์ 4 3 4 11 17 7 4 1 28
16 ราษฎร์บํารุงธรรม 3 6 2 11 22 10 2 0 34
17 บ้านเขาหินตั้ง 3 5 1 9 9 2 0 0 11
18 บ้านหนองขอน 3 2 4 9 12 8 3 4 23
19 บ้านหนองมะสัง 3 2 2 7 11 1 0 0 12
20 บ้านหนองนกแก้ว 3 2 0 5 9 0 2 0 11
21 บ้านหลังเขา 3 1 4 8 12 5 3 4 20
22 บ้านน้ำลาด 3 0 0 3 7 0 3 2 10
23 วัดใหม่ภูมิเจริญ 2 5 1 8 12 2 3 1 17
24 บ้านตรอกสะเดา 2 4 3 9 12 8 1 0 21
25 บ้านพรหมณี 2 2 1 5 11 0 0 1 11
26 บ้านหนองไก่ต่อ 2 2 1 5 9 7 1 0 17
27 บ้านน้ำโจน 2 1 2 5 5 1 2 0 8
28 บ้านหนองงูเห่า 2 1 0 3 5 1 1 0 7
29 บ้านโป่งไหม 2 0 0 2 6 0 1 0 7
30 บ้านหนองโพธิ์ 2 0 0 2 6 0 0 0 6
31 ประชาพัฒนา 2 0 0 2 5 0 0 0 5
32 บ้านหนองจั่น 2 0 0 2 4 1 0 0 5
33 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1 6 2 9 12 7 2 0 21
34 บ้านสามยอด 1 5 4 10 14 9 8 0 31
35 บ้านหนองแสลบ 1 3 3 7 12 6 3 1 21
36 บ้านเสาหงส์ 1 3 0 4 5 2 0 2 7
37 บ้านหนองประดู่ 1 2 4 7 7 4 3 0 14
38 บ้านหนองปลาไหล 1 2 3 6 12 4 4 2 20
39 บ้านพุบอน 1 2 3 6 7 1 0 3 8
40 บ้านพุพรหม 1 2 2 5 7 2 0 0 9
41 บ้านหนองกร่าง 1 2 0 3 4 1 1 1 6
42 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1 1 0 2 8 5 4 2 17
43 บ้านหนองปรือ 1 1 0 2 5 2 1 0 8
44 บ้านไร่เจริญ 1 1 0 2 5 2 0 0 7
45 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 2 3 10 7 5 0 22
46 บ้านหนองขอนเทพพนม 1 0 1 2 4 5 2 2 11
47 บ้านช่องด่าน 1 0 1 2 4 2 0 1 6
48 บ้านหนองเข้ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
49 บ้านวังใหญ่ 1 0 0 1 2 3 2 2 7
50 วัดหนองไม้เอื้อย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
51 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 0 4 2 6 10 5 0 2 15
52 บ้านยางสูง 0 4 1 5 7 2 1 3 10
53 บ้านเขาแหลม 0 3 4 7 8 3 2 1 13
54 บ้านหนองใหญ่ 0 3 1 4 4 3 0 2 7
55 บ้านน้ำคลุ้ง 0 2 2 4 4 3 0 0 7
56 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 1 2 3 6 4 0 0 10
57 บ้านหนองสําโรง 0 1 2 3 4 2 0 0 6
58 บ้านหนองผักแว่น 0 1 1 2 3 3 1 1 7
59 บ้านเขามุสิ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
60 บ้านกรับใหญ่ 0 1 0 1 5 2 0 1 7
61 บ้านหนองตาเดช 0 1 0 1 4 2 1 0 7
62 หมู่บ้านป่าไม้ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
63 เสรี-สมใจ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
64 บ้านหนองย่างช้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
65 บ้านสระเตยพัฒนา 0 0 2 2 7 2 0 2 9
66 บ้านหนองโสน 0 0 2 2 5 3 1 2 9
67 บ้านหนองหว้า 0 0 2 2 5 2 2 2 9
68 บ้านเขานางสางหัว 0 0 2 2 3 0 0 0 3
69 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
70 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
71 บ้านหนองตาก้าย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
72 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 8 4 5 1 17
73 บ้านพยอมงาม 0 0 0 0 4 2 0 0 6
74 บ้านหนองแกใน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
75 บ้านบะลังกา 0 0 0 0 2 4 2 1 8
76 บ้านหนองกะหนาก 0 0 0 0 2 2 0 0 4
77 บ้านเขาแดง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
78 บ้านรางขาม 0 0 0 0 2 0 0 2 2
79 บ้านบึงหัวแหวน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
80 บ้านห้วยหวาย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
81 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
82 บ้านหนองหมู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
83 บ้านท่าว้า 0 0 0 0 1 0 0 0 1
84 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
85 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองไก่เหลือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านชุมนุมพระ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
88 บ้านหนองกุ่ม 0 0 0 0 0 1 2 0 3
89 บ้านทุ่งกระบ่ำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 186 172 144 502 786 263 125 72 1,174