สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 24 12 18 54 61 14 2 5 77
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง 21 12 5 38 48 8 2 2 58
3 บ้านตลุงเหนือ 14 7 5 26 25 8 1 1 34
4 อนุบาลหนองปรือ 10 8 10 28 40 9 6 2 55
5 บ้านหนองปลิง 7 2 3 12 21 10 5 1 36
6 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 7 2 2 11 14 2 2 0 18
7 บ้านหนองเตียน 6 9 2 17 22 2 7 1 31
8 บ้านหนองเค็ด 6 8 5 19 24 5 2 0 31
9 บ้านวังด้ง 6 6 3 15 19 5 2 2 26
10 บ้านหนองแสลบ 6 3 3 12 17 6 3 1 26
11 บ้านลําอีซู 5 5 9 19 28 6 3 2 37
12 บ้านหนองรี 5 5 3 13 22 3 3 1 28
13 บ้านเขาหินตั้ง 5 5 1 11 11 2 0 0 13
14 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 5 4 1 10 14 4 2 1 20
15 อนุบาลบ่อพลอย 5 3 4 12 25 8 4 1 37
16 อนุบาลวัดเลาขวัญ 5 1 1 7 15 6 3 1 24
17 เขาวงพระจันทร์ 4 3 4 11 17 7 4 1 28
18 บ้านหลังเขา 4 1 4 9 13 5 3 4 21
19 ประชาพัฒนา 4 0 0 4 7 0 0 0 7
20 ราษฎร์บํารุงธรรม 3 6 2 11 22 10 2 0 34
21 บ้านเขาแหลม 3 4 5 12 15 5 2 1 22
22 บ้านเสาหงส์ 3 4 0 7 8 2 0 2 10
23 บ้านหนองขอน 3 2 4 9 12 8 3 4 23
24 บ้านหนองมะสัง 3 2 2 7 11 1 0 0 12
25 บ้านหนองนกแก้ว 3 2 0 5 9 0 2 0 11
26 บ้านน้ำลาด 3 0 0 3 7 0 3 2 10
27 วัดใหม่ภูมิเจริญ 2 5 1 8 12 2 3 1 17
28 บ้านตรอกสะเดา 2 4 3 9 12 8 1 0 21
29 บ้านพรหมณี 2 2 1 5 11 0 0 1 11
30 บ้านหนองไก่ต่อ 2 2 1 5 9 7 1 0 17
31 บ้านน้ำโจน 2 1 2 5 5 1 2 0 8
32 บ้านหนองกุ่ม 2 1 1 4 4 1 2 0 7
33 บ้านหนองงูเห่า 2 1 0 3 5 1 1 0 7
34 บ้านช่องด่าน 2 0 1 3 5 2 0 1 7
35 บ้านโป่งไหม 2 0 0 2 6 0 1 0 7
36 บ้านหนองโพธิ์ 2 0 0 2 6 0 0 0 6
37 บ้านหนองจั่น 2 0 0 2 4 1 0 0 5
38 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 1 6 2 9 12 7 2 0 21
39 บ้านสามยอด 1 5 4 10 14 9 8 0 31
40 บ้านหนองประดู่ 1 2 4 7 7 4 3 0 14
41 บ้านหนองปลาไหล 1 2 3 6 12 4 4 2 20
42 บ้านพุบอน 1 2 3 6 7 1 0 3 8
43 บ้านพุพรหม 1 2 2 5 7 2 0 0 9
44 บ้านหนองกร่าง 1 2 0 3 4 1 1 1 6
45 บ้านหนองกระทุ่ม 1 1 2 4 11 7 5 0 23
46 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 1 1 0 2 8 5 4 2 17
47 บ้านหนองปรือ 1 1 0 2 5 2 1 0 8
48 บ้านหนองตาเดช 1 1 0 2 5 2 1 0 8
49 บ้านไร่เจริญ 1 1 0 2 5 2 0 0 7
50 บ้านหนองกะหนาก 1 1 0 2 4 2 0 0 6
51 บ้านหนองขอนเทพพนม 1 0 1 2 4 5 2 2 11
52 บ้านหนองเข้ 1 0 0 1 3 1 0 0 4
53 บ้านวังใหญ่ 1 0 0 1 2 3 2 2 7
54 วัดหนองไม้เอื้อย 1 0 0 1 1 1 0 0 2
55 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 1 1 0 0 0 1
56 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 0 4 2 6 10 5 0 2 15
57 บ้านยางสูง 0 4 1 5 7 2 1 3 10
58 บ้านหนองใหญ่ 0 3 1 4 4 3 0 2 7
59 บ้านกรับใหญ่ 0 3 0 3 7 2 0 1 9
60 บ้านน้ำคลุ้ง 0 2 2 4 4 3 0 0 7
61 บ้านหนองไผ่ล้อม 0 1 2 3 6 4 0 0 10
62 บ้านหนองสําโรง 0 1 2 3 4 2 0 0 6
63 บ้านหนองผักแว่น 0 1 1 2 3 3 1 1 7
64 บ้านเขามุสิ 0 1 1 2 3 0 0 0 3
65 หมู่บ้านป่าไม้ 0 1 0 1 3 1 1 0 5
66 เสรี-สมใจ 0 1 0 1 2 0 0 1 2
67 บ้านหนองย่างช้าง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
68 บ้านสระเตยพัฒนา 0 0 2 2 7 2 0 2 9
69 บ้านหนองโสน 0 0 2 2 5 3 1 2 9
70 บ้านหนองหว้า 0 0 2 2 5 2 2 2 9
71 บ้านเขานางสางหัว 0 0 2 2 3 0 0 0 3
72 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 0 0 1 1 3 0 0 0 3
73 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 0 0 1 1 1 0 0 0 1
74 บ้านหนองตาก้าย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
75 บ้านหนองหวาย 0 0 0 0 8 4 5 1 17
76 บ้านพยอมงาม 0 0 0 0 4 2 0 0 6
77 บ้านบึงหัวแหวน 0 0 0 0 3 1 0 0 4
78 บ้านหนองแกใน 0 0 0 0 3 0 0 0 3
79 บ้านบะลังกา 0 0 0 0 2 4 2 1 8
80 บ้านเขาแดง 0 0 0 0 2 1 0 1 3
81 บ้านรางขาม 0 0 0 0 2 0 0 2 2
82 บ้านท่าว้า 0 0 0 0 2 0 0 0 2
83 บ้านห้วยหวาย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
84 บ้านทุ่งโป่ง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
85 บ้านหนองหมู 0 0 0 0 1 1 0 0 2
86 บ้านหนองม่วง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
87 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 1 0 0 0 1
88 บ้านหนองไก่เหลือง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 บ้านชุมนุมพระ 0 0 0 0 0 3 1 1 4
90 บ้านทุ่งกระบ่ำ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
รวม 210 182 150 542 829 268 125 72 1,222