สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 60 14 2 5 76
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง 47 8 2 2 57
3 อนุบาลหนองปรือ 40 9 6 2 55
4 บ้านตลุงเหนือ 25 8 1 1 34
5 อนุบาลบ่อพลอย 25 7 4 1 36
6 บ้านลําอีซู 25 6 3 2 34
7 บ้านหนองเค็ด 24 5 2 0 31
8 ราษฎร์บํารุงธรรม 22 10 2 0 34
9 บ้านหนองเตียน 22 2 7 1 31
10 บ้านหนองปลิง 21 10 5 1 36
11 บ้านหนองรี 20 2 3 1 25
12 บ้านวังด้ง 19 5 2 2 26
13 เขาวงพระจันทร์ 17 7 4 1 28
14 บ้านสามยอด 14 9 8 0 31
15 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 14 4 2 1 20
16 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 14 2 2 0 18
17 อนุบาลวัดเลาขวัญ 13 6 3 1 22
18 บ้านหนองขอน 12 8 3 4 23
19 บ้านตรอกสะเดา 12 8 1 0 21
20 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 12 7 2 0 21
21 บ้านหนองแสลบ 12 6 3 1 21
22 บ้านหลังเขา 12 5 3 4 20
23 บ้านหนองปลาไหล 12 4 4 2 20
24 วัดใหม่ภูมิเจริญ 12 2 3 1 17
25 บ้านหนองมะสัง 11 1 0 0 12
26 บ้านพรหมณี 11 0 0 1 11
27 บ้านหนองกระทุ่ม 10 7 5 0 22
28 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 10 5 0 2 15
29 บ้านหนองไก่ต่อ 9 7 1 0 17
30 บ้านเขาหินตั้ง 9 2 0 0 11
31 บ้านหนองนกแก้ว 9 0 2 0 11
32 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 8 5 4 2 17
33 บ้านหนองหวาย 8 4 5 1 17
34 บ้านเขาแหลม 8 3 2 1 13
35 บ้านหนองประดู่ 7 4 3 0 14
36 บ้านยางสูง 7 2 1 3 10
37 บ้านสระเตยพัฒนา 7 2 0 2 9
38 บ้านพุพรหม 7 2 0 0 9
39 บ้านพุบอน 7 1 0 3 8
40 บ้านน้ำลาด 7 0 3 2 10
41 บ้านหนองไผ่ล้อม 6 4 0 0 10
42 บ้านโป่งไหม 6 0 1 0 7
43 บ้านหนองโพธิ์ 6 0 0 0 6
44 บ้านหนองโสน 5 3 1 2 9
45 บ้านหนองหว้า 5 2 2 2 9
46 บ้านหนองปรือ 5 2 1 0 8
47 บ้านเสาหงส์ 5 2 0 2 7
48 บ้านกรับใหญ่ 5 2 0 1 7
49 บ้านไร่เจริญ 5 2 0 0 7
50 บ้านน้ำโจน 5 1 2 0 8
51 บ้านหนองงูเห่า 5 1 1 0 7
52 ประชาพัฒนา 5 0 0 0 5
53 บ้านหนองขอนเทพพนม 4 5 2 2 11
54 บ้านหนองใหญ่ 4 3 0 2 7
55 บ้านน้ำคลุ้ง 4 3 0 0 7
56 บ้านหนองตาเดช 4 2 1 0 7
57 บ้านช่องด่าน 4 2 0 1 6
58 บ้านหนองสําโรง 4 2 0 0 6
59 บ้านพยอมงาม 4 2 0 0 6
60 บ้านหนองกร่าง 4 1 1 1 6
61 บ้านหนองจั่น 4 1 0 0 5
62 บ้านหนองผักแว่น 3 3 1 1 7
63 หมู่บ้านป่าไม้ 3 1 1 0 5
64 บ้านหนองเข้ 3 1 0 0 4
65 บ้านเขามุสิ 3 0 0 0 3
66 บ้านเขานางสางหัว 3 0 0 0 3
67 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 3 0 0 0 3
68 บ้านหนองแกใน 3 0 0 0 3
69 บ้านบะลังกา 2 4 2 1 8
70 บ้านวังใหญ่ 2 3 2 2 7
71 บ้านหนองกะหนาก 2 2 0 0 4
72 บ้านเขาแดง 2 1 0 1 3
73 บ้านรางขาม 2 0 0 2 2
74 เสรี-สมใจ 2 0 0 1 2
75 บ้านบึงหัวแหวน 2 0 0 0 2
76 บ้านห้วยหวาย 1 1 1 0 3
77 วัดหนองไม้เอื้อย 1 1 0 0 2
78 บ้านทุ่งโป่ง 1 1 0 0 2
79 บ้านหนองหมู 1 1 0 0 2
80 บ้านหนองย่างช้าง 1 0 0 0 1
81 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1 0 0 0 1
82 บ้านหนองตาก้าย 1 0 0 0 1
83 บ้านท่าว้า 1 0 0 0 1
84 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
85 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองไก่เหลือง 1 0 0 0 1
87 บ้านชุมนุมพระ 0 3 1 1 4
88 บ้านหนองกุ่ม 0 1 2 0 3
89 บ้านทุ่งกระบ่ำ 0 1 0 0 1
รวม 786 263 125 72 1,246