สรุปเหรียญรางวัล สพป. กาญจนบุรี เขต 4
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 61 14 2 5 77
2 ชุมชนบ้านหลุมรัง 48 8 2 2 58
3 อนุบาลหนองปรือ 40 9 6 2 55
4 บ้านลําอีซู 28 6 3 2 37
5 อนุบาลบ่อพลอย 25 8 4 1 37
6 บ้านตลุงเหนือ 25 8 1 1 34
7 บ้านหนองเค็ด 24 5 2 0 31
8 ราษฎร์บํารุงธรรม 22 10 2 0 34
9 บ้านหนองรี 22 3 3 1 28
10 บ้านหนองเตียน 22 2 7 1 31
11 บ้านหนองปลิง 21 10 5 1 36
12 บ้านวังด้ง 19 5 2 2 26
13 เขาวงพระจันทร์ 17 7 4 1 28
14 บ้านหนองแสลบ 17 6 3 1 26
15 อนุบาลวัดเลาขวัญ 15 6 3 1 24
16 บ้านเขาแหลม 15 5 2 1 22
17 บ้านสามยอด 14 9 8 0 31
18 วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 14 4 2 1 20
19 องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี 2 (บ้านหนองอำเภอจีน) 14 2 2 0 18
20 บ้านหลังเขา 13 5 3 4 21
21 บ้านหนองขอน 12 8 3 4 23
22 บ้านตรอกสะเดา 12 8 1 0 21
23 ไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลําเหย) 12 7 2 0 21
24 บ้านหนองปลาไหล 12 4 4 2 20
25 วัดใหม่ภูมิเจริญ 12 2 3 1 17
26 บ้านหนองกระทุ่ม 11 7 5 0 23
27 บ้านเขาหินตั้ง 11 2 0 0 13
28 บ้านหนองมะสัง 11 1 0 0 12
29 บ้านพรหมณี 11 0 0 1 11
30 บ้านหนองแกประชาสรรค์ 10 5 0 2 15
31 บ้านหนองไก่ต่อ 9 7 1 0 17
32 บ้านหนองนกแก้ว 9 0 2 0 11
33 ชุมชนบ้านหนองฝ้าย 8 5 4 2 17
34 บ้านหนองหวาย 8 4 5 1 17
35 บ้านเสาหงส์ 8 2 0 2 10
36 บ้านหนองประดู่ 7 4 3 0 14
37 บ้านยางสูง 7 2 1 3 10
38 บ้านสระเตยพัฒนา 7 2 0 2 9
39 บ้านกรับใหญ่ 7 2 0 1 9
40 บ้านพุพรหม 7 2 0 0 9
41 บ้านพุบอน 7 1 0 3 8
42 บ้านน้ำลาด 7 0 3 2 10
43 ประชาพัฒนา 7 0 0 0 7
44 บ้านหนองไผ่ล้อม 6 4 0 0 10
45 บ้านโป่งไหม 6 0 1 0 7
46 บ้านหนองโพธิ์ 6 0 0 0 6
47 บ้านหนองโสน 5 3 1 2 9
48 บ้านหนองหว้า 5 2 2 2 9
49 บ้านหนองปรือ 5 2 1 0 8
50 บ้านหนองตาเดช 5 2 1 0 8
51 บ้านช่องด่าน 5 2 0 1 7
52 บ้านไร่เจริญ 5 2 0 0 7
53 บ้านน้ำโจน 5 1 2 0 8
54 บ้านหนองงูเห่า 5 1 1 0 7
55 บ้านหนองขอนเทพพนม 4 5 2 2 11
56 บ้านหนองใหญ่ 4 3 0 2 7
57 บ้านน้ำคลุ้ง 4 3 0 0 7
58 บ้านหนองกะหนาก 4 2 0 0 6
59 บ้านหนองสําโรง 4 2 0 0 6
60 บ้านพยอมงาม 4 2 0 0 6
61 บ้านหนองกุ่ม 4 1 2 0 7
62 บ้านหนองกร่าง 4 1 1 1 6
63 บ้านหนองจั่น 4 1 0 0 5
64 บ้านหนองผักแว่น 3 3 1 1 7
65 หมู่บ้านป่าไม้ 3 1 1 0 5
66 บ้านหนองเข้ 3 1 0 0 4
67 บ้านบึงหัวแหวน 3 1 0 0 4
68 บ้านเขามุสิ 3 0 0 0 3
69 บ้านเขานางสางหัว 3 0 0 0 3
70 วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 3 0 0 0 3
71 บ้านหนองแกใน 3 0 0 0 3
72 บ้านบะลังกา 2 4 2 1 8
73 บ้านวังใหญ่ 2 3 2 2 7
74 บ้านเขาแดง 2 1 0 1 3
75 บ้านรางขาม 2 0 0 2 2
76 เสรี-สมใจ 2 0 0 1 2
77 บ้านท่าว้า 2 0 0 0 2
78 บ้านห้วยหวาย 1 1 1 0 3
79 วัดหนองไม้เอื้อย 1 1 0 0 2
80 บ้านทุ่งโป่ง 1 1 0 0 2
81 บ้านหนองหมู 1 1 0 0 2
82 บ้านหนองใหญ่ 1 0 0 0 1
83 บ้านหนองย่างช้าง 1 0 0 0 1
84 บ้านช่องกลิ้งช่องกรด 1 0 0 0 1
85 บ้านหนองตาก้าย 1 0 0 0 1
86 บ้านหนองม่วง 1 0 0 0 1
87 บ้านหนองสาหร่าย 1 0 0 0 1
88 บ้านหนองไก่เหลือง 1 0 0 0 1
89 บ้านชุมนุมพระ 0 3 1 1 4
90 บ้านทุ่งกระบ่ำ 0 1 0 0 1
รวม 829 268 125 72 1,222