เจ้าหน้าที่ดำเนินงาน

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

ลำดับ ชื่อ-สกุล หน่วยงาน หน้าที่ บัตรประจำตัว เกียรติบัตร
1 นายนพรัตน์ พลเสน ศูนย์อำนวยการแข่งขันโรงเรียนบ้านช่องด่าน เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
2 ว่าที่ ร.ต.สุกฤษฏิ์ รอดมาดี ศูนย์อำนวยการแข่งขันโรงเรียนบ้านช่องด่าน เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
3 นางสาวภัทราวดี คำมี ศูนย์อำนวยการแข่งขันโรงเรียนบ้านช่องด่าน เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
4 นายเอกลักษณ์ อ่อนสำลี ครูโรงเรียนเสรี-สมใจ เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
5 นางสาวเพชราวรรณ จันทร์เติม ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
6 นาวสาวรจนา พาณิช เจ้าหน้าที่ ICT กลุ่มหนองโสน เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
7 นางสาวบุศรัตน์ แซ่เล้า เจ้าหน้าที่ ICT กลุ่มหนองกุ่ม เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
8 นางสาวรุ้งธิวา จันทร์ผ่อง ครูโรงเรียนบ้านหนองขอน เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
9 นางสาวกุลรดา แก้วละม้าย ครูโรงเรียนป่าไม้อุทิศ 15 เจ้าหน้าที่ ICT ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
10 นางสาวภัทรดานันท์ กรองแก้ว โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
11 นางสาววาสนา มุขอ่อน โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
12 นางมาริสา ใจซื่อ โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
13 นางเยาวภา จตุทอง ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
14 นางมยุรี พาละการมย์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
15 นายคมสรรค์ ทับยาง ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
16 นางสาวอังสิยา ช่างปรีชา ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
17 นางอัญชลี สันห์ลักษณ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
18 นางสาวพึงพิศ ศรีคำอ้าย ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
19 นางสาวกัญญมาศ สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
20 นางสาวสุกัญญา ตันสุวรรณ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
21 นางสาวนภัสสร ภิรมย์รักษ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายประชาสัมพันธ์และพิธีกร
22 นางลำยอง จันทร์สุข ประธานกลุ่มสาระฯศิลปะ-นาฏศิลป์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
23 นางสาวศิริภรณ์ พึ่งกัน รองประธานกลุ่มสาระฯศิลปะ-นาฏศิลป์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
24 นายมานะ กวางทอง รองประธานกลุ่มสาระฯศิลปะ-นาฏศิลป์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
25 นางสาวจิดาภา ใจห่อ รองประธานกลุ่มสาระฯศิลปะ-นาฏศิลป์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
26 นายวิชิต สมิงไพร รองประธานกลุ่มสาระฯสุขศึกษา และพลศึกษา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
27 นายราเชนทร์ ขำสุนทร รองประธานกลุ่มสาระฯสุขศึกษา และพลศึกษา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
28 นายวิทยา สุทธิไส รองประธานกลุ่มสาระฯศิลปะ-ดนตรี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
29 นายทองสวน โสดาภักดิ์ รองประธานกลุ่มสาระฯศิลปะ-ดนตรี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
30 นางชลลดา เทพเทียน ประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
31 นางบังอร เรือนรื่น รองประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
32 นางหทัยกาญ ชงกุล รองประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
33 นางสาวกิ่งกาญ จงประจันต์ รองประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
34 นางวรรณา กลิ่นพุฒซ้อน รองประธานกลุ่มสาระสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
35 นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
36 นางไปรยา เย็นสรง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
37 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
38 นายสมยศ นาคพัฒน์ ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
39 นายอดิศักดิ์ ปริยาปัญจางค์ ผู้อำนวยโรงเรียนบ้านเขาแดง คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
40 นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
41 นายจิระศักดิ์ สงวนชีพ ประธานกลุ่มสาระฯปฐมวัย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
42 นางสาวฤทัยรัตน เส็งดอนไพร รองประธานกลุ่มสาระฯปฐมวัย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
43 นางสาวจริยา ไชยศรีมาลย์ รองประธานกลุ่มสาระฯปฐมวัย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
44 นายมณเฑียร ภู่ศรีพันธุ์ ประธานกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
45 นายอิทธิพล กาญจนโรมนต์ รองประธานกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
46 นางบุญทิพา อิ่มนิรันดร์ รองประธานกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
47 นายไพแสง ขาวสะอาด รองประธานกลุ่มสาระฯวิทยาศาสตร์ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
48 นายนิทัศน์ เชียงทอง ประธานกลุ่มสาระฯสุขศึกษา และพลศึกษา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
49 นายจรัญ วิเชียรสาร รองประธานกลุ่มสาระฯสุขศึกษา และพลศึกษา คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
50 นางสาวเพยาว์ วงศาโรจน์ ประธานกลุ่มสาระฯเรียนรวม - ภาษาไทย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
51 นายชนะพงษ์ สาระ รองประธานกลุ่มสาระฯเรียนรวม - ภาษาไทย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
52 นางสาวลาวัลย์ จีนทอง รองประธานกลุ่มสาระฯเรียนรวม - ภาษาไทย คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
53 นางรุ่งนภา สุภาภา ประธานกลุ่มสาระฯเรียนร่วม-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
54 นางสาวมาลี เกิดผลหลาก รองประธานกลุ่มสาระฯเรียนร่วม-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
55 นางสาวภัทรนันท์ เพิ่มพูล รองประธานกลุ่มสาระฯเรียนร่วม-สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
56 นายประเสริฐ ใยเยื่อ ประธานกลุ่มสาระฯเรียนร่วม - ศิลปะ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
57 นายสุบรรหาร ช่างปรีชา รองประธานกลุ่มสาระฯเรียนร่วม - ศิลปะ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
58 นายสุรชัย สุขเข รองประธานกลุ่มสาระฯเรียนร่วม - ศิลปะ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
59 นายมนัส แก้วเรือง ประธานกลุ่มสาระฯเรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
60 นางสาวพิมพา ช้างน้ำ รองประธานกลุ่มสาระฯเรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
61 นางวันวิสา ศรีคูบัว รองประธานกลุ่มสาระฯเรียนร่วม-การงานอาชีพและเทคโนโลยี คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
62 นางวรกานต์ อินทรโสภา ประธานกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
63 นางสาวฐานิตา อินทรกุล รองประธานกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
64 นางสาวภัทรดานันทร์ กรองแก้ว รองประธานกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
65 นายชยันต์ เพชรศรีจันทร์ รองประธานกลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
66 นายนิรันดร์ แสงกุหลาบ ผอ.กลุ่มนิเทศ ติดตามประเมินผล สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
67 นางสาวเกษรินทร์ ศิริสุวรรณ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
68 นางกฤษณา อ่อนเบา ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
69 นางสาวจิรัชญา พัดศรีเรือง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
70 นางเบญจวรรณ กลิ่นเกศร ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
71 นางสาวดรุณวรรณ พิศุทธิ์ภูมิเลิศ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
72 นางสาวใกล้รุ่ง พรหมมา นักวิชาการศึกษาชำนาญการ คณะกรรมการศูนย์อำนวยการการแข่งขันทักษะทางวิชาการ
73 นางสาวกรรณิกา บึงแก้ว โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
74 นางสุกฤตา วังสุข โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
75 นางสาวบุษบา ช้อยเครือ โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
76 นางสาวกมลรัตน์ พรดี โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
77 นางสาวกรรณิกา พากเพียร โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
78 นางสาวชลกร แช่มช้อย โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
79 นางสาวสายทิพย์ จดจำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเสาหงส์ คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
80 นางบุศรินทร์ กาฬพันธ์ ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
81 นางศิริญญา เสาสูงยาง ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
82 นางวนิดา ม่วงแก้ว รอง.ผอ.โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
83 นางสมบัตร สืบศักดิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
84 นางกรวิกา ทิพย์ประดิษฐ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
85 นางทัศนีย์ พัฒนมาศ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
86 นางสาวอณิรดา รู้ประมาณ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
87 นางสาวอนัญญา สังข์วรรณะ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
88 นางภัณฑิลา ไม้หอม ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
89 นางสาวลักขณา โคบุตร ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
90 นางสาวสุกัญญา สุขกรม ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
91 นางสาวปวีณา อาจคงหาญ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
92 นางสุภาพร ทองประเสริฐ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
93 นางสาวพชรพร เที่ยงธรรม ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
94 นางสาวอารีญา ครึกเครือ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
95 นางสาวณัฎธี อาชีวมงคล ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
96 นางสาวปัทมา เรืองขจร ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
97 นางสาวนพรัตน์ เสียงเจนดี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
98 นางสาวสิราวรรณ เชื้อทอง ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
99 นางสาวสุนิสา คล้ายคลัง ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
100 นางสาวน้ำค้าง คงชู ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
101 นางสาวจันทนี ตระกูลน้ำพุพัฒนา ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
102 นางสาวกฤติยา เหมือนเขียว ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
103 นางอรทัย เหมือนไข่ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฏิคม-รับรายงานตัว
104 นางดาวรัตน์ คล้ายมี โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
105 นายธีรศักดิ์ ปานลอยวงค์ โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
106 นางสาวกรรณิกา บึงแก้ว โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
107 นายสุทิน พันยุโดด นักการโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
108 นางสาวกมลรัตน์ พรดี โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
109 นางสาวพัชรารัตน์ สิทธิเลาะ โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
110 นางสาวกรรณิกา พากเพียร โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
111 นางสาวชลกร แช่มช้อย โรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
112 นางเรือนแพร บุญเชิด ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
113 นายกิจรภัฎดล วงศ์แสง ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
114 นายอักษร คำปาน ช่างสี 3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
115 นางสุภาพ ชุ่มชื่น ครูโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
116 นายอนิรุธ แสงสว่าง ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
117 นายวุฒินันท์ สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
118 นายธนาธิป ทรัพย์อินทร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
119 นายสิงหา ศรีดีล้วน ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
120 นายประสิทธิ์ ตัวมูล ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
121 นายไพศาล ศรีบุญเพ็ญ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
122 นายชาญชัย การุณ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
123 นายชาญชัย การุณ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
124 นายชาญชัย การุณ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
125 นายชาญชัย การุณ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
126 นายชาญชัย การุณ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
127 นายชาญชัย การุณ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายสถานที่และเครื่องเสียง
128 นายธีรศักดิ์ ปานลอยวงค์ ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
129 นายสุทิน พันยุโดด ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
130 นายวีรพัฒน์ กัดสระ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
131 นายภทร เชื้อทอง ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายรักษาความปลอดภัยและจราจร
132 นางสาววาสนา มุขอ่อน ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
133 นางวาสนา สุวรรณฉิม ครูโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
134 นางนันทิวา จงอารี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
135 นางพิสมัย สุคนธมณี ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
136 นางนันทิยา สนพราย ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
137 นางจันทรา ช่างปรีชา ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
138 นางเนตรา ตระกูลราฎร์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
139 นางสาวโสภิต สุกุลธนาศ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
140 นางพิมล เพลงปาน ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
141 นางสุรีพร คงสิทธิ์ ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
142 นางสาวสุนันทา หงส์ทอง ครูโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย คณะกรรมการฝ่ายปฐมพยาบาล
143 นางสุทธาทิพย์ ไชยสงเคราะห์ ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
144 นายรำลึก สนพราย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านช่องด่าน คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
145 นางไปรยา เย็นสรง ศึกษานิเทศก์ สพป.กาญจนบุรี เขต 4 คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
146 นางสาวศนิษฐา อมรพรหมภักดี ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา คณะกรรมการฝ่ายประเมินผล
147 นายนพรัตน์ พลเสน ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุดICT)
148 ว่าที่ร.ต.สุกฤษฎิ์ รอดมาดี ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุดICT)
149 นางสาวภัทราวดี คำมี ICT ประจำสนามแข่งขัน คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุดICT)
150 นางดาวลอย ปริยาปัญจางค์ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุดICT)
151 นางสาวสายทิพย์ จดจำ เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนบ้านเสาหงส์ คณะกรรมการรับรายงานผลการแข่งขัน (ชุดICT)

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]