งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
ระหว่าง วันที่ 22-23 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

[ ทั้งหมด   22 พ.ย. 2561   23 พ.ย. 2561   ]

สรุปรายการแข่งขันวันที่ 22 พ.ย. 2561

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
4 007 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
5 008 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
6 036 การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
7 762 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
8 763 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
9 764 การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
10 823 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
11 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
12 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
13 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
14 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
15 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
16 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
17 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
18 787 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
19 788 การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : คณิตศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 122 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
2 123 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
3 124 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
4 772 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
5 773 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
6 774 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
7 775 การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
8 129 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
9 130 การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
10 132 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
11 133 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
12 134 การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
13 789 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
14 790 การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
15 791 การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
16 792 การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
17 820 การแข่งขันเวทคณิต ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
18 821 การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00
19 822 การแข่งขันเวทคณิต ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านยางสูง 22 พ.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : วิทยาศาสตร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 086 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00
2 085 การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00
3 090 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00
4 091 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00
5 093 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00
6 094 การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00
7 095 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00
8 096 การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00
9 099 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00
10 100 การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00
11 766 การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00
12 181 การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00
13 184 การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00
14 190 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00
15 770 การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 141 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
2 142 การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
3 143 การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
4 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
5 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
6 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
7 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
8 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
9 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
10 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
11 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
12 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
13 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
14 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
15 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
16 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 816 การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
2 740 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
3 741 การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 262 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
2 263 การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
3 265 การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
4 268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
5 269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
6 271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
7 721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
8 300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
9 307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
10 308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
11 309 การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
12 310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
13 311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
14 312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
15 313 การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
2 316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
3 317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
4 323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
5 324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
6 325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
7 333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
8 334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
9 335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
10 336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
11 337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
12 338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00
13 352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
14 353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
15 370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
16 371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
17 602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
18 603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
19 604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
20 605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.30
2 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.30
3 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.30
4 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.30
5 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.30
6 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 10.00

หมวดหมู่ : ภาษาต่างประเทศ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 794 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
2 795 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
3 796 การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
4 800 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
5 801 การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
6 802 การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
7 803 การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
8 812 การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
9 810 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
10 811 การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 010 การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
2 051 การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
3 062 การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
4 776 กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
5 102 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
6 103 การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
7 708 การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : คอมพิวเตอร์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 020 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
2 021 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
3 002 การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
4 011 การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
5 024 การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
6 025 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
7 028 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00
8 029 การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 21 (บ้านลำเหย) 22 พ.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : หุ่นยนต์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 243 การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : การงานอาชีพ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
2 006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
3 003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
4 004 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
5 012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
6 018 การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
7 019 การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
8 022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
9 023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
10 026 การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
11 027 การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
12 734 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
13 034 การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
14 048 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
15 050 การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
16 067 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00
17 068 การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 22 พ.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : ปฐมวัย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 702 การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00
2 703 การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 9.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 704 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
2 084 การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
3 104 การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - ศิลปะ

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
2 242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
3 277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
4 287 การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านช่องด่าน 22 พ.ย. 2561 09.00

หมวดหมู่ : เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา
1 162 การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
2 213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
3 752 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00
4 231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย 22 พ.ย. 2561 09.00

ติดต่อผู้ดูแลระบบ
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012-2019 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา] [กลับหน้าหลัก] [กลับ]