รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ชลบุรี เขต 3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงธนิกานต์  งานเลิศ
 
1. นายพลวัฒน์  จันทะแสง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงนุสรา  ทองคำ
2. เด็กหญิงวรรณษา  รักหมู่กลาง
 
1. นายพลวัฒน์  จันทะแสง
2. นางสุนันทา  ปะโยธิน
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงจีรกานณ์  ชัยมงคล
2. เด็กหญิงปภัสรา  ไชยต้นเทือก
3. เด็กชายรพีวิทย์   อาลีมีนทร์
 
1. นางอารี  บีดิลและ
2. นางสาวศรุตยา  กันทะวงศ์
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิงกนกพร  สุขเผือก
2. เด็กชายจิรพงศ์  จันทมาลา
3. เด็กชายณัฐชัย  นุกาศรัมย์
 
1. นายเอกภาพ  อภัยจิตร
2. นางสาวสุกัญญา  สมัญญา
 
5 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 93.43 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายธนาคาร  บุญแสง
2. เด็กหญิงมนัสวี  อิ่มเจริญ
3. เด็กหญิงลักขณา  บุตรดา
 
1. นายปัฐวิกรณ์  โสดา
2. นายณฐกร  มิลิน
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 87.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายศราวุฒิ  กรมแสง
2. เด็กชายอณาวิล  ต่อมคำ
 
1. นางสาวเกตุกนก  เชื้อบริบูรณ์
2. นายพิพิธธานี  โชติการ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุทธาวาส 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สุขสมจิตร์
 
1. นางสาวฤณลภฤศ  ถวิลคำ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กชายนครพล  บุญฤทธิ์
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  ศรีเลิศ
3. เด็กชายสรวิศ  พลนิกร
 
1. นางสุกัญญา  การมงคล
2. นายณัฐวัตร  สายอุด
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  มาตขาว
2. เด็กชายณัฐดนัย  ซ้วนลิ้ม
3. เด็กหญิงธิติวัลย์  มากมูล
4. เด็กหญิงนคนันทินี  วายุภาพ
5. เด็กหญิงวราภรณ์  แสงศรี
 
1. นางสาวพรเพ็ญ   เตชะพิทักษ์ธรรม
2. นางสาวภรณี  จันทร์เทียน
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองเกตุน้อย 1. เด็กชายณัฐพงศ์  สีทานวล
2. เด็กหญิงนิชาดา  นุ่มนิ่ม
3. เด็กหญิงปาริชาติ  หมายเกิด
4. เด็กชายวิวิธชัย  เมืองภูงา
5. เด็กหญิงอาทิตยา  เงินสวัสดิ์
 
1. นายจักรพงษ์  โพธิ์นิ่มไทย
2. นายดุสิต  ทุนประเสริฐ
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 94.24 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเลิศปัญญา 1. เด็กหญิงปุญญดา  อิ่มเอิบ
 
1. นางลักขณา  ทองนาเมือง
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่ง 1. เด็กหญิงกรพร  ธงยศ
2. เด็กหญิงปัทมพร  ประกอบสาย
3. เด็กหญิงยลดา  อินทร์ม่วงไทย
4. เด็กหญิงวรรณวิภา  ม่วงทวี
5. เด็กหญิงวรรณิสา  ศรีสาคร
6. เด็กหญิงวาริพร  เคล้าพิมาย
7. เด็กหญิงศุภมาส  พงษ์สวัสดิ์
8. เด็กหญิงสุภัสสรา  วงเสนาะ
9. เด็กหญิงอรปรียา  ทองสุวรรณ์
10. เด็กหญิงอริสรา  ใจคง
 
1. นายนิคม  ใจเที่ยงแท้
2. นางราตรี  คงรอด
3. นางนฤมล  มะลิวัลย์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กหญิงสรารัตน์  ไชยวงศ์
 
1. นายศิลป  ธุวะนุติ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสัตหีบ 1. เด็กชายนนทวัฒน์  หุนทนทาน
2. เด็กหญิงนัทมน  หุนทนทาน
3. เด็กหญิงบัวพัทติยา  แสงกล้า
4. เด็กหญิงปริยากร  สุรินทร์
5. เด็กหญิงปลายฝน  ทันจังหรีด
6. เด็กหญิงปิยะหทัย  รองจำนง
7. เด็กหญิงพิชชา  พรหมดีราช
8. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  บุรัสการ
9. เด็กหญิงสรารัตน์  ไชยวงศ์
 
1. นายศิลป  ธุวะนุติ
2. นางศรัญญา  โยเซฟ
3. นางเพชราภรณ์  ยศศักดา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพัทยา 3 1. เด็กหญิงกรรณิกา  กาแดง
2. เด็กชายจีรพัฒน์  อ่อนน้อม
3. เด็กชายชาคริต  เซ็นสุรีย์
4. เด็กหญิงญาณภัทร  วังคำ
5. เด็กหญิงณัฐพร  วิเชียร
6. เด็กหญิงดวงกมล  กลิ่นหอม
7. เด็กชายธนกฤต  พิมพ์ภักดิ์
8. เด็กหญิงธนัชพร  แต่งสี
9. เด็กชายธรรมสรณ์  ผสมทรัพย์
10. เด็กหญิงน้ำมนต์  เฉลี่ยกลาง
11. เด็กชายปฏิญญา  ศิริเมล์
12. เด็กหญิงปิยมาศ  พิมพ์สวรรค์
13. เด็กหญิงพรรณราย  เทียนสี
14. เด็กหญิงภวิษย์พร  บุญมี
15. เด็กหญิงภัณฑิรา  ไทยวี
16. เด็กหญิงวีรณัฐา  ชุมนุมราษฎร์
17. เด็กชายสรสิช  ผาสุข
18. เด็กชายอิทธิฤทธิ์  ฉิมคง
19. เด็กหญิงแพรววา  เทียนสี
20. เด็กชายไชยวัฒน์  อินทร์งาม
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพันธมนัส  ภูริธร
2. นางสาวฐิตินันท์  พัฒนงาม
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเนินพลับหวาน 1. เด็กหญิง สุดารัตน์   เพชรพิชัย
2. เด็กชายคาวี  บุราณศรี
3. เด็กชายรพีภัทร  อิ่มทราย
4. เด็กชายสุรเชษฐ์  แก้วทา
5. เด็กชายอดิสร  สอสุดใจ
 
1. นายยุทธพล  เนตวงษ์
2. นายปัฐวิกรณ์  โสดา
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กชายดริด  บรูทชรูฟต์
 
1. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทุ่งกราด 1. เด็กหญิงภัทรวดี   แจ้งกระจ่าง
 
1. นางสาวอ้อมใจ   เมืองคำ
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 94.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กชายทักษิณา  อภิเนตร
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  สิงห์คอม
3. เด็กชายสถาพร  ขำอินทรีย์
4. เด็กหญิงสุรัญชนา  แดงศรี
5. เด็กหญิงเกวลิน  มารัตชาโล
 
1. นางอัญชลี  เลวี่
2. นางสาววัลยา  เกษมศิริ
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายภูมิภัทร  ดีบุญชัย
2. เด็กชายรามพิสุทธิ์  เคนแสนโคตร
 
1. นายอุทัย  บุญเชิด
2. นางสาวอรทัย  ศรีประชุม
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 97.13 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายคณิน  ปานรักษา
2. เด็กชายเกียรติกุล  ศรีจันทร์
 
1. นายอุทัย  บุญเชิด
2. นางสาวพัชรี  บุญธรรม
 
22 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาคันทรง 1. เด็กชายจักรกริช  พรมสี
2. เด็กชายทักษิณ  สีสัน
3. เด็กชายทิวากร  สุพรหม
4. เด็กชายธนพงษ์  คำชนะ
5. เด็กชายธนวัฒน์  มะลิหวล
6. เด็กชายธนานนท์  จันคำ
7. เด็กชายอภิวัฒน์  ศรีสุวรรณ
8. เด็กชายอภิวัฒน์  ราชสำเภา
 
1. นางสาวอุมาพร  นารินทร์
2. นางสาวกรรณิการ์  จะตุเทน
 
23 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดมโนรม 1. เด็กหญิงณัชชา  ศรีโคตร
2. เด็กหญิงสุดารัตน์  ทองไชย
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  พานุสี
 
1. นางสุจิตราพร  บุญคำ
2. นางสาวเรณู  อันลือชัย
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 98.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงกชพร  ฉลาดรพ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  ป้องศรี
3. เด็กหญิงพฤกษา  พรมมาจันทร์ดา
4. เด็กหญิงศศิธร  ตุนแสน
5. เด็กหญิงสโรชินี  คุ้มบัว
6. เด็กหญิงเบญญาภา  คำเพชร
 
1. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
2. นางสาวปริญญ์ญาดา  นบนอบ
3. นางสุวิภา  ทรายทอง
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเมืองพัทยา 7 1. เด็กหญิงจิราพร  บัวยืน
2. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ทองกริ่น
3. เด็กหญิงดวงมณี  พลูพรต
4. เด็กหญิงนิรมล  ปานยิ้ม
5. เด็กหญิงพยอม  ทักท้วง
6. เด็กหญิงสุชานันท์  บุญพิทศ
 
1. นางวัชรินทร์  ขาวเจริญ
2. ดร.อนุรักษ์  บุญพยนต์
3. นางสาวปริญญ์ญาดา  นบนอบ
 
26 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดเขาไม้แก้ว 1. เด็กชายปรเมศวร์  จิตต์รำพึง
 
1. นางสาวพิมพ์สุภัค  ดวงจันทร์
 
27 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองเกตุใหญ่ 1. เด็กหญิงภัคจิรา    มหากัณฑ์
 
1. นางสาวมัชฌิมา   สีสมัย
 
28 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 85.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กหญิงมารีย์อา   สังสินชัย
 
1. นายนิติชัย  มีจันทร์
 
29 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนาพร้าว 1. เด็กชายจีรศักดิ์  อินเรือน
2. เด็กหญิงมัลลิกา  อุสาหะ
 
1. นางสาวชุติมา  ฐิติกรนวัต
2. นางสาวพันติชา  ประพันธมิตร
 
30 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปรือ 1. เด็กชายธนากร  แก้วจันทร์
 
1. นางณัชชา  พันธ์เพชร
 
31 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบุญสัมพันธ์ 1. เด็กชายวิทยา   บุญอ่อน
 
1. นางสาวเกษกนก  วิไลพล
 
32 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดรังษีสุทธาวาส 1. เด็กชายนครินทร์  สืบเพ็ง
2. เด็กชายสราวุฒิ  จิตต์พูลผล
3. เด็กชายสุทธิพจน์  โพธิ์ศรี
 
1. นางนัฐนันท์  วิสุทธิ์อัมพร
2. นางสาวภรณี  จันทร์เทียน
 
33 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทางตรง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   ทองรวม
2. เด็กชายพีรศักดิ์   เพ็ญภัทรคมคาย
3. เด็กชายวรพล   บุญเมือง
 
1. นายสุชาติ  ทองสี
2. นายคนอง  มั่นคง