รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ชลบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 97.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดโบสถ์ 1. เด็กหญิงศรณ์จิรา   นิยมพลอย
 
1. นางวิไล  ปรีดาพรพันธุ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กหญิงขจารี  รำไร
 
1. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 83.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กชายนัฐพงษ์  ศิริอนันต์
2. เด็กชายรัชพล  ทวีเจริญ
 
1. นางสาวศิรินภา  คู่กระสังข์
2. นายชัยพจน์  ผสมทรัพย์
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 92.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองสังข์ 1. เด็กหญิงณัฐสุดา   บูรณเจริญกิจ
2. เด็กหญิงวรัญญา   องอาจ
3. เด็กหญิงวิชิดา   พรหมจันทร์
 
1. นางสาวสุกัญญา   วิฤทธิ์
2. นางสาวหทัยรัตน์  ตันหยง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกรรณ์ธิมา  สุดลี
2. เด็กหญิงจตุพร  สุขอุดมวัฒน์
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  พิศเพ็ง
4. เด็กหญิงทานตะวัน  นพตากุล
5. เด็กหญิงธัญพร  นิคม
6. เด็กหญิงรัชฎาภรณ์  ปัญญาวิจารณ์
7. เด็กหญิงศิรินภา  ศรีแสน
8. เด็กหญิงศิริลักษณ์  สงจันทร์
9. เด็กหญิงสายธาร  สุริยพงษ์
10. เด็กหญิงสุชัญญา  สว่างสุข
 
1. นายธนาเสฎฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
2. นางพิมพ์ศา  ชัชฎาปิยเศรษฐ์
3. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กหญิงกรรณิกา  โกยรัมย์
2. เด็กหญิงจิตราภรณ์  ประมาณ
3. เด็กหญิงณัฐกาญจน์  นพรัตน์
4. เด็กหญิงนัทธนันท์  นทีธารทอง
5. เด็กหญิงภัคจิรา  เจริญเขต
6. เด็กหญิงรัตนาพร  กาพุ่ม
7. เด็กหญิงวรรณิดา  เปี่ยมปลื้ม
8. เด็กหญิงวิชาลิญจ์  เทศทอง
9. เด็กหญิงสุพรรษา  วงษ์พรหม
10. เด็กหญิงอัจฉรา  สนริ้ว
 
1. นายธนาเสฎฐ์  ชัชวาลธิติวัฒน์
2. นางสาวนวลจันทร์  สุกใส
3. นางพิมพ์ศา  ชัชฎาปิยเศรษฐ์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ศุภชัยโกศล
2. เด็กหญิงพิชญ์ชัญญา  ธนะวัฒน์ชานนท์
 
1. นายสมาน  ปาละพันธุ์
2. นายชะลอ  แกมไทย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยหวาย 1. นางสาวธิดารัตน์  พรมมา
 
1. นายสิริภาส  แย้มโสภี
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเกาะโพธิ์(วันครู ๒๕๐๐) 1. เด็กชายกนกพล  เกียรติงาม
2. เด็กหญิงกนกวรรณ  บุญตา
3. เด็กชายกฤษณะ  ริภูนนท์
4. เด็กชายกฤษณ์  เดชนุวัฒนชัย
5. เด็กหญิงกฤษติยา  คุ้มพรม
6. เด็กหญิงกวินนาท  ศรีหาพุฒ
7. เด็กชายคุณากร  สุขเอี่ยม
8. เด็กชายจิรภัทร  โศภารักษ์
9. เด็กชายฉัตริน  ประมงคล
10. เด็กชายชานนท์  โมหะหมัดรักษาผล
11. เด็กหญิงณัฐชยา  เรืองประดิษฐ์
12. เด็กชายธนดล  เหลืองอ่อน
13. เด็กหญิงธนัญญา  สาระ
14. เด็กชายนพปฎล  ชูชมกลม
15. เด็กหญิงปาริฉัตร  กุลทิพย์
16. เด็กชายพลากร  ขันทะกาศ
17. เด็กหญิงพัชรี  ระยับศรี
18. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ทองดารา
19. เด็กหญิงพีรดา  ทองดารา
20. เด็กชายพีรพัฒน์  บุญเกาะ
21. เด็กชายภาณุพงศ์  ทีแพง
22. เด็กชายภานุพล  นนทะวงษ์
23. เด็กหญิงมนทกานต์  ศรีประเสริฐ
24. นายมิตรภาพ   บุตรโคตร
25. เด็กหญิงรดามณี  ทองแพง
26. เด็กชายรัชชานนท์  นกงาม
27. เด็กหญิงรัตติกา  กิจคล่อง
28. เด็กหญิงวรัญญา  เผื่อนประเสริฐ
29. เด็กชายวรายุทธิ์  เปรมปรี
30. เด็กชายศตวรรษ  อยู่เย็น
31. เด็กชายศรันย์  สีไส่
32. เด็กชายศิริพงศ์  พูลสวัสดิ์
33. เด็กชายศุภณัฐ  วชิระเกียรติคุณ
34. เด็กหญิงสังวรี  สีภา
35. เด็กชายสิทธิพร  เทบำรุง
36. เด็กชายสิรวิชญ์  เหง้าสี
37. เด็กหญิงสุจินันท์  ตรีล้ำ
38. เด็กหญิงอมลรุจี  มณีวงศ์
39. เด็กชายอรรถสิทธิ์  กาญจนา
40. เด็กชายเจตษฎา  กาประโคน
 
1. นายพลพัต  ชนะชนกุล
2. นายณัฏฐ์  พิทยาคุณ
3. ว่าที่ร้อยตรีเสริมศักดิ์  นาริน
4. จ.ส.อ.สมาน  รักจันทร์
5. นายกวีวัธน์  วิริยะโฆษิตสกุล
6. นายณัฐวุฒิ  โพธิ์ชัย
7. นายวีระศักดิ์  กรรเจียก
8. นางสาวพัชริดา  รุ่งเรือง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 95.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเกาะจันทน์ 1. เด็กชายกรวิชญ์  ค้าแก้ว
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  รัตนวรรณ
3. เด็กชายกิติพงษ์  หอมหวล
4. เด็กชายกิติพัฒน์  หอมหวล
5. เด็กชายชโยดม  วารีกุล
6. เด็กหญิงณัฐพร  โพธิ์ทอง
7. เด็กชายธนาธิป  ผ่องใส
8. เด็กชายธนโชติ  ภู่ฉัตร
9. เด็กหญิงธัญพิชชา  กลิ่นหอม
10. เด็กชายธีรภัทร์  วิริยะวณิช
11. เด็กหญิงนภา  เนื่องจำนงค์
12. เด็กหญิงนัฐทริยา  นิลแช่ม
13. เด็กหญิงปวรวรรณ  บุญเพ็ง
14. เด็กหญิงปาริชาติ  อยู่สะบาย
15. เด็กหญิงปิยธิดา  เจือจันทร์
16. เด็กชายพงษ์ฉัตร  คงประเสริฐ
17. เด็กหญิงพรธิตา  ชังดี
18. เด็กชายพีรณัฐ  เอกกุทัพ
19. เด็กหญิงภัทรฌา  แสนราษฎร์
20. เด็กหญิงภัทรธิดา  ขำวิไล
21. เด็กหญิงมนฑกานต์  เหลืองอ่อน
22. เด็กหญิงมัลลิกา  นุชพันธ์
23. เด็กชายรพีพล  นามบุตร
24. เด็กหญิงวนิดา  ภูษา
25. เด็กชายวิษณุ  เหลืองงาม
26. เด็กหญิงศิริรัตน์  บุญศรี
27. เด็กหญิงศุพรรษา  เผือกพูนผล
28. เด็กชายสิรดนัย  ใจบุญ
29. เด็กหญิงสิราวรรณ  สิงห์ทอง
30. เด็กหญิงสุทธิดา  ชินทอง
31. เด็กหญิงสุนิษา  ชนะวงค์
32. เด็กหญิงสุพิชชา  เหมือนนุช
33. เด็กหญิงสุรนันท์  วันประสม
34. เด็กหญิงอรพัฒน์  ร่วมนิคม
35. เด็กหญิงอรอนงค์  พรประสิทธิ์
36. เด็กหญิงอัจฉราภา  จรรัตน์
37. เด็กหญิงอัญชาวดี  ชูไสว
38. เด็กหญิงอิษฎาอร  โกหา
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  เอกกุทัพ
40. เด็กชายเหมหิรัญ  สีพราย
 
1. นายนันท์ธวัฒน์  ทะวงศ์นา
2. นางชิราณี  ดียิ่ง
3. นายณรุจน์ธภัทร  ธัญพิสิษฐ์กุล
4. นางจุฑามณี  ทองประชุม
5. นางสาวธิดารัตน์  พิทักษ์ความดี
6. นายก้องหล้า  ศิลาวรรณ
7. นางสาวบุศรา  ยาทองไชย
8. นางสาวอาทิตยา  ชนะมาร
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโป่งตามุข 1. เด็กหญิงกันธิชา  คำภักดี
2. เด็กหญิงจิราพร  ผ่องใส
3. เด็กหญิงจิราภรณ์  ฐานะ
4. เด็กหญิงชลฎา  โทมนต์
5. เด็กหญิงพัตรพิมล  เหลืองสะอาด
6. เด็กหญิงโสภิศา  บุญชู
 
1. นางสาวฐิติมา  โยธาวงศ์
2. นางรจน์สนัน  มหารัตนวงศ์
3. นางสาววิลาวรรณ  พลเยี่ยม
4. นางเสมอ  สามัคคี
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีประชาราม 1. เด็กชายธีรวัฒน์  รสธรรม
2. เด็กชายมานพ  มุขทอง
3. เด็กชายยศพล  จันครา
4. เด็กชายสุวิจักษ์  ต่ำทอง
5. เด็กชายเจตนิพัทธ์  แก้วกันหา
 
1. นายอิสเรศ  กองมะณี
2. นางสาวพิไลวรรณ  สิงห์ทุย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 88.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัฒนานุศาสน์ 1. เด็กชายกัลชาญ  หอมเสียง
 
1. Mrs.Remia Tamayo  See
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองมือไทร 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  มะขามทอง
2. เด็กหญิงนิราวรรณ  ดาบุตร
 
1. นางสาวสุภากร  อ้วนพลี
2. นางสาวปัทมา  จันทรักษา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพนัสศึกษาลัย 1. เด็กหญิงณัชชา  กาญธนะบัตร
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  เกิดกุญชร
3. เด็กหญิงดารินทรา  สุขแสวง
4. เด็กหญิงปัทมาสน์  ศรีดาวเรือง
5. เด็กหญิงพัทธนันท์  สาธิตวงศ์เจริญ
6. เด็กหญิงภคภัทร  สุจริต
7. เด็กหญิงศุภิสรา  แสนเจียม
8. เด็กหญิงสุชานัน  ตรีเนตร
9. เด็กหญิงสุพิชชา  ปานแสงทอง
10. เด็กหญิงอชิรญาณ์  ธาราดล
 
1. นางสาวนิสากร  ศรัณย์ชล
2. นางสาวณฐมน  อังคะนาวิน
3. นางสาวเบญจมาภรณ์  พิทักษานนท์กุล
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนากระรอก 1. เด็กหญิงจิราพัชร  แซ่เล้า
2. เด็กหญิงฐิติพร  พุทธา
3. นางสาวณัฐกัลยา  แซ่เล้า
4. นางสาวธนพร  เอมเปีย
5. นายธนภัทร  ฝนทอง
6. เด็กชายบดินทร์  หาญพิมาย
7. เด็กหญิงพัทธนันท์  เฉลิมพงษ์
8. เด็กหญิงวีราทร  สันหะรักษ์
9. นางสาวสุทัตตา  ยงเสมอ
10. นางสาวอนงค์นาฎ  แซ่จาง
 
1. นางสาวรจนา  ทองธรรมชาติ
2. นางสาวสมจิตร  ยิ่งยง
3. นางสาวอลิษา  เอี่ยมบรรจง
 
17 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตลาดเนินหิน 1. เด็กชายภัทรดนัย  สิงห์ทะแสน
2. เด็กชายศุภกิตติ์  สุขขี
3. เด็กหญิงอัลวานี  หวังแจ่ม
 
1. นางสาวรวิวรรณ  ดีประดับ
2. นางสาวจินตนา  จันทร์หอม
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดชุมแสงศรีวนาราม 1. เด็กชายนนทกร  โรจนเรืองรอง
2. เด็กหญิงภัทรินทร์  นวลแก้วปัญญาชนะ
3. เด็กชายวทัญญู  สมบัติบูรพา
 
1. นางสาววรรณา  เมืองแก้ว
2. นายศราวุธ  ลาภอินทรีย์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล4 เจริญอุปถัมภ์ปัญญาธร 1. เด็กชายธนาวิชญ์  ขบวนฉลาด
2. เด็กหญิงธันวพร  ดีใจ
3. เด็กหญิงศุจิรา  ยุตะกิจ
 
1. นางสาวกรองกมล  เอนก
2. นางสาวเจนจิรา  ศรีสุริยจันทร์
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายธนกร  เพชรชารี
 
1. นางสาวกาญจนา  โปธาติ๊บ
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 1. เด็กหญิงณัฐธิตา  เนียมศรี
2. เด็กหญิงปาณิสรา  สิริวรกุลพันธ์
3. เด็กชายเจษฎา  แปลงสตรี
 
1. นางสาวบุญปารถนา  มาลาทอง
2. นางดารณี  กีรติปกรณ์
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบ่อกวางทอง 1. เด็กชายสมคิด  สายคำ
 
1. นางสาวพัทธนันท์  เลิศจาตุพัฒน์
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กหญิงธาราทิพย์  คำพรมมี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  เกตุประทุม
 
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดหนองตำลึง 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  มาลารักษ์
2. เด็กหญิงอนงค์นาถ  ตุ้มจิต
3. เด็กชายอนิรุจน์  แถมวิจิตร
 
1. นางสาวกาญจนา  โปธาติ๊บ
2. นายกฤษณพงศ์  แก้วเจริญ