รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ฉะเชิงเทรา เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาล๑(บางวัว) 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  คมมี
 
1. นางสาวประไพรศรี  แพงพลภา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 86 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวัดปิตุลาธิราชรังสฤษฎิ์ 1. เด็กชายสุกฤต  ประเสริฐโชค
 
1. นางศิริพร  ยิ้มเนียม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กชายนันทวัฒน์  บุญสม
 
1. นางกุสุมา  บุญทะโชติ
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนทอง 1. เด็กหญิงชมพูนุท  ชินะโยธิน
2. เด็กหญิงสราลักษณ์  มัญชุไพบูลย์
3. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  จันทสาร
 
1. นายสมชาย  ตันตะราวงศา
2. นางสาวภัทรวดี  ราชนิยม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าข้ามตั้งตรงจิตร ๑๐ 1. เด็กหญิงกิรณา  มีศิลป์
2. เด็กหญิงทิพกฤตา  กิตติวรกุล
 
1. นายยุทธพงศ์  ตั่นเล่ง
2. นางสาวนภาลัย  ดอนรัตน์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 90.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบึงสิงโต 1. เด็กชายชยากรณ์   ห่วงพิมล
2. เด็กหญิงดารินทร์   แดงโกเมน
3. เด็กชายนาวี  บุญเรือง
4. เด็กชายภัทรดนัย   สุไลมาน
5. เด็กหญิงภัธณัชชา  มะติมุ
 
1. นางสาวนาถตยา  มีภูงา
2. นางปราณี  วัฒนะสุขสวัสดิ์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. นางสาวอาคีรา   สิงห์แก้ว
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 92.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล๒ พระยาศรีสุนทรโวหาร(น้อย อาจารยางกูร) 1. นายกษิดิศ   ยืนยงค์
2. เด็กชายจารุพัตร   กาบแก้ว
3. เด็กชายชลธร  ฉิมพาลี
4. เด็กชายชัยชนะ   มากแก้ว
5. เด็กหญิงชาริสา   แก้วทอง
6. เด็กชายธนาทร   ราชพิทักษ์
7. เด็กชายนันทพงษ์  บัวผัน
8. เด็กชายพุฒิพงศ์   ศรีนารถ
9. เด็กหญิงมณฑกานต์   สรสวัสดิ์
10. นางสาวยลดา   ถาวรสวัสดิ์
11. เด็กหญิงอาคิรา   ธันยธร
12. นางสาวอาคีรา   สิงห์แก้ว
 
1. นายธาณี  แสงอรุณ
2. นายนริศ  ลาภังยะวิทย์
3. นางแสงเดือน  อิศรานันทศิริ
4. นายพนมไพร  คำขจร
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 86.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงจันจิรา  บริญาณ
2. เด็กหญิงณัฐกมล  สายอ้น
3. เด็กหญิงดาราวลี  กุลโชติ
4. เด็กหญิงนิตยา  พลขันธ์
5. เด็กชายวณิชญา   เจียมฮวดหลี
6. เด็กหญิงสรยา  สระทองแดง
7. เด็กหญิงสิริวิมล  สำราญวงศ์ทอง
8. เด็กหญิงอิมพิกา  ปราณีวงศ์
 
1. นายสุริยา  ศรีโภคา
2. นางธัญญาภรณ์  พลายงาม
3. นางสาวกฤติยา  กาลแก้ว
4. นางสาวพัชรีญา  บุญพงษ์
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 91.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสัมปทวน(บางแก้วพุทธิยาคาร) 1. เด็กหญิงกุลธิภา   เทพภูมี
2. เด็กหญิงขวัญแก้ว  แสงอุไร
3. เด็กหญิงจิดาภา   นาน้ำเชี่ยว
4. เด็กชายณัฐพงษ์  เอี่ยมศิริ
5. เด็กหญิงนภาภัทร์   วงศ์ศรีสวัสดิ์
6. เด็กหญิงนภาวรรณ   โตแก้ว
7. เด็กชายนราวิชญ์   แสงทอง
8. เด็กหญิงพีรวรรณ   จันทราวงษ์เดชา
9. เด็กหญิงภัศรา  นวลสง่า
10. เด็กหญิงรัฐนันท์  เขียวชัยภูมิ
11. เด็กหญิงวาสนา  มะลึคะ
12. เด็กชายสรายุทธ  ยอดชัย
13. เด็กชายสิทธิกร   แสงประเสริฐ
14. เด็กหญิงอภิญญา   แบ่งเพชร
15. เด็กหญิงเสาวลักษณ์   มีเจริญ
 
1. นางสาวสุมณฑา   กิจเจริญไชย
2. นางสาวพิมพา  พิพรพงษ์
3. นายกรกช   พึ่งพิบูลย์
4. นางสาวอรุณี   เจริญดี
5. นางสาวอรุณี  แป้นมา
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแสมขาววิทยาคาร 1. นายธนพล  อุ่นหล้า
 
1. ว่าที่ร้อยตรีปัญญณัฐ  โพธิ์งาม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางแสม 1. เด็กหญิงพัชราพา  ปิ่นทอง
2. เด็กชายภูริทัตต์  กุลวงศ์
 
1. นายอนุชิต  จิรกาวสาน
2. นายสุริยา  ศรีโภคา
 
13 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 98 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  ต่อต้น
2. เด็กชายชโนดม  ชินดร
3. เด็กชายณัฐวัฒน์  ขันตี
 
1. นายนราศักดิ์  ประดับทอง
2. นายฐพัชร์  ทบลม
 
14 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดล่าง 1. เด็กชายกฤษณะ  บุญมั่น
2. เด็กชายฉัตรชัย  อินท์โท
3. เด็กชายพิทักษ์  หลงพลับพลา
 
1. นายนราศักดิ์  ประดับทอง
2. นายเกียรติศักดิ์  แสงชา