รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. จันทบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองสลุด 1. เด็กหญิงวรรณพร  ขวาระคร
 
1. นางสาวเพ็ญนภา  วิสารวุฒิ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดท่าหัวแหวน 1. เด็กชายอภิสิทธิ์  ศรีนวล
 
1. นางกาญจนา  เจริญวงษ์
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 1. นางสาวปนัดดา  สิงห์ซอม
2. เด็กหญิงอัฐภิญญา  หินผา
3. นางสาวเบญจมาศ  ไชยรัตน์
 
1. นางไปรยา  แลกะสินธุ์
2. นางภัทรภรณ์  คงกระจ่าง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงทิพยวดี  แสงวิจิต
2. เด็กหญิงวรรณวริน  นาแถมนาค
3. เด็กหญิงอนันตญา  พลสงคราม
 
1. นางพัชรี  ศิริสวัสดิ์
2. นางสาวกฤติยา  มามีชัย
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 87.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านจันทเขลม 1. เด็กชายปัณณทัต  อิ่มโสภา
2. เด็กหญิงพักตร์ภิไล  ดอนไพร
3. เด็กหญิงเบญจวรรณ  เขื่อนบุญมี
 
1. นางสาวธาริณี  ใจสอาด
2. นางวรางคณา  พงศ์กาสอ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 94.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กหญิงกันยารัตน์  ศิริพงษ์
2. เด็กชายกิตติศักดิ์  ลายุก
3. เด็กหญิงนุชวรา  อรปัญญา
4. เด็กชายวีรพล  กุนศิริ
5. เด็กหญิงอรไพลิน  ดีขุนทด
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาลเมืองขลุง 1 (บุรวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงกานต์จณา  ศรอึ๊งเฮง
2. เด็กหญิงณัฏฐนันท์  บรรจบ
3. เด็กหญิงณัฐนิชา  เครือลอย
4. เด็กหญิงธัญชนก  ศุภลักษณ์
5. เด็กหญิงนภัทร  เติมแต้ม
6. เด็กหญิงปณัสญา  วิชัยคำจร
7. เด็กหญิงปรียภัทร  พันธุ์นาค
8. เด็กหญิงสุกัญญา  ผดุงสัตย์
9. เด็กหญิงอภิษฎา  พัฒนธัญญา
10. เด็กหญิงอาทิตยา  รจนากูล
 
1. นายสุธี  ศรีเมืองแพน
2. นางสนธยา  มัจฉาชีพ
3. นางสาวณัฐชนก  ภิญโญทรัพย์
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  ดวงพิทักษ์
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  แถวเนิน
3. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  เงาภู่ทอง
4. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  คนดี
5. เด็กหญิงปาลิตา   พันธ์ภักดี
6. เด็กหญิงพัชรินทร์  จูมพิศ
7. เด็กหญิงวันรักษา  ธรรมทศ
8. เด็กหญิงศศิกานต์  คงทอง
9. เด็กหญิงศศิวิมล  หมวดทะศรี
10. เด็กหญิงเกตน์นิภา  จำปาสุข
 
1. นางยุพดี  อินทรสำอางค์
2. นายเสฎฐวุฒิ  ขวัญทอง
3. นางสาวพัทธ์ธีรา  โมกหอม
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 1. เด็กหญิงกัณฐิกา  แรมปัดชา
2. เด็กหญิงกัลยา  มหาหิงค์
3. เด็กหญิงกัลยา  ถะเกิงสุข
4. เด็กหญิงกุลวราลักณ์  ผงผานอก
5. เด็กหญิงชนัฐพิชญา  ทองละมุล
6. เด็กหญิงญาณิศา  เกี้ยมแสนเมือง
7. เด็กหญิงดลพร  สุดใจ
8. เด็กหญิงพัชรพร  สามัคคี
9. เด็กหญิงรสกร  มาน้อย
10. เด็กหญิงลัคนา  พันธ์กลาง
 
1. นางยุพดี  อินทรสำอางค์
2. นางมณีรัตน์  ชุมนิรัตน์
3. นายธานิตย์  ชุมนิรัตน์
 
10 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแหลม 1. เด็กชายบุญไท  ยาด
2. เด็กชายปริญญาภัทร  ฤทธิรณสกุล
3. เด็กชายลี  ฮง
 
1. นายสมยศ  ฤทธิรณสกุล
2. นายอนุวัต  งามแสง
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองบอน 1. เด็กหญิงสุภัสสรา  เรือนจันทร์
 
1. นางสาววรรณนิภา  มัจฉาชีพ
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับไทร 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  จารุตัน
2. เด็กหญิงขวัญชนก  ชมจันทร์
3. เด็กหญิงคุณัญญา  ปรีพันชู
 
1. นางอารี  มาลาทอง
2. นางกนกพร  กวางทอง
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดวันยาวล่าง 1. เด็กหญิงวันวิสา  เทียนหลง
 
1. นายภัทรนนท์  อารีเพื่อน
 
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านตาเรือง 1. เด็กชายจิรายุทธ   กัลยา
2. เด็กชายเฉลิมเกียรติ  หรั่งกรุ่น
 
1. นายวัชรพงษ์  ทองเกลี้ยง
2. นางสาวนิชานันท์  บุรวัชระไชย