รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. จันทบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายวรวัฒน์  ยานะ
 
1. นางชุติมา  เปรมปิยศรี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกฤษพัชร   วงค์ขวัญ
2. เด็กหญิงชณาภัช  ชวศิริกุลฑล
3. เด็กหญิงพรธีรา   งามการ
 
1. นางสาวสาวิตรี   เพ็ชรรัตน์
2. นางสาวนงลักษณ์   เทพสิทธาวิวัฒน์
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงปภัสรา  อินเหมือน
2. เด็กหญิงรัตนา  พันธุ์เวช
3. เด็กหญิงวันดี  ปทุมเจริญวงษ์
 
1. นายหัสชัย  สะอาด
2. นางสาวนิธินันท์  ประภาโชค
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายก้องกิดากร  บุรีศรีจันทร์
2. เด็กหญิงณภัทร  วานิชากร
3. เด็กชายธนกร  ธิยานันท์
4. เด็กหญิงนิศาชล   คำเนตร
5. เด็กหญิงวรินทร์พร   เลิศรัตนาวรชัย
 
1. นางชวิศา  พะโยม
2. นางบุญสม  คำเนตร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 87.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงกมลภัทร  ยุติวงษ์
2. เด็กหญิงณัฐกานต์  กิตติเรืองทอง
3. เด็กหญิงปัญฑ์ชนิต  อ่อนนาน
4. เด็กหญิงลภัสรดา  หาญเหี้ยม
5. เด็กหญิงสุธันยารัศม์  อรุณวุฒิพงศ์
 
1. นางสาวชาลิสา  สอนลัทธิพันธ์
2. นางจินตนา  เครือผือ
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ขันติธรรมกุล
2. เด็กหญิงกรกช  สีหามายา
3. เด็กหญิงชลธิชา  เย็นรื่น
4. เด็กหญิงญาณิศา  วัฒโท
5. เด็กหญิงนิศามณี  แก้วแจ่มใส
6. เด็กหญิงปวรวรรณ  เลาหพันธ์พงศ์
7. เด็กหญิงรัตติมา  สรวมชีพ
8. เด็กหญิงวชิรญา  ประดิษฐศิลป์
9. เด็กหญิงศรัณย์พร  นะเสวี
10. เด็กหญิงสุรางค์สิริ  ทองซ้อน
 
1. นางชุติมา  มังคะลัง
2. นางเสาวนีย์  จันทสุรวงศ์
3. นางสาวอโณทัย  ยืนยง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 1. เด็กหญิงภควรรณ  อินทรบุญ
 
1. นายสาโรช  ศิริพักตร์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายกณาวรรธน์   แสงเพ็ชร
2. เด็กชายกรวิชญ์   แสงเพ็ชร
3. เด็กชายกฤต   เคหะเจริญ
4. เด็กหญิงกวีเนตร   วิเศษ
5. เด็กชายชิษณุพงศ์   พานิชานุรักษ์
6. เด็กชายณฐกร   ผลพฤกษา
7. เด็กชายณภัทร  ดวงแก้ว
8. เด็กชายธนนท์   แซ่ลิ้ม
9. เด็กหญิงนัทธ์หทัย   ภูริสิทธิโสพล
10. เด็กหญิงปิยธิดา   ผลพฤกษา
11. เด็กหญิงพัทธ์ธีรา   ตะเพียนทอง
 
1. นางณรัตน์ธนพร  อันทะศรี
2. นายรณชัย   คงนิมิตร
3. นายพรชัย  นุ่มเจริญ
4. นายสุริยา   ชมศาสตร์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายรณชัย  คงนิมิตร
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นางจารุวรรณ  อรุณธัญญา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายพีรดนย์  เธียรประดิษฐ์
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายพีรดนย์  เธียร์ประดิษฐ์
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 95.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กชายอพิวิชญ์  แก้วคำ
 
1. นายณรงค์  จันทะภา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงชัญญา  ถิระพัฒน์กุล
 
1. นายศุภณัฏฐ์  ปรานต์ชนิษฎา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงซาช่า  วูลิค
 
1. นายมงคล  เกิดลาภ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสฤษดิเดช 1. เด็กหญิงวาทิยาภรณ์  คงรอด
 
1. นางสาวสุพรรณี  สืบศิริ
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนตังเอ็ง 1. เด็กหญิงจิรัชญาดา   อริยชัยประเสริฐ
2. เด็กหญิงนลินพรรณ  ฤทธิ์ธนศักดา
 
1. นางสาวธมลวรรณ  สุขนานา
2. นางสาวฉงฉง  แซ่เฉา
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85.49 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 1. เด็กชายกุลเดช  ยาศรี
2. เด็กชายธิติ  หลวงสิกาสา
3. เด็กชายบรรจง  พนทะลิด
4. เด็กชายวรชัย  คำเอก
5. เด็กชายสุทัศน์  เลไทสงค์
6. เด็กชายอนันตชัย  ศรีสวัสดิ์
7. เด็กชายเกรียงไกร  โยธี
8. เด็กชายเฉลิมชัย  ภูผานิล
 
1. นางเกื้อกูล  ทองวิเวก
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงเรวดี  จันทสุข
3. นางสาวบุษรา  สีเขียว
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม (อินทก์อุทัย) 1. เด็กหญิงวราศิณา  ใจจิตแจ่ม
 
1. นางสายชล  ทองนวล
 
21 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 1. เด็กชายกิตติภณ  เสมวิไล
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สุดสงวน
 
1. นายประทิน  สนั่นวงศ์
2. นางสาวธันยนันท์  ชาติวุฒ
 
22 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทนารามฯ 1. เด็กชายธนดล  ธนธีระชัยอนันต์
 
1. นายพิชัย  ธนะทรัพย์ทอง
 
23 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านแก้ว 1. เด็กชายธนกร  ชัยบุญเรือง
2. เด็กหญิงนิษฐา  เรืองนาม
3. เด็กชายพลวัต  เขียวสด
 
1. นางเพ็ญศรี  ศิริปอง
2. นางวิไลวรรณ  ศรีมันตะสิริภัทร
 
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สิงห์นิกร
2. เด็กชายธนากร  สร้อยศรี
3. เด็กชายอนันดา  จุฬมุสิก
 
1. นางฉลองรัตน์  คืนดี
2. นางนิตยา  วัฒฐานะ
 
25 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสิงห์ 1. เด็กหญิงตรีนภา  สมพันธ์
2. เด็กชายประสิทธิ์  ธัญญะชาติ
3. เด็กชายอธิชัย  ไชยสิงห์
 
1. นายธนารักษ์  ศรีจันทร์
2. นางอนุรี  สาริก