รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุพรรณบุรี เขต 3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งแฝก 1. เด็กหญิงฐิติมา   สายสังข์
 
1. นายศุภฤกษ์  ภูฆัง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 84.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 20 (บ้านหนองมะค่าโมง) 1. เด็กหญิงวรรณษา  ธัญญผล
2. เด็กหญิงเจนจิรา  เมืองช้าง
 
1. นายศิริชัย  คชวงษ์
2. นายบุญเรือง  เจริญยิ่ง
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ป.4-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลด่านช้าง 1. เด็กหญิงกรกช  ตันติจรูญโรจน์
2. เด็กหญิงกันยากร  จันทีเทศ
3. เด็กหญิงวนัชพร  โฉมเชิด
 
1. นางสาวศิรินันท์  วรรัตนกิจ
2. นางศรีรุ่งเรือง  ตุลา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95.22 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองทราย 1. เด็กหญิงนิราวรรณ  ชาวบ้านกร่าง
 
1. นางปรีดาพร  หิรัญอุทก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 93.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายกฤษณะ  จันทร์บาง
2. เด็กหญิงภาวิณี  จันทนา
3. เด็กชายมนตรี  ชานตะบะ
 
1. นายณัฐพงศ์  อนุสนธิ์
2. นางสาวกรรณ์ณิการ์   เดชอ่อนพันธ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดป่าสะแก 1. เด็กหญิงพรชิตา  กลิ่นจันทร์
 
1. นางอัญชลี  เจริญสุข
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงนภัสรัตน์  สีสาย
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงพรพญา  ปั้นน่วม
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 93.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กหญิงพัชรากร  รุ่งเรือง
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสามชุก 1. เด็กหญิงอภิสรา  บูรณากาญจน์
 
1. นางสุภัค  ฉ่ำช้าง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงอนัญญา  อ่อนวิมล
 
1. นางศิริลักษณ์  จงวัฒนารักษ์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเดิมบางนางบวช (วัดท่าช้าง) 1. เด็กชายกิตติวัฒน์  เคาศรี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  หลักบุญ
3. เด็กชายชูตระกูล  ธัญญเจริญ
4. เด็กหญิงนภัสรัตน์  สีสาย
5. เด็กชายปุณณเมธ  อินเอม
6. เด็กหญิงพรพญา  ปั้นน่วม
7. เด็กหญิงพัชรากร  รุ่งเรือง
8. เด็กชายพีรพัฒน์  ปิ่นสกุล
9. เด็กชายภานุเดช  โตทอง
10. เด็กชายภูมิพัฒน์  อ่ำทอง
11. เด็กหญิงสิโรชา  สร้อยพวงนาค
12. เด็กหญิงเกษรา  จันทร์ศิริ
 
1. นายทรงพล  นักฟ้อน
2. นางสาวภาวิณี  สุเมธาพันธุ์
3. นางสาวพรทิพย์  ชาวประทีป
4. นางสาวเบญจมาภรณ์  รังสวัสดิ์จิตร์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดด่านช้าง 1. เด็กหญิงพลอยปภัสร์  อัครววุฒิธัญภัทร์
 
1. นางทับทิม  เมืองวงษ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 91.28 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลำพันบอง 1. เด็กชายคีรีมาศ  ศรีวัฒน์
2. เด็กหญิงอณัญตภัทร  ภูฆัง
 
1. นางสาวอัจฉรา  วินยาคูณ
2. นายสมยศ  ธัญญเจริญ
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองโก 1. เด็กชายจิรกร  หนองน้ำขาว
2. เด็กชายปิยวัฒน์  ชาวบ้านคอย
3. เด็กชายเอกพาวิน  ภู่ประดับ
 
1. นายวิทยา  แตงโต
2. นางสาวศรีแพร  บุญวัฒน์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กชายธีรภัทร  ศรีชมภู
2. เด็กหญิงนันทิพร  ทองโสภา
3. เด็กหญิงปภาดา  เปล่งวานิช
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางธัญญรัศม์   แตงทอง
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงขนิษฐา  สุขสมวงค์
2. เด็กหญิงชนกวรรณ  นิยมไทย
3. เด็กหญิงนภัสสร  เข็มเพ็ชร์
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวเยาวลักษณ์   เอี่ยมประดิษฐ์
 
18 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  ยศศักดิ์ศรี
2. เด็กหญิงวรรษมณ  ยันตะพันธ์
3. เด็กหญิงศิริลักษณ์  มังกร
 
1. นางอารีย์  อุบล
2. นางสาวเยาวลักษณ์  เอี่ยมประดิษฐ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยหินดำ 1. เด็กหญิงดรัลพร  เดือนเพ็ง
2. เด็กหญิงศิรภา  อิ่มจันทร์
3. เด็กหญิงอรพลิน  บุกลอ
 
1. นางสาวพัชราภรณ์  คชอินทร์
2. นางสาวพรนิภา  เณรเมือง
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองผักนาก 1. เด็กหญิงธนพร  เที่ยงธรรม
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์  สว่างศรี
3. เด็กหญิงฟ้ารุ่ง  ชาวดอนคา
 
1. นางสาวทานตะวัน  สมงาม
2. นางสาวถนอมนวล  อ่อนวิมล
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กหญิงภัทราพร  นิตย์สุวรรณ
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
 
22 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดบางขวาก 1. เด็กหญิงปาลิตา  โพธิ์ทอง
 
1. นางสาววรัญญา  พุทธคาวี
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธรรมรักษ์  สถิระ
 
1. นางมยุรี  อินทรีย์
 
24 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านวังยาว 1. เด็กชายวนัส  ปั้นปล้อง
2. เด็กชายสุรสิทธิ์  พูนเจริญ
3. เด็กชายอนุสรณ์  มีศรี
 
1. นางสุมาลี  บุญชาย
2. นางสาวสุธิดา  อิงคะวะระ
 
25 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสมเด็จพระวันรัต 1. เด็กชายธีรพล  พันธุ์เรือง
2. เด็กหญิงภัทราพร  นิตย์สุวรรณ
3. เด็กหญิงรินรดา  ยอดศิริ
 
1. นายศรีพล  ปานเจริญ
2. นางภิรมย์ภรณ์  เชิดชูธีรกุล