รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุพรรณบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงชลทิชา  อุดมทั้งตระกูล
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 95.7 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านดอนตำลึง 1. เด็กชายพัฒธิพงษ์   เพ็ชรศรีงาม
2. เด็กชายพิพิธภัณฑ์   ทวยนันท์
 
1. นางสาวฐิติมา   คงคาหลวง
2. นางสาวปุณิกา    ยอดเพชร
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 93.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงนรินทร์พร  สุขยืน
2. เด็กหญิงสมใจ  ประทาน
3. เด็กหญิงอิงอร  อ่อนวรรณา
 
1. นางอาภรณ์  ช่างเรือนกุล
2. นางสาวเรวดี  ซ้อนเพชร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. เด็กหญิงกันติชา   ตาเห็น
2. เด็กชายณัฐพล    กลิ่นปลาด
3. เด็กชายพีรภัทร   บัวกลิ่น
 
1. นางสาวกรรณิการ์   กัณศิริ
2. นางสาวไพรินทร์  บุญเกิด
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนไกล ประเภทระยะทางอัตราร่อน ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงปรารถนา  แก้วชมเชย
2. เด็กชายศรันย์  ตรีครุฑพันธ์
 
1. นายกฤษฎา  นิลจักร์
2. นางสาวอำพร  วุฒิฐิโก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กชายธนกร   สุจจิตรจูล
2. เด็กชายธนัญชัย   ขัติมณี
 
1. นายสำเริง   สุวาท
2. นางสาวหทัยรัตน์    โลหะ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 92.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กชายสุทธิพจน์  วงษ์สกุลดี
 
1. นายเทพนม  ปัตลา
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์   นาคดี
 
1. นายเทพนม   ปัตลา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาพนมนาง 1. เด็กชายจักริน  ศิริอุบล
2. เด็กหญิงปาริฉัตร  ผิวสุข
 
1. นางสาวศศิวิมล  พลอยสว่าง
2. นางจิราพร  ฟ้าเฟื่องวิทยากุล
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลบ้านท่าพระยาจักร 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฉิมกุล
2. เด็กหญิงทิพากร  ศรีชาวนา
3. เด็กหญิงธนวันต์  พรมมา
4. เด็กหญิงนภัสสร  คนยงค์
5. เด็กหญิงปุณณ์ภัสสร  ไพโรจน์พัฒนกุล
6. เด็กหญิงสิตานัน  สุวรรณดำ
7. เด็กหญิงอภิชญา  วงษ์ชัย
8. เด็กหญิงอรนิสา  ตันสุวรรณรัตน์
9. เด็กหญิงอรปรียา  พันธ์ทองดี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเฉลิมพล  กาพจันทวงษ์
2. นายชัยวัฒน์  จิ๋วโคราช
3. นายอนุพงษ์  สังขรัตน์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงจิรัชยา  เสือทอง
2. เด็กหญิงชลธิชา  หอมรองบน
3. เด็กหญิงเอมพิกา  แจ่มศรี
 
1. นางสาวดวงนภา  เกียรติเมธี
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนศึกษา 1. เด็กหญิงอัยยากานต์  จิระสุข
 
1. นางอิศรา  ฉิมทองดี
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดทุ่งคอก 1. เด็กหญิงน้ำพลอย  ทรัพย์ประเดิมชัย
 
1. นางสาวสิริวรรณ   ฉัตรประพันธ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดทับกระดาน 1. เด็กหญิงปาริฉัตร   เชื้อรามัญ
 
1. นายเชาวลิต    วงษ์จินดา
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านดอนกลาง 1. เด็กชายจิรภัทร  อินสว่าง
2. เด็กชายฐาปนิค  ดำเนื้อดี
3. เด็กชายธณัชชา  เขาใหญ่
4. เด็กชายอชิรวิช  เอี่ยมสกุล
5. เด็กชายแสงสุรีย์  เกิดหนุนวงศ์
 
1. นางทับทิม  มาลาคำ
2. นางสาวพรทิชา  ผลทวีทรัพย์
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดทองประดิษฐ์ 1. เด็กหญิงจตุพร   ชูกลิ่นหอม
2. เด็กหญิงพิชญ์คัมพร   เล็กคุนา
3. เด็กหญิงศศิธร   ปานอำพัน
4. เด็กหญิงศศิวิมล   มีเสถียร
5. เด็กหญิงสุภาพร   จันทร์เจริญ
 
1. นางยุพดี   โชติพันธุ์
2. นายโยธิน   ผานิจ
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจำปา 1. เด็กชายกิตติพัฒน์   ชนะบุญ
2. เด็กหญิงภานุชนาท   ทำจะดี
 
1. นางสาวราตรี   มาตรวิจิตร
2. นายอนิวัตธิ์   กาญจน์วราธร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 97.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดท่าไชย (ประชานุกูล) 1. เด็กหญิงวธัญญา   วงษ์ทองคำ
2. เด็กหญิงอรอุมา   ใจเก่งดี
 
1. นายบุญเลิศ   แสงดี
2. นางอัมพร   แสงดี
 
19 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหัววัง 1. นายปัญจพล  นาคสุข
2. เด็กหญิงศุภรัตน์  จิตนิยม
3. เด็กหญิงสุพัตรา   บุญทอง
 
1. นางสาวกรรณิการ์   กัณศิริ
2. นางพัชรี  ลูกอินทร์
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงดาวรุ่ง   สุขเกษม
2. เด็กหญิงรพีพร   กระต่ายทอง
3. เด็กหญิงวริยา    วันเพ็ญ
 
1. นางนฤมล   นนท์แก้ว
2. นางวารินทร์   กาบแก้ว
 
21 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงกชกร  มีนุช
2. เด็กหญิงกัญญรัตน์   พิมพิรัตน์
3. เด็กหญิงอดิศา  กองจะริตร์
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางสาวเนาวรัตน์  บุญประเทศ
 
22 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงชลธิชา   มากระจัน
2. เด็กหญิงรัตนมณี   สุภิพรรณ
3. เด็กหญิงอินทิรา   ยิ้มเลี้ยง
 
1. นางนฤมล   นนท์แก้ว
2. นางวารินทร์   กาบแก้ว
 
23 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่โรงวัว 1. เด็กหญิงจิรัฐพร   วิศรุตเมธางกูร
2. เด็กหญิงปาริชาต  บูชา
3. เด็กหญิงศศิกานต์   สุดใจ
 
1. นางสาววลัยลักษณ์  โกพัฒน์ตา
2. นางสาวนภัสวรรณ  ศรีราคำ
 
24 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสำเภาทอง 1. เด็กหญิงจุฑามาศ   สวัสดิ์ผลจำรูญ
 
1. นายสุรสิทธิ์  เจริญหุน
 
25 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไผ่ขาด 1. เด็กหญิงสายน้ำ  ชาวต่างชาติ
2. เด็กชายเอกชัย  เขียวหวาน
 
1. นางสาวนพรัตน์  มิ่งมีสุข
2. นางสาวขวัญเรือน  เจริญผล