รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สุพรรณบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 85.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  แซ่เอี้ยว
2. เด็กหญิงณิชาภัทร  ศรีจันทร์อินทร์
 
1. นางชุรีพร  สุขเจริญ
2. นางสาวรุ่งลัดดา  เอี่ยมกล่ำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายพงษ์ศิริ   มาศิริ
2. เด็กชายศิวกร   หอมระรื่น
 
1. นางสาวพจน์พิชชา   เผือกนาค
2. นางสาวปราณี  เภาหิงค์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธัญวรัตน์   ทับพันธุ์
 
1. นางสาวรัชนี  ทาเหล็ก
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กชายธนกฤต  กลิ่นหอม
 
1. นายอภิชาติ  ประทุมนันท์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเทศบาล 1 วัดประตูสาร 1. เด็กหญิงขวัญฤดี  สุริวงษ์
2. เด็กชายชนวีร์  สถิระ
3. เด็กชายชัยวัตร  ปานทอง
4. เด็กชายถิรวัฒน์  อ่อนเผือก
5. เด็กชายธนนินน์  ขำจิตร
6. เด็กหญิงนัฐกานต์  วงษ์พราหมณ์
7. เด็กชายประดิษฐ์  ม่วงอุ่น
8. เด็กหญิงสกุลทิพย์  โพธิ์ภิรมณ์
9. เด็กหญิงอริญา  ช่ออังชัน
10. เด็กหญิงอริสรา  โตแป้น
 
1. นางสาวอภัสสรา  เจริญผล
2. นางสาวนัฏฐา  แก้วสด
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 95.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่าเสด็จ 1. เด็กหญิงจงดี  กองทอง
2. เด็กหญิงจิตรลดา  บุญศรีวงษ์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  ใจดี
4. เด็กหญิงวรพรรณ  โสดจันทึก
5. เด็กหญิงวีรวัลย์  สีปัดขน
6. เด็กหญิงอรอุมา  ลาดอก
7. เด็กหญิงอาภัสรา  สงสุวงษ์
8. เด็กหญิงเพ็ชรไพลิน  มากระจัน
 
1. นายอนุพงศ์  สุวรรณจันทร์
2. นางสาวสรัญญา  คำศรี
3. นางชุรีพร  สุขเจริญ
4. นางสาวจินดาวรรณ  ประเสริฐดี
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุพรรณบุรี 1. เด็กหญิงกัญญ์พชิรา  เฉลี่ยสมบูรณ์
 
1. นางสาวจิตสุภา  แท้สูงเนิน
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสุพรรณภูมิ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์   เส็งหลวง
2. เด็กหญิงสุปรีย์รัตน์   เรืองน้อย
 
1. นางจรรยา   ทองสินธุ์
2. นางสาวเมธาวี  พันธุ์ศักดิ์
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดวังกุ่ม 1. เด็กชายศุภชัย  ศิริพานิช
 
1. นางสาววารีรัตน์  อ่อนสิงห์