รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สระบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายธนภัทร  กองเพชร
2. เด็กชายอานนท์  ศิริปัญญา
 
1. นางสาวรวีวรรณ  พันธ์ช่อทอง
2. นางสาวอรอนงค์  จูมคอม
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 1. เด็กหญิงปวีณา  ดาคำ
 
1. นายธนิต  ศรีสังข์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กหญิงกมลชนก  ประชุมจิตร
2. เด็กหญิงกาญจนา  พงษ์สิงห์
3. เด็กหญิงจันทรา  ถิระบุตร
4. เด็กหญิงชลดา  มั่นทัพ
5. เด็กหญิงฐิดาพร  อรุณบน
6. เด็กหญิงณฐพรรณ  แพงสวัสดิ์
7. เด็กหญิงณัฐนิชา  บุญมากุล
8. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญราศรี
9. เด็กหญิงทัศนีย์  ปานทสูตร
10. เด็กหญิงนรินทร  กันดีลัง
11. เด็กหญิงนฤดี  กงชุน
12. เด็กหญิงนวนันท์  หนุนเงิน
13. เด็กหญิงนาโอมี  เจิมนำ
14. เด็กหญิงบุษยา  พูนสวัสดิ์
15. เด็กหญิงปนัดดา  สุขะวัติ
16. เด็กหญิงประทานพร  ดอกมะสังข์
17. เด็กหญิงประภัสสร  หวลห้อย
18. เด็กหญิงประภารัตน์  ตั่นเขี้ยว
19. เด็กหญิงปวีณา  มงคลสาร
20. เด็กหญิงปิยธิดา  มีมาก
21. เด็กหญิงพรธิตา  ยังสถาน
22. เด็กหญิงพัชรา  ธิจันดา
23. เด็กหญิงพิยะดา  ทัพโยธา
24. เด็กหญิงยุพารัตน์  สิงห์เอม
25. เด็กหญิงรัตนพร  เจิมนำ
26. เด็กหญิงวรรณทิวา  ชนะค้า
27. เด็กหญิงวันทนา  ศิริบุญมา
28. เด็กหญิงวันวิสา  หลอดคำ
29. เด็กหญิงวิภากรณ์  จรบุรมย์
30. เด็กชายศุภกิตติ์  หินซ้อน
31. เด็กหญิงสายธาร  กำลังยาน
32. เด็กหญิงสุชัญญา  มั่งมี
33. เด็กหญิงสุดารัตน์  อู่สำราญ
34. เด็กชายอาณัติ  แสงทอง
35. เด็กหญิงแพรวา  เจริญพันธ์
 
1. นายกฤษฏิ์ภวิศร์  หงษ์ร่อน
2. นางสุธาทิพย์  คัมภีระ
3. นางสาวนุชศิรา  ชาวเหนือ
4. นางสาวณัฐธิดา  ภูมลา
5. นายกฤตชัย  คำมุง
6. นางสาววีรยา  จูกระจ่าง
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 1 นาเริ่งราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  วงศ์สุรินทร์
2. เด็กหญิงจิรัชญา  น้อยเกิด
3. เด็กหญิงณิชาภัทร  พานิคม
4. เด็กหญิงธนวรรณ  สีลา
5. เด็กหญิงธมลวรรณ  สีลา
6. เด็กหญิงปาจรีย์รัตน์  พวงสว่าง
7. เด็กชายพรสวรรค์  ธัญกิจวรกุล
8. เด็กหญิงพัชราภา  คล้ายสมบูรณ์
9. เด็กหญิงพิชญาภา  โพธิ์มี
10. เด็กหญิงวรรณษา  บุญญานันท์
11. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บุญลักษณ์
12. เด็กชายศุภชัย  โพธิ์เทพ
13. เด็กหญิงสุทธิดา  เอกสุภาพันธ์
14. เด็กชายสุเทพ  อุไร
15. เด็กหญิงอริษา  ทองพันธุ์
 
1. นายธฤษิดา  สำลี
2. นายชยเดช  เนียมวีระ
3. นางรัตนา  เนียมวีระ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 1. เด็กหญิงกัณธิดา  สิงหา
2. เด็กหญิงกันทิมา  วงษ์ทอง
3. เด็กหญิงชิดชนก  ทับโต
 
1. นางสาวกนิษฐา  จันทะบูรณ์
2. นางสาวนิตยา  ศรีสรรค์จร
 
6 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านลำสมพุง 1. เด็กชายธีรภัทร  หนุนกลาง
2. เด็กชายธีระวัฒน์  สาวิสิทธิ์
3. เด็กชายปัญญา  วงศ์สุริยา
 
1. นายพิษณุ  วิจารจิตต์
2. นางสาวเกศรินทร์  ชูหมื่นไวย
 
7 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับสูง ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. นายณัฐพงษ์  เหลาอ้อ
2. เด็กชายบวรวัชร  คำหารพล
3. เด็กหญิงรัชฎากานต์  มหาวัง
 
1. นางสาวศิริพร  ท้าวน้อย
2. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 1. เด็กชายสุรสิทธิ์  วันยิ่ง
2. เด็กชายอนุพงศ์  ชำนิวิกัย
3. เด็กชายอานนท์  วัศวงษ์
 
1. นางสาวนุชนาถ  ผาน้อย
2. นางสาวปิลันธสุทธิ์  นาสถิตย์
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 1. เด็กหญิงนพภัสสร  ตรึกตรอง
2. เด็กหญิงปนัดดา  ดุลชาติ
3. เด็กชายอธิชัย  ชโลมกลาง
 
1. นางลัดดา  พะชำนิ
2. นางฐิติกานต์  ทิพย์จ้อย
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายศรวิชัย  ไพบูลย์
 
1. นายชัชวาลย์  วงศ์อนันต์
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กหญิงนรยา  โชติมณี
 
1. นางสาวไอลดา  ชัยแก้ว
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 1. เด็กชายนรวิชญ์  ชัยแช่มชื่น
 
1. นางชุติมา  เกษมเนตร
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 1. เด็กชายพรพิพัฒน์  อุตรศิริ
 
1. นางสาวอัมพรพันธุ์  ชนะชัย
 
14 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 1. เด็กหญิงนรินรัตน์  ก่ำพิชัย
2. เด็กหญิงอาทิตยา  นิบุญธรรม
 
1. นางสาวภูษณิศา  สิริรัตน์ไพศาล
2. นายสมเกียรติ  สุทนต์