รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สระบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันเวทคณิต ป.4-ป.6 83.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กชายณัฏฐ์พัฒน์  กิจจาพูล
 
1. นางวิไล  พรหมมาเอง
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงธัญชนก  ตันหรรษ์
 
1. นางสาวอรุณี  อุดหนุน
 
3 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านม่วงฝ้าย 1. เด็กหญิงปิยธิดา   พละโพธิ์
 
1. นางสาวกุลิสรา   เบ้าสุข
 
4 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสระลำใย 1. เด็กชายมงคล  วงษ์จันทร์
 
1. นางสาวมณีนุช  ศรีทอง
 
5 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสระบุรี 1. เด็กหญิงนฤมลวรรณ  สง่าเม่น
2. เด็กชายนัฎ  รัตนวิจารณ์
 
1. นางสาวกิตติมา  คชรินทร์
2. นางพุทธชาด  วังบรรณ์
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสาธุประชาสรรค์ 1. เด็กชายกวินภพ  มูลโพนงาม
2. เด็กชายชานนท์  พัทยา
3. เด็กชายนพดล  บุญวิจิตร
4. เด็กชายปัณณวัฒน์  โตมะนิตย์
5. เด็กชายปิยะ  ชาดี
6. เด็กชายสิรภัทร  ดินดำ
 
1. นายพุทธพร  ยุติธรรม
2. นางสาวจิดาภา  จันทรทิพย์
3. นางวิจิตตรา  หอมรองบน
 
7 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโนนสภาราม(นารถ วาจาวุทธ อุปถัมภ์) 1. เด็กชายดุลยพล  แพงหอม
2. เด็กชายเมธัช  เลิศจิรราตง
 
1. นางสาวฐิติรัตน์  พรทิพย์วิวัฒน์
2. นางศิริลักษณ์  แจ่มจบ