รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สระแก้ว เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงภัตราพร  คำพันธ์
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนพวงคราม 1. เด็กหญิงคีตภัทร  รินสบาย
2. เด็กหญิงอวัสฎา  อุดมชัย
3. เด็กหญิงอาทิตยารัตน์  รอดอ๊าต
 
1. นางจินตนา  เปรมปราณีรัชต์
2. นายสุวิทย์  มุ่งดี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเหล่าอ้อย 1. เด็กหญิงณัฐฐาพร  ทัพทอง
2. เด็กหญิงมาลัย  เจิงชัยภูมิ
3. เด็กหญิงมาลี  เจิงชัยภูมิ
4. เด็กหญิงวรรณภา  ทองใบ
5. เด็กหญิงวันดี  บำรุงสวัสดิ์
6. เด็กหญิงวิพาวรรณ  บัวชุม
7. เด็กหญิงวิไล  ยิ่งรัมย์
8. เด็กหญิงสิรินยา  คุณาประถม
9. เด็กหญิงสุวิมล  เพียรแท้
10. เด็กหญิงเขมิกา  คุ้มกัน
 
1. นายเพรียวพันธ์  ประดุจพรม
2. นางนวรัตน์  ฉิมมาแก้ว
3. นางสาวปิยะพร  แจ่มกระจ่าง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กชายสุริยา  ประทุมวัน
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงกนกรัตน์  เรืองรัตน์
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 1. เด็กหญิงณัฏฐา  แก้วกำกง
 
1. นายสิทธิชัย  จันทร์คลาย
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 88.9 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านกะสัง 1. เด็กหญิงขวัญรัตน์  อยู่ขอบเวียง
2. เด็กหญิงนภัสสร  มิ่งวิมาน
3. เด็กหญิงปภัสสร  อะทะวงค์
4. เด็กหญิงพรรณารา  นิลหุต
5. เด็กหญิงพิริษา  จี๋มะลิ
6. เด็กชายวีระศักดิ์  จันบัติ
 
1. นางสาววิระญา  โพธิ์แก้ว
2. นางรัชลี  คลังประโคน
3. นางสาวอัญธิญา  เตชะกิจกุล
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านโนนผาสุก 1. เด็กชายธนาเทพ  สุขแก้ว
2. เด็กชายธีรภัทร  บุญมี
3. เด็กชายนฤพนธ์  ยอดสิงห์
 
1. นางสาวปวีณา  บุญผาย
2. นายสมศักดิ์  เวชสุกรรม
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านตะโก 1. เด็กหญิงมาลินี  เพ็ชรราย
2. เด็กหญิงวาสนา  อาจหาญ
3. เด็กหญิงอาภัสรา  จิตรพวน
 
1. นางสาววาสนา  ณะรังศรี
2. นางอัมพร  สุขพงษ์ไทย
 
10 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กชายกฤตนัย  สิทธิ์สุพล
 
1. นางสาวสุภาพร  จอกโคกสูง
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 98.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภกร  เนืองพันธ์
 
1. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
 
12 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองแสง 1. เด็กชายสุทัศน์  ม้ายนอก
 
1. นางฐานิตา  วินิจฉัย
 
13 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองวัว 1. เด็กชายศุภกร  เนืองพันธ์
 
1. นางวิบูลย์  เนืองพันธ์
 
14 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 99 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงปิยะธิดา  อุบลราชธานี
2. เด็กหญิงพนิดา  จดจำ
3. เด็กหญิงวนิดา  รื่นเทียน
 
1. นางประจวบ  ช่างต่อ
2. นายมงคลชัย  ช่างต่อ
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงพรเพชร  เชิญรัมย์
 
1. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
 
16 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนส.ไทยเสรีอุตสาหกรรม ๓ 1. เด็กหญิงสุชาดา  เข็มทอง
 
1. นางสาวณัฐปภัสร์  รวมอานุวัฒน์
 
17 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านทดเจริญ 1. เด็กหญิงสุนารี  แดงน้อย
 
1. นายปรีชา  บุญอุไร
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านรัตนะ 1. เด็กชายพาทิศ  สวัสดี
2. เด็กชายวัชระ  โชคทรัพย์
 
1. นางราตรี  คงพุทรา
2. นางณัฐดาว  จุฑาวรรธนา
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงตรีดาว  งามแสง
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เยาวรุต
 
1. นางสาวสุภาพร  ครูสอน
2. นางจารุณี  เอื้อเฟื้อ
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านบุกะสัง 1. เด็กหญิงติญากรณ์  สังข์ทิพย์
2. เด็กชายธีรภัทร  วินิจกุล
 
1. นางณัชชา  เสนาภักดิ์
2. นางสาวปิ่นมณี  สีหัวโทน