รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สระแก้ว เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสุภวิทย์ 1. เด็กชายรฐา  วงษ์คำนา
2. เด็กหญิงแก้วกัลยาณี   ภูมิลี
 
1. นางสาวจินตนา  พลเยี่ยม
2. นางสาวธนันสรณ์  ชัยธนะสมบัติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงรพีพรรณ  ดาวเรือง
2. เด็กหญิงอรษา  ขำสูงเนิน
 
1. นางสาวรัศมี  ปลีนารัมย์
2. นางสาวบุญสิริ  ธรรมมา
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านด่าน (ราษฎรบำรุง) 1. เด็กหญิงธิญาดา  แก้วพิลา
2. เด็กชายนรินธร  คชพงษ์
3. เด็กชายสรวิชญ์  ชาวบางพลี
 
1. นายวราวิชญ์  สุขวรเวท
2. นางพรทิพย์  ศรีทา
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 94.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 1. เด็กหญิงกุลนิฐษ์   อินทร์เอม
2. เด็กหญิงปณิตา  สุขแสวง
3. เด็กหญิงวลีญาดา  วงษ์สุวรรณ์
4. เด็กชายอดิศร  ชำนาญนา
5. เด็กชายเจริญทรัพย์   เจริญดง
 
1. นางสาวบังอร  บุญเจริญ
2. นายคมแก้ว  สายบุญเรือน
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองเตียน 1. เด็กชายณรงค์เดช  กำลังรัมย์
2. เด็กหญิงเนตรดวงมณี   ที่ชอบ
 
1. นางรัชนีพร  ถาวรศิลป์
2. นางสุมาลี  ถามั่งมี
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กชายฉันทกร  สุระพันธ์
2. เด็กชายณรงค์  ดารักษ์
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  ด้วงเมฆ
4. เด็กชายนพวุฒิ  สุริฉาย
5. เด็กชายพงศกร  ยวนหมื่น
6. เด็กชายมนูญ  นามมูลนาค
7. เด็กชายศุภกร  พิมเสน
8. เด็กชายสิทธิศักดิ์  อุตะกะ
9. เด็กชายสุรเชษฐ  พวงกุดัน
10. เด็กชายเขมณัฐ  ชูอาษา
 
1. นายศราวุธ  ไชยเจริญ
2. นางทัศนีย์  ไชยเจริญ
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 91.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดพวงนิมิต 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ศิลประสาท
2. เด็กหญิงจิราพัชร  สุขพันธ์
3. เด็กหญิงธัญธรณ์  จอดนอก
4. เด็กหญิงนพรัตน์  มะลิ
5. เด็กหญิงพาณิภัค  เสาะสูงเนิน
6. เด็กหญิงลักษณารีย์  รัตนใบ
7. เด็กหญิงศุภิสรา  วัททุมมา
8. เด็กหญิงสุนิสา  คำพิพจน์
9. เด็กหญิงสุภัตรา  หวังบุญ
10. เด็กหญิงอาทิตยา  เอี่ยมเวียง
 
1. นายศราวุธ  ไชยเจริญ
2. นางทัศนีย์  ไชยเจริญ
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 1. เด็กชายชินภัทร  ครุฑว่าง
2. เด็กชายวชิระ  เทิ่งไธสง
3. เด็กชายสุธี  จำปาศรี
 
1. นายอัศนัย  จันทร์ประเสริฐ
2. นางเนาวรัตน์  จันทร์ประเสริฐ
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  แซ่แต้
 
1. นางสาวนิลปภัสร์  ศรีเจิมโรจน์
 
10 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1. เด็กชายธีรสิทธิ์  เรืองสา
 
1. นายอนุรักษ์  พร้อมบัวป่า
 
11 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายเสย  เจือ
 
1. นางสาวสุชาดา  ดวงจันทร์
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านท่าเต้น 1. เด็กหญิงดารุณี  ผ่องใส
 
1. นางสาวหงษ์เหม  ชัยศรี
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านท่่าตาสี 1. เด็กชายณัฐดนัย  โพธิ์ทองคำ
 
1. นายภิญโญ  ไชยภา
 
14 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขามะกา 1. เด็กหญิงภรนิภา  พิมพ์สุวรรณ
 
1. นายจักรพงศ์  ฤทธิเดช
 
15 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 95.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 1. เด็กหญิงกณิกา  เฟื่องฟู
2. เด็กหญิงกุลยา  องอาจ
3. เด็กหญิงดรุณี  บัวงาม
4. เด็กหญิงธนม์นิกา  สระกำ
5. เด็กหญิงพิไลวรรณ  สีหอมไกล
6. เด็กหญิงภัทราพร  พุมมา
7. เด็กหญิงไอลดา  น้ำทรัพย์
 
1. นางวิภาพร  ชำนิชัยวรกุล
2. นางสาวจุฑามาส  จ่าเมือง
3. นางสาวจันทรา  เวชพิทักษ์
 
16 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 1. เด็กชายคุณานนท์  ผะวะศรี
2. เด็กหญิงชนกนันท์  เหลายา
3. เด็กชายสุริยา  บุญหล้า
 
1. นางสาวนิศากร  ศรีสอาด
2. นางสาวอัณศยา  มีสัตย์
 
17 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายข้าวเม่า  ซืน
2. เด็กชายวิทวัฒ  ดุสิต
3. เด็กชายอรรถพงษ์  แก้วหานาม
 
1. นายพรชัย  คำบุญเกิด
2. นายจำนงค์  ศรีสงวน
 
18 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านพระเพลิง 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  โสภา
2. เด็กหญิงสุดาพร  โฉมจันทร์
3. เด็กชายอดิเรก  จิตรอ่อน
 
1. นางสาวสุภาวรรณ  แสนสระ
2. นางกัญญาภา  ขอดทอง
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านวังวน 1. เด็กชายตะวัน  กิ่งสาร
2. เด็กชายสุริยา  แก้วประเสริฐ
3. เด็กชายเกรียงไกร  สงวนทรัพย์
 
1. นายพรชัย  คำบุญเกิด
2. นายจำนงค์  ศรีสงวน