รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สมุทรสาคร

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านดอนไก่ดี 1. เด็กชายกฤษณพล  นาวาเจริญสุข
 
1. นางธนวรรณ  เสือสีนวล
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงณัฐธิพร  นามีผล
2. เด็กหญิงนิพิชญา  อาภาฑิฆัมพร
 
1. นางวิภา  นันทะเส
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายภานุทัศน์   ยางทรัพย์
2. เด็กชายวรณ  โดดดี
 
1. นางกฤษดารัตน์   สระแผง
2. นางสาวปภาษา   พนมพานทอง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95.8 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านคลองแค 1. เด็กหญิงกัลยาณี   วิภักดิ์
2. เด็กหญิงชนาภา    ใจมั่น
3. เด็กหญิงปฐมาภรณ์   ทองทา
4. เด็กหญิงวรัญญา    อินทะนาม
5. เด็กหญิงสิริรัตน์ฐา   โยกัลยา
 
1. นายชัยกฤต    อินทรเกษม
2. นางสาวอรชร   สังข์ทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่จอมปราสาท 1. เด็กหญิงภคพร  เทียนทอง
2. เด็กหญิงวิรัญชนา  มโนธรรม
3. เด็กหญิงสุภาภรณ์  ทุมชะ
 
1. นางสาวนฤมล  ชาวแพรกน้อย
2. นางสาวอภิญญา  เลขพัฒน์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 87.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงการบุหนิง  ประจักรสุข
2. เด็กชายฐิตินัส  ชนะการ
3. เด็กหญิงณัฐกานต์  ดาราเย็น
4. เด็กชายทินภัทร  โรจน์ประภาพร
5. เด็กหญิงปัญญาพร  จินดาศรี
6. เด็กชายพัฒนา  ประมวล
7. เด็กชายภาณุมาศ  ฉิมป้อง
8. เด็กชายรพีพัฒน์  พิมพกันต์
9. เด็กหญิงรุ่งเพชร  จันทาแล้ว
10. เด็กหญิงศศิวิมล  นามีผล
11. เด็กชายสุวัฒน์  บุดดาเคน
12. เด็กชายอนุวัฒน์  น้อยคำภา
13. เด็กชายอภิสิทธิ์  มาชาวนา
14. เด็กหญิงเกศแก้ว  โคมลอย
15. เด็กชายเจษฎา  จันทะศรี
 
1. นายนพดล  แจบ้านเกาะ
2. นายวีระกิจ  พรรัชภูมิ
3. นายณัฐธีร์  กิตติ์หิรัณย์
4. นางสาวปาริฉัตร  เอี่ยวเส็ง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายจารุวัฒน์  ปริกสัญญู
 
1. นางเกษฎาพร   วีระกุล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนสมฤดีสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงจิดาภา  จันทนา
2. เด็กชายจิรเดช  เรืองวิเศษ
3. เด็กหญิงชิวิตา   เข็มศรี
4. เด็กหญิงณปภัทช์  สุนทรชื่น
5. เด็กหญิงทัตชญา  จอมพิทักษ์
6. เด็กหญิงนริศรา  เพิ่มพูล
7. เด็กหญิงน้ำเหนือ  เพิ่มพูล
8. เด็กชายประพัฒน์พงค์  แพง
9. เด็กหญิงพรวดี  ทองอุดม
10. เด็กชายวรัชนนท์  ศรีภักดี
11. เด็กหญิงสุชัญญา  ศักดิ์เติม
12. เด็กหญิงอมลวรรณ  แสงลุน
 
1. นายอติพจน์  เติมประภัสสร์
2. นายกันต์กนิษฐ์  วีระจินตนา
3. นายสมศักดิ์  เชียงนิยม
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่บ้านบ่อ 1. นายกันตพัฒน์   จักรชุม
2. นางสาวธัญชนก   ขุนาพรม
3. เด็กชายนรินทร์   ทุเรียน
4. เด็กชายปิยะศิษย์   แก้วชูกุล
5. นางสาวมณีรัตน์   หมื่นคำสี
6. นายวุฒิพงษ์   สวัสดี
7. เด็กชายศรนารายณ์   เดชไชย
8. นางสาวสุภรพัชร   เอกพงษ์
9. นางสาวอรวรรณ  บุญประคอง
10. เด็กชายอิศรา   พวงสร้อย
11. เด็กชายอิสระ   ชะนิดนอก
12. เด็กชายเชาวลักษณ์   แหยมกระโทก
 
1. ว่าที่ร้อยตรีหญิงชนากานต์  ชัยพฤกษ์ชัยศรี
2. นางสาวธัญพร  บุญส่ง
3. นางสาวธิติรัตน์  บุตรเทศ
4. นางสาวอภิรดี  จันทร์หงษ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกฤษณ  แสงบ้านเหนือ
2. เด็กหญิงกษมา  เสงี่ยมงาม
3. เด็กหญิงกัลยกร  นกเกิด
4. เด็กหญิงกัลยาณี  งามกาละ
5. เด็กหญิงขนิษฐา  จันทร์คลองตัน
6. เด็กชายจักรรินทร์  บางกรวย
7. เด็กหญิงชลธิชา  งามกาละ
8. เด็กชายชวนากร  วงค์แวววัลย์
9. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  ปานดำ
10. เด็กหญิงณรินทร์ทิพย์  สมบูรณ์
11. เด็กชายณัฐกานต์  ตั้งกอบลาภ
12. เด็กชายณัฐนัย  ปานดำ
13. เด็กชายทิฐิพล  เกษมปาน
14. เด็กชายธนกฤต  จิตต์อำไพ
15. เด็กชายธีรพัฒน์  ประคองผล
16. เด็กชายนวพล  ปานดำ
17. เด็กชายปฏิพล  เจียมเยื้อเพ็ง
18. เด็กหญิงประภัสสร  สมบูรณ์
19. เด็กหญิงปัทมา  หลินลาโพธิ์
20. เด็กชายพรพิพัฒน์  โฉมงาม
21. เด็กชายพรศักดิ์  แก้วเกตุ
22. เด็กหญิงพิมพิศา  โฉมงาม
23. เด็กหญิงพิมรญา  ประคองผล
24. เด็กหญิงมันทนา  เชื้อรามัญ
25. เด็กชายยุทธพงษ์  บรรเทาทุคตะ
26. เด็กหญิงรจนา  โชดัง
27. เด็กชายรพีพัฒน์  มากเปี่ยม
28. เด็กชายวัชรินทร์  แข็งฉลาด
29. เด็กชายวิชญ์พล  วรรณอุบล
30. เด็กชายวีระวัฒน์  ภักดีวงษ์
31. เด็กชายวุฒิชัย  โพธิ์ใหญ่
32. เด็กชายศุภกร  รุธิรบริสุทธิ์
33. เด็กหญิงสุขธันวา  ดำดี
34. เด็กหญิงสุชานาถ  สอาดเล็ก
35. เด็กหญิงสุรารักษ์  จีนแพ้ว
36. เด็กหญิงอนันตพร  เดชปรารมย์
37. เด็กชายอนุชิต  สาวะรักษ์
38. เด็กหญิงอรัญญา  ปานนาค
39. เด็กชายเกื้อพสิษฐ์  จันทร
40. เด็กชายเจษฎา  เทียมมะณี
 
1. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
2. นางลักษณา  จีนแพ้ว
3. นายณัฐธชนพงศ์  มะลิแย้ม
4. นางมนทกานติ  ล้วนประเสริฐ
5. นางสาวศานต์ฤทัย  พรรณสุข
6. นางสาวรักษิณา  สำเภาทอง
7. นางสาวปวีณา   บางประยงค์
8. นางสาวพิมพ์ประภา  รุ่งเรือง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธากะยาราม 1. เด็กชายกฎหมาย  เทียนไชย
2. เด็กหญิงกัลยา  ต้นสน
3. เด็กชายกิตติพัฒน์  ชัยวิชิต
4. เด็กชายชนกันต์  เจียมเยื่อเพ็ง
5. เด็กชายชนะศึก  ทรงสุวรรณ์
6. เด็กหญิงชิดชนก  เอี่ยมเทียม
7. เด็กหญิงช่อฟ้า  ทรงสุวรรณ์
8. เด็กชายณัฐวัตร  ม่วงจีบ
9. เด็กชายตุลธร  ลิขนะจุล
10. เด็กชายนพรัตน์  ยมพูล
11. เด็กหญิงนภา  ยืนยง
12. เด็กชายนิธิกร  เฮงสกุล
13. เด็กหญิงบุษกร  ปานนิล
14. เด็กหญิงปณิตา  วิชิต
15. เด็กชายปรเมศร์  ธะสดวก
16. เด็กชายปาระพงษ์  สวัสดิโยธิน
17. เด็กหญิงปิยธิดา  เดชทอง
18. เด็กหญิงมะลิวัลย์  กวินยวง
19. เด็กหญิงรุ่งฟ้า  ทรงสุวรรณ์
20. เด็กหญิงวรรณิดา  โชดัง
21. เด็กชายวรเชษฐ์  ผาสุขศาสตร์
22. เด็กชายวรเวช  ปานนาค
23. เด็กหญิงวาสิณี  ช้างพลี
24. เด็กชายวิศรุต  รุ่งเรือง
25. เด็กชายศุภกร  นันทตันติ
26. เด็กหญิงสิรภัทร  โชดัง
27. เด็กหญิงสิรินทรา  น้ำไชยศรี
28. เด็กหญิงสุพรรษา  ชาวกรุง
29. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ปานนิล
30. เด็กชายอชิตพล  ปานจู
31. เด็กชายอนุสรณ์  ปานนิล
32. เด็กชายอภิชาติ  ถีเจริญ
33. เด็กชายอภิรักษ์  จิรัฐิวงษ์
34. เด็กชายอรรถพล  เนียมนาค
35. เด็กชายเกริกกล้า  ประสพนุ่น
36. เด็กหญิงเกวลิน  ปานดำ
37. เด็กชายเกียรติศักดิ์  รอดวิมุติ
38. เด็กชายเฟื้องฟ้า  ทรงสุวรรณ์
39. เด็กชายเอกราช  อินแย้ม
 
1. นายไกรสร  ตะลุ่ม
2. นายศักดิ์ดา  จำปามี
3. นายวชิระ  อ่อนจันทร์
4. นางสาวแพรวนภา  กมลรัตน์
5. นางลักษณา  จีนแพ้ว
6. นายวีรยุทธ  ปรางค์จันทร์
7. นายณัฐธชนพงศ์   มะลิแย้ม
8. นางสาวจารุวรรณ  รางทัน
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านอ้อมโรงหีบ 1. เด็กหญิงทิฆัมพร  งามกาละ
2. เด็กชายพิสิษฐ์  มาลา
 
1. นายทวีศักดิ์  เฮ้าเจริญ
2. นางพัฒนมณี  เฮ้าเจริญ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  มนิสสาร
 
1. นางสาวธารารัตน์  หาริพันธ์
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 90.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอ่างทอง 1. เด็กหญิงคำเสาร์  -
2. เด็กหญิงณัฐธิดา  งามดอกไม้
3. เด็กหญิงทิพย์  -
4. เด็กหญิงพร  บุญทอง
5. เด็กชายสามยอด  ตามาด
6. เด็กชายใหม่  พนมพร
 
1. นายธานี  ประยูรอนุเทพ
2. นางปัทมา  ประยูรอนุเทพ
3. นายยศธนา  พรมมาโฮม
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโสภณาราม (ปลั่งร่วมราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกรรยาซุน  สุนทราวิรัตน์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  บุญเทียน
3. เด็กหญิงทิพย์สุดา  สีแสด
4. เด็กหญิงธนพร  คำมุก
5. เด็กชายภาคภูมิ  บัวศรี
6. เด็กหญิงสิวลี  สิงห์อาจ
7. เด็กหญิงสุปรียา  นวลชื่น
8. เด็กหญิงสุภาพร  ทองหมู่
9. เด็กหญิงหนึ่งนุช  วันเพ็ง
10. เด็กหญิงอรนภา  เหมือนศรีเพ็ง
 
1. นางสาวดวงสมร  อ่องแสงคุณ
2. นายอนิวรรตน์  ปุจฉาการ
3. นางสุวรรณา  ศิริเบ็ญนรัต
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 87.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดยกกระบัตร (ชุบราษฎร์นุสรณ์) 1. เด็กหญิงปนัดดา  ช้างดำ
2. เด็กหญิงพิชญธิดา  สร้อยสมจิตร์
3. เด็กหญิงวรรณพร  ฉิมพาลี
 
1. นางสาวนัยน์ปพร  พญาชน
2. นางชัชฎา  หวานชะเอม
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองตันราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงปริศนา  คำลัวะ
2. เด็กชายพงษ์ศิริปภา  เหมือนมณีภากร
 
1. นางวาสนา  ฤกษ์สิริศุภกร
2. นายนภดล  ฤกษ์สิริศุภกร
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสาคร 1. เด็กหญิงขวัญลดา  แนวคำพา
2. เด็กหญิงรัตนา  หงษ์คู
 
1. นางสาวประกายทิพย์  รุ่งปฐมวินิจกุล
2. นางสาวกัญญาณัฐ  มากเพ็ง
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใต้บ้านบ่อ 1. เด็กชายจตุพร  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายชยากร  -
3. เด็กชายธีรภัทร  สัจจธรรมรงค์
 
1. นางสาวนันทนา  จามจุรีย์
2. นางสาววรัญญา  ทั่งรอด
 
20 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเอกชัย 1. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ขุนทอง
2. เด็กหญิงภูศิรินทร์  วิทยประสพชัย
3. เด็กหญิงอุษารัตน์  บุญโต
 
1. นางสาวรดาศา  ลิขิตบวร
2. นางสาวจุฑารัตน์  วีระสถิตย์
 
21 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 97.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พิมพ์ขาว
2. เด็กหญิงชยาภรณ์  แจทอง
3. เด็กชายชัชวาลย์  ภาษาสุข
4. เด็กชายธิติวุฒิ  มาทา
5. เด็กหญิงพิมนภา  ศิลาวารินทร์
6. เด็กหญิงอุไรรัตน์  นิ่มเรือง
 
1. นางสาวพัชรี  วงษ์เบ้า
2. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
3. นางสาวรุจิรา  ควบคุม
 
22 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองครุ 1. นางสาวกมลทิพย์  หงษ์ทอง
2. นางสาวกุลณัฐ  ใยไหม
3. นางสาวฉวิศา  ฉ่ำโสฬล
4. เด็กหญิงมุกดามาศ  จิตหาญ
5. นางสาววรรณิศา  ศรีชัย
6. เด็กหญิงเครือ  ลายคำ
 
1. นางวนิดา  ชาวน้ำวน
2. นางสาวสุนิสา  ดีพรม
3. นางสาวจิราวัลย์  วงศ์ษาเนา
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านสวนหลวง 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  พยุงตน
2. เด็กหญิงวราภรณ์  ขาวรามัญ
3. เด็กชายวีระวุฒิ  หลาบหนองแสง
 
1. นางสาวสาลิกา  สำเภาทอง
2. นายสิทธิศักดิ์  สุดชฎา
 
24 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมุทรมณีรัตน์ 1. เด็กชายคณาธิป  พรภูมินทร์
 
1. นางสาวภทพร  ชาวหญ้าแพรก