รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สมุทรสงคราม

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรื่องจากภาพ) ป.1-ป.3 85.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสมุทรสงคราม 1. เด็กหญิงปัณณ์    กุลวโรตตมะ
 
1. นางสาวรำพึง   ไกรรักษ์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเทพประสิทธิ์คณาวาส 1. เด็กชายกุลพิพัฒน์  ศรีสมุทร
2. เด็กชายชนะภัย  จันทร์คง
3. เด็กชายฐาปกรณ์   ธรรมสวัสดิ์
4. เด็กชายวีรเทพ  สังข์ทอง
5. เด็กชายศุภวัฒน์  นาคทอง
 
1. ว่าที่ร้อยตรีณัฐวุฒิ  ดัดขุนทด
2. นางสาวชลัยรัตน์  โปร่งใจ
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 90.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปากสมุทร 1. เด็กชายธนดล  นิลน้อย
2. เด็กหญิงพรหมพร  กองทองนอก
3. เด็กหญิงพุทธธิมา  ธัญญาดี
 
1. นางสาวทัณฑิมา  สุขไพบูลย์
2. นางสาวเสาวลักษณ์  กล่ำเถื่อน
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนมะโนรา(รังสิยานุกูล) 1. นายธนาธิป   ศุภสินมงคลชัย
2. นางสาวบุตรธิดา  แซ่ฮ้อ
 
1. นางสาวธนิดา  ศิรดาโชติการ
2. นายนิติพงษ์  เล็บครุฑ