รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สมุทรปราการ เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 94.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงกีรัตยา  ยาสุขศรี
2. เด็กหญิงพัชรศร  สอนจันทร์
3. เด็กหญิงพิชญาพร  จันทร์เขียว
4. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  ปัจจัยโย
5. เด็กหญิงเกล็ดแก้ว  มุ่งดี
 
1. นางสาวศันสนีย์  ดอกกุหลาบ
2. นางสาวสุภาพรรณ  สุขทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรัตนโกสินทร์ 9 1. เด็กหญิงณัชชา  สารพัตร
 
1. นางสาวพิมพ์รภัช  ศรีจิราพงศ์
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดศรีวารีน้อย 1. เด็กชายพีรศิลป์   ศรีเกตุ
 
1. นางยุพิน   ศรีเกตุ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงปิยะดา  ขุ่มด้วง
 
1. นางสาววิภาดา  ไกรสำอาง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงอนงลักษณ์  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 93.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสลุด 1. เด็กหญิงรวิวรรณ  น้อยประเสริฐ
 
1. นางสาววิภาดา  ไกรสำอาง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  คำนึง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 97.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ 1. เด็กหญิงโยษิตา  ทรัพย์ทวีพงศ์
 
1. นายชลลพรรษ  เด็จใจ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์บำรุง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กหญิงกรกนก  คงอยู่
2. เด็กหญิงจันทร์จิรา  จันทร์บำรุง
3. เด็กชายชิษณุชา  ชลสิทธางกูร
4. เด็กชายธนกร  แดงเนียม
5. เด็กชายธีรศรา  อุดมพัฒท์
6. เด็กหญิงบุญญาพร  นามศักดิ์สวัสดิ์
7. เด็กหญิงปฐมพร  ลิ้มปรีดี
8. เด็กหญิงปนัดดา  ขุนนคร
9. เด็กชายพงศ์พัทธ์  โสมศรี
10. เด็กชายพงศ์พิพัฒน์  เวชชูแก้ว
11. เด็กชายภาคินยฐิ์  แก้วสงคราม
12. เด็กหญิงวรัญญา  ปริญญ์โชติวัฒนา
13. เด็กหญิงสมฤทัย  มานิช
14. เด็กชายสิรภัทร์  เฉลียวคำนวน
15. เด็กชายสุวรรณภูมิ  สายทอง
 
1. นางสาวประเสริฐศรี  ชื่นพลี
2. นางปุญญภา  สิงห์บำรุง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบางพลีใหญ่ใน 1. เด็กหญิงกษมา  ลำดวนหอม
2. เด็กหญิงกัตพร  สุวรรณวีรกุล
3. เด็กหญิงณภัทร  จันทร์มงคลทิพ
4. เด็กหญิงธัญชนก  ครอบครอง
5. เด็กหญิงธีรกานต์  สุขประเสริฐนิธิ
6. เด็กหญิงธีิริศรา  กรัดกระยาง
7. เด็กหญิงนิชา  อำพันทอง
8. เด็กหญิงปิรันธยา  บัวไขย
9. เด็กหญิงปิ่นมุก  แสงก่ำ
10. เด็กหญิงพรกนก  วิริยะ
11. เด็กหญิงมัชฌิมา  อินฮวบ
12. เด็กชายยศภัทร  เลี่ยมเพชร
13. เด็กชายรามิล   วิชัยรัตน์
14. เด็กชายศิรสิทธิ์  จันสี
15. เด็กหญิงสุจิตตรา  จันทำ
16. เด็กหญิงสุรัมภา  พิลาแพง
17. เด็กชายอภิวิชญ์  ภูพวก
18. เด็กหญิงอภิสุตา  ใหม่เอี่ยม
19. เด็กหญิงอรดา  ิือินทะวงศ์
20. เด็กหญิงโชษิตา  ต่อสุวรรณ
 
1. นายฐาปกรณ์  เกิดมณี
2. นายลองฤทธิ์  ปูพบุญ
3. นางเธียรทอง  ธีรพันธ์วราพร
4. นางอุไร  ฤกษ์งาม
5. นางสาวจิรัชยา  อุทารสวัสดิ์
6. นางสาวรุ่งนภา  โกสีลารัตน์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 93.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงกุลจิราภรณ์  แก้วประเสริฐชุติมา
2. เด็กหญิงจีรวรรณ  เปริน
3. เด็กหญิงชมพู  ปั้นเอม
4. เด็กหญิงฐิตินันท์  สุกคง
5. เด็กหญิงทรงวิลัย  เกษทอง
6. เด็กชายธนพล  พูลผล
7. เด็กหญิงธิญาดา  ธัญญหาร
8. เด็กชายบรรจง  กล่ำเหว่า
9. เด็กชายภูวดล  พูลพิพัฒน์
10. เด็กหญิงรัญชิดา  มิตรมาศ
11. เด็กหญิงรุ่งทิวา  สายเครือเปี้ย
12. เด็กหญิงลิลลดา  ปรีดี
13. เด็กหญิงสายชล  ฟักบุญเลิศ
14. เด็กชายอดิศร  กลิ่นรื่น
15. เด็กชายอดิศักดิ์  ใจสว่าง
16. เด็กหญิงอมิตตา  หลงสมบุญ
17. เด็กชายอัครวัฒน์  เจริญฉิมธำรง
18. เด็กหญิงอารีรัตน์  พิหูสูตร
19. เด็กชายอินทรเดช  พวงเพชร
20. เด็กหญิงเกวลิน  ทองบ่อ
 
1. นางสาววรางรัตน์  พินิจธนสาร
2. นางสาวน้ำฝน  เหล่าทา
3. นางสาวสรารัตน์  คล้ามกลั่น
4. นางสาวดอกไม้  ลุนมา
5. นางสาวปาริชาติ  ทองรบ
6. นายภัทรลักษณ์  ธรรมวิจิตร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลชุมชนบางบ่อ 1. เด็กชายกัปต์ตินันท์  สกุลวรานันท์
 
1. นางสาวนุชจรีย์  มาลัยเรือง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกิ่งแก้ว 1. เด็กหญิงปริญดา  ทองน้อย
 
1. นายเอกพล  กาวีวน
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 93.666 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงทองขวัญ  นางวงศ์
2. เด็กหญิงทองศิริ  หนชัย
3. เด็กหญิงธิดาพร  ศรีทัย
4. เด็กหญิงปาตาลี  ขอย้ายกลาง
5. เด็กหญิงพิลาวรรณ  เสียงดัง
6. เด็กหญิงวริศรา  พวงใส
7. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สีขัว
8. เด็กหญิงสุรางคณา  พรมจันทร์
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางจารุวรรณ  มหามาตย์
3. นางสาวเหมวรรณ  นาเมืองรักษ์
4. นางสาวอัมพิกา  ลีสุวรรณ์
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  เหล็งรัมย์
2. เด็กหญิงกริณลักษณ์  ทิวแพร
3. เด็กหญิงชุติกาญจน์  นนทะคำจันทร์
4. เด็กหญิงดารินทร์  สีมุดดา
5. เด็กหญิงปณิดา  วัชรทัศนกุล
6. เด็กหญิงพัชราภา  คำหมี
7. เด็กหญิงวรัทยา  สีทอง
8. เด็กหญิงศิริรัตน์  โอ่วเฮง
9. เด็กหญิงสายสุนีย์  พึ่งพัก
10. เด็กหญิงสุนันทา  พรมวงษ์
11. เด็กหญิงอธิชา  บุญเนตร
12. เด็กหญิงเบญจศิริ  สรณะไตร
 
1. นางสวรินทร์  สุขาบูรณ์
2. นางสาวเนตรนภา  ใจวันดี
3. นางสาวรัชดาพร  สุขหนองโป่ง
4. นางสาวรุ่งลาวัลย์  ลอยนอก
 
17 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 85.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองเจริญราษฎร์ 1. เด็กหญิงขวัญกมล  ภู่จรัส
2. เด็กหญิงจิดาภา  ไชยรักษา
3. เด็กหญิงณัฐชา  อ่อนสำลี
4. เด็กหญิงทองขวัญ  นางวงศ์
5. เด็กหญิงทองศิริ  หนชัย
6. เด็กหญิงธันย์ชนก  คำดี
7. เด็กหญิงปณิดา  วัชรทัศนกุล
8. เด็กหญิงปาตาลี  ขอย้ายกลาง
9. เด็กหญิงพิมพิศา  ทิมชล
10. เด็กหญิงพิราภา  สุคนธสิงห์
11. เด็กหญิงวรัทยา  สีทอง
12. เด็กหญิงวริศรา  พวงใส
13. เด็กหญิงสุธาวัลย์  สีขัว
14. เด็กหญิงอธิชา  บุญเนตร
15. เด็กหญิงอรทัย  สบายดี
16. เด็กหญิงเบญจศิริ  สรณะไตร
 
1. นางสาววราภรณ์  แจ่มกระจ่าง
2. นางเสาวลักษณ์  ศรีบัวพันธุ์
3. นางพรรษา  นิธิปรีชา
4. นางสาวศิริจันทร์  บุญมาเลิศ
5. นางสมพิศ  อนันตประเสริฐ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 90.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงกฤติยารัตน์  อรเนตรพงษ์
2. เด็กชายคณาธิป  ชูทรัพย์
3. เด็กหญิงสิรินทรา  ปัดสำราญ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เสวีวัลลภ
2. นางสาวนิรมล  นาคสุข
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ผสม ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองบางแก้ว 1. เด็กชายปฏิภาณ  สุขสุทธิ์
2. เด็กหญิงพณิชา  ทะสูง
3. เด็กชายพีรภัทร  สถาผล
 
1. นางสาวเพ็ญพักตร์  หัสดี
2. นายวีระศักดิ์  เกษรจันทร์
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองบางน้ำจืด 1. เด็กหญิงณัฐธยาน์  กัลยาประสิทธ์
 
1. นายบุษปภัทร  อณวัชวณิช
 
21 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเคหะบางพลี (10 ปี สปช.) 1. เด็กหญิงพัชรพร  ภูดีทิพย์
 
1. นางสาวอัมพร   แกล้วกล้า
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดนิยมยาตรา 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  แสงหิม
2. เด็กหญิงผกามาศ  เจริญสุข
3. เด็กหญิงวิไลวรรณ  วุฒิยา
 
1. นางจินตนา  ประทีป ณ ถลาง
2. นางสาวนงนุช  ชื่นชม