รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. สมุทรปราการ เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงวรัทยาพร  อินทคล้าย
 
1. นางสาวยุพาวดี  เพชรสังวาล
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 95.9 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดคลองสวน (พรหมอุทิศวิทยาคาร) 1. นางสาวธัญญาภรณ์  บุญประเสริฐโชค
 
1. นางสาวอรพรรณ  วงษ์พล
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 88.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงธราธิป  โพธิ์ศรี
2. เด็กหญิงสุชาดา  ซำโพธิ์
3. เด็กหญิงเกวรินทร์  อ่ำพงษ์
 
1. นางสาวหทัยวรรณ  พันธุมิตร
2. นางสาวจันทร์ทิมา  ลักษณกิจ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 95.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสาขลา 1. เด็กชายกิตติโชติ   อ่อนกอ
2. เด็กชายศิวกร   รักแดง
 
1. นายสุวิทย์  สีดา
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงนัทธนันท์  เตรณานนท์
2. เด็กหญิงปิยนุช  ศรีเงิน
3. เด็กหญิงลักษณา  ชอบการกิจ
4. เด็กหญิงศุกฤตา  งามขำ
5. เด็กหญิงเมษนี  อนันต์สถิตย์พร
 
1. นายกฤษณะ  ศรีมาลา
2. นายพรภวิษย์  มนตร์วัชรินทร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงสุธาสินี  จันหอม
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านคลองหลวง 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์  อ้นโต
2. เด็กหญิงชนากานต์  ชินบุตร
3. เด็กหญิงณัฐชนันท์พร  บุญจันทร์
4. เด็กหญิงณิชาดา  ดามุกข์
5. เด็กหญิงนิษาพร  หัวใจเพชร
6. เด็กหญิงปัฑมพร  อินตัน
7. เด็กหญิงพรหมพร  สลักคำ
8. เด็กหญิงมณีรัตน์  แหยมสร้อยทอง
9. เด็กหญิงศศิกร  พันทองหล่อ
10. เด็กหญิงเนตรชนก  ชมภู
 
1. นายไกรวิทย์  ตันติเมธีศักดิ์
2. นางวิไลวรรณ  เหลืองอรุณ
3. นายวัชรากรณ์  พันสิงสอน
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดกองแก้ว 1. เด็กหญิงจตุพร  เฟื่องชูนุช
2. เด็กชายภูริพัฒน์  อ่วมละออง
 
1. นางสาวปิยะฉัตร  สมบุญ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กชายธงธวัช  เนตยารักษ์
 
1. นายฤทธิกร  ปุ่นวงศ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ศรีสันทัด
 
1. นางสาวชุลีพร  ขำมาก
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนศรีวิทยาปากน้ำ 1. เด็กหญิงปารวี  หอมนิยม
 
1. นายศุภวิชญ์  จุฬาทิพย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนคลองมหาวงก์ 1. เด็กหญิงมัณฑิตา  สุขดี
 
1. นางสาวพรทิพย์  ยอแซ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 92.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กชายเอกอรุณ  บุนนาค
 
1. นายเสนีย์  บุนนาค
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนดรุณรัตน์ 1. เด็กหญิงก้อย  ไชยะลาด
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  มีชัย
3. เด็กหญิงขวัญชนก  เครืออนันต์
4. เด็กหญิงจำปา  ทองดี
5. เด็กหญิงจิระกา  เมตตะธำรงค์
6. เด็กหญิงชิษณุชา  พันธ์ุสะอาด
7. เด็กหญิงณัจฉรียา  นาคกระจาย
8. เด็กหญิงณัฐชยา  ยี่สันเทียะ
9. เด็กหญิงณัฐปภา  รามภักดี
10. เด็กหญิงตันหยง  ยูงปาว
11. เด็กหญิงธัญชนก  ว่องการโกศล
12. เด็กหญิงธัญญารัตน์  แกดำ
13. เด็กหญิงนันท์นภัส  ส่งเสริมวิโรจน์
14. เด็กหญิงพลอยผกามาศ  ชอบธรรม
15. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  แก้วเนียม
16. เด็กหญิงภัทรภร  ผดุงแพทย์
17. เด็กหญิงมารีญา  ซารีฟซาเดท์
18. เด็กหญิงวรรณมณี  นายวุน
19. เด็กหญิงวิชญาพร  เขตสาคร
20. เด็กหญิงวิภาวรรณ  ทรัพย์พูล
21. เด็กหญิงศุภดา  ยอดแสงคำ
22. เด็กหญิงสมิตานันท์  อินทร์พิทักษ์
23. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  จันทร์แจ่ม
24. เด็กหญิงอรไท  ทองประเสริฐ
25. เด็กหญิงอัฐภิญญา  ชลนิธารักษ์
26. เด็กหญิงเกศรา  น่วมหน่าย
27. เด็กหญิงโสภาคร์  ขุนทอง
 
1. นายธนกฤต  ลาภสถิตรกุลย์
2. นายอชระวิชญ์  เกิดทรง
3. นายปัญญา  นามวงศ์
4. นางสาวกุลชาติ  เกาะลอย
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 85.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์   พงษ์บัว
2. เด็กหญิงทักษพร   ศรีชัยภูมิ
3. เด็กหญิงธัญทิพย์   นุตะศรินทร์
4. เด็กหญิงธีรภาภรณ์   เมืองโคตร
5. เด็กหญิงมณีรัตน์   ไชยลังกา
6. เด็กหญิงวิภาดา   แก้วชนะ
7. เด็กหญิงศิริญากร   ปะโปตินัง
8. เด็กหญิงสรวีย์   ดวงจันทร์
 
1. นางศิริมา  ทองแท่ง
2. นางสาวจันทร์ทิมา  ลักษณกิจ
3. นางสาวกุลชลี  อุ่นคำ
4. นางมณี  เนื่องนาคา
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 90.333 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ไธสง
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  งามขำ
3. เด็กหญิงณัฐมา  คุ้มทรัพย์
4. เด็กชายนพรัตน์  บุญเจือ
5. เด็กหญิงปภาดา  ปิ่นทอง
6. เด็กหญิงปภาวรินทร์  สิงห์นันท์
7. เด็กหญิงปาวดี  พรเลิศสิริกุล
8. เด็กหญิงปิยธิดา  อนุวุฒิ
9. เด็กชายพีรพัฒน์  เผือกผ่อง
10. เด็กชายวิชญภาส  วิชาดี
11. เด็กหญิงอภิชญา  เฉลิมพล
12. เด็กชายอภิรักษ์  ปัญญะ
13. เด็กหญิงอัจฉรานันท์  ทองชิต
14. เด็กหญิงอิสริยา  วงศ์คำ
15. เด็กชายเสฎวุฒิ  อุทิศ
16. เด็กชายโภคินันท์  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวแวย๊ะ  เจ๊ะนิ
2. นางสาวสุดารักษ์  อุ่นวงศ์
3. นางสาวหทัยวรรณ  พันธุมิตร
4. นายรณภพ  แก้วมาก
5. นางสาววารี  สรสัมฤทธิ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 96.75 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กชายณัฐชนน  บุอ่อน
2. เด็กชายธนภัตร์  รื่นสำลี
3. เด็กชายวิทวัส  เพ็ชรกำแหง
4. เด็กชายอัครชัย  ประจันทร
5. เด็กหญิงเมยาวดี  ใจอารีย์
 
1. นายขจิตพงศ์  ลาภโชค
2. นางสุประวีณ์  ลาภโชค
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนาคดีอนุสรณ์ 1. เด็กหญิงกัลยกร  แดงโสภา
2. เด็กหญิงวราธรณ์  หวานใจ
3. เด็กชายสิทธินนท์  ทรัพย์มาก
 
1. นางสาวสุวรรณา  สรวมศิริ
2. นายธนธร  เจนวรกิจ
 
19 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 92.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสุขกร 1. นางสาวสุนิษา  โตสน
 
1. นายวสันต์  บุญพงษ์
 
20 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 86.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กชายพัชรพล  ยศสุพรม
 
1. นางสาวอจลญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 90.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนป้อมพระจุลจอมเกล้า 1. เด็กชายณัฐชัย  บุญทู้
 
1. นางสาวพรรณี  ปักษา
 
22 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลสุขสวัสดิ์ 1. เด็กหญิงกมลวรรณ  ยอดใจดี
2. เด็กชายเมฆา  มานุรัมย์
 
1. นางสาวนฤมล  พูนวัฒนะพิสุทธิ์
2. นางสุกานดา  นกสกุล
 
23 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนคลองใหม่ 1. เด็กชายนันทชัย  ฟักทอง
 
1. นายธวัชชัย  ท้องสมุทร์
 
24 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชมนิมิตร 1. เด็กหญิงสุภาพร  พันธุ์เลิศ
 
1. นายธนกฤต  หอมชื่น
 
25 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรสามัคคี 1. เด็กหญิงนฤมล  หลำลาย
 
1. นางสาววรนุช  โหงวสอาด
 
26 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดแหลมฟ้าผ่า 1. เด็กชายคเนศพร  ดียิ่ง
 
1. นางสาวศศิวิมล  เพียรโชคดี
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดไตรมิตรวราราม 1. นายเพชรพล  นฤมิตร
 
1. นางสาวปุณยนุช  ทองแท่ง
 
28 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดใหญ่ 1. เด็กชายรณชัย  ดวงชานนท์
2. เด็กชายวิษณุ  แซ่โป่ว
3. เด็กชายอลงกรณ์  พรมอวน
 
1. นางสาวอจลญา  ไพโรจน์เพชรายุทธ
2. นางสาวอัญชสา  กลิ่นน้ำเงิน