รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ลพบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กชายก้องภพ  แสนคาร
2. เด็กชายธนพล  นุสิน
3. เด็กชายภัทรพล  วงษ์ศร
4. เด็กชายมนัส  วงศ์กลม
5. เด็กชายอดิเรก  เหนี่ยวกุศล
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
2. นางสาวจิราพร  มะลิเสือ
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงปวิชญา  เสมอเหมือน
2. เด็กหญิงสายธาร  ทองเอม
 
1. นางวีรยา  คำแหง
2. นางสาวนันทนา  พันตาวงษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. เด็กหญิงวรัญญา  สิริอุดมเดชา
2. เด็กหญิงเปมิกา  ดวงฤทธิ์
 
1. นางวีรยา  คำแหง
2. นางสาวศิริพร  เจริญสุข
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลท่าหลวง 1. นายธนพล  นุสิน
 
1. นายสันติ  คงมณีเงิน
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนน้ำสุดวิไลประชาสรรค์ 1. เด็กหญิงดารณี   จันสว่าง
 
1. นางสาวปุณณดา  สืบเพ็ง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 96.23 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขารวก 1. เด็กหญิงปรวีย์  แสงนิล
2. เด็กหญิงพิกุลทอง  บรรจงชาติ
 
1. นางสาวอันชรี  หาภักดี
2. นางสาวกัญญ์ชิสา  นิธิศรัตนภักดี
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1. เด็กหญิงตรีวิภา  กุ่มถาวร
 
1. นายภพปฤตพรรณ  สมชนะ
 
8 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านท่าตะโก 1. เด็กชายกฤษณ  มายา
2. เด็กชายปณิธิ  เครือรัตน์
3. เด็กหญิงภัทริดา  จุมพล
 
1. นางสาวนฤมล  สายคำด้วง
2. นางสาวทัศนีย์  เงินอยู่