รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ลพบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนจารึกล้อมวิทยา 1. เด็กชายปรวัฒน์  เย็นสันเทียะ
 
1. นายอนุวัฒน์  สำลี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 91.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กหญิงณัฐวรรณ   ไตรธรรม
2. นายเดชดนัย  ดีล้น
 
1. นางกานดา   พูลอำไภย์
2. นางสาวศิรินันท์นภัส  โลมะบัญ
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเมืองใหม่(ชลอราษฎร์รังสฤษฏ์) 1. เด็กชายธราดล    นุสสติ
2. เด็กหญิงพุทธิดา   เนียมรักษ์
3. เด็กชายรวิพล   พรมชัยสงค์
4. เด็กชายสหประชา   มะลิลา
5. เด็กชายสุธิพร   พลับเกลียง
 
1. นายสมชาย   คุ้มทอง
2. นายสิปปวิชญ์   จั่นงาม
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 88.666 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอัสสัมชัญคอนแวนต์ ลพบุรี 1. เด็กชายกันต์ระพี  งามสง่า
2. เด็กชายทัตเทพ  ไชโย
3. เด็กหญิงธัญพิชชา  ส้มส้า
4. เด็กชายปภังกร  สูตรสุข
5. เด็กหญิงพรนภา  คุ่้มภัย
6. เด็กชายภูมิราชย์  เงินพูล
7. เด็กหญิงมายา  แครอลไลน์
8. เด็กหญิงสุพรรณษา  พูลไชย
9. เด็กชายอภินันท์  บัวผัน
10. เด็กหญิงอริศรา  สมตัว
 
1. นายจักริน  วงษ์สง่า
2. นางสุนิศา  พรศรี
3. นางโสพิณ  เล็กประชา
 
5 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนพลร่มอนุสรณ์ มิตรภาพที่ ๕๐ 1. เด็กหญิงสุภาพร  วรรณพงษ์
 
1. นางสาวจิรพร  อุทัยกันย์
 
6 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดใหม่จำปาทอง 1. เด็กหญิงณิชา  วรสกุล
 
1. นางขนิษฐา  คุ้มทอง
 
7 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านเขาเตียน มิตรภาพที่ 134 1. เด็กหญิงเบญจมาศ  โลกรักษ์
 
1. นายศิริชัย  วิลาชัย