รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ราชบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดหนองโพ 1. เด็กหญิงศิรินธร  เตชะผล
 
1. นางผกา  เสืองามเอี่ยม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงรพีพร  เสียงเสนาะ
 
1. นางสาวยุพา  รัตนมุง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 91.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดจันทาราม (ตั้งตรงจิตร 5 ) 1. เด็กหญิงชลธิชา  แสนภักดี
2. เด็กหญิงวรัญญา  สอพิมาย
3. เด็กหญิงเขมิกา  สิงห์เรือง
 
1. นางแก้วตา  แก้วจีน
2. นางสาวเยาวรินทร์  อ่วมพ่วง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอุดมวิทยา 1. เด็กหญิงนัทนลิน  เกษมสุขสถาพร
2. เด็กหญิงบุณณดา  รุ่งนิรันดร์
3. เด็กหญิงพิมพลอย  พีระรัชพงศ์
4. เด็กชายภูรินท์  ศิลปสมบูรณ์
5. เด็กชายรัฐภูมิ  แจ้งสุวรรณ
 
1. นางอาจรีย์  แปงการิยา
2. นางสาวศตายุ  ตั้งศรีรัตน์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 95.3 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  เมืองเกษม
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงอุ้มบุญ  บุญทอง
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กหญิงธนาทิพย์  แซ่อึ้ง
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 84.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชาวเหนือ 1. เด็กชายธิชานนท์   ยศรุ่งเรือง
 
1. นายเอกราช   วงศ์โอภาส
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 95.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กหญิงปัญญาพร  ศรีมงคล
 
1. นางสาวอิศราวดี  ไตรเดชา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนารีวุฒิ 1. เด็กหญิงณัฐนรี  ชุบคำ
2. เด็กหญิงธัญชนก  สุขสาคร
3. เด็กหญิงปภาดา  มะสิน
4. เด็กหญิงปุณยาพร  ตันสุวรรณ
5. เด็กหญิงรมิดา  หอมจันทรา
6. เด็กหญิงวรปภา  บุญณรงค์
7. เด็กหญิงศรัณยาพร  ศิริคะรินทร์
8. เด็กหญิงศรันยา  ตั้งพรโชติช่วง
9. เด็กหญิงเปรมอัปสร  อำนวยชัยศิลป์
 
1. นายเกรียงศักดิ์  อำนวยชัยศิลป์
2. นายบุญประคอง  อุณหะจิรังรังษ์
3. นางสาวเสาวลักษณ์  ทับประทุม
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลโพธาราม 1. เด็กชายขจร  วนาโชคชัย
2. เด็กชายฐิติชัย  ชาลานภาพร
3. เด็กหญิงธนาทิพย์  แซ่อึ้ง
4. เด็กชายนนทการ  ใจมั่น
5. เด็กหญิงมุกดา  -
6. เด็กหญิงวรรณลักษณ์  เมืองเกษม
7. เด็กหญิงวรินลักษ์  ทวีสุภรพัฒนา
8. นายวัชราวุฒิ  นนเลาพล
9. เด็กหญิงวิตา  เตชาจินดานนท์
10. เด็กชายศุภชัย  ชินนะ
11. เด็กชายอรรตพงษ์  ชำนาญกิจ
12. เด็กหญิงอุ้มบุญ  บุญทอง
 
1. นายสิทธิกร  หลวงพิทักษ์ชุมพล
2. นายวัชราวุฒิ  นนเลาพล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสมถะ(สมถวิทยาคาร) 1. เด็กหญิงภูษณิศา  สุทธนนท์
 
1. นางสมบูรณ์  ศิริจำปา
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนธีรศาสตร์ 1. เด็กหญิงกัญญณัฐ  เศรษฐกร
2. เด็กชายกันต์ธรวรรธน์  กุลพรทานุทัต
3. เด็กชายปรเมศวร์  นาคขะโหนง
4. เด็กหญิงพรรณภัทร  แพงแก้ว
5. เด็กหญิงภัคกร  จันทร์ดี
6. เด็กหญิงศิตา  วชิรกุลกิติ
7. เด็กชายสหภูมิ  อินทแสน
8. เด็กหญิงสิทธิสินี  ม่วงเจริญ
9. เด็กหญิงอรัฐษร  ้เล้าเจริญฤทธิกุล
10. เด็กหญิงอัลทาช่า  สกุลณา
11. เด็กหญิงเบญญาภา  เรืองหิรัญวนิช
12. เด็กหญิงไตรลักษณ์  แสงมาลา
 
1. นายพัฒนา  ธูปหอม
2. นายชาคริต  ทรงต่อศรีสกุล
3. นางสาวสุธีรา  เตี้ยมเครือ
4. นางสาวพิทยาภรณ์  เห็นวิสุทธิ์
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเจี้ยไช้ 1. เด็กหญิงกมลนิตา  แก้วรักษ์
2. เด็กชายธณคุณ  ปานสด
 
1. นางสาวสายสุนีย์  ลักษณาครบุรี
2. นางสาวสายสุนีย์  ชมชุม
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนแย้มวิทยการ 1. เด็กหญิงกาญจน์กิตติญา  คงถาวร
2. เด็กชายพีรวิชญ์  ไกรกิจธนโรจน์
 
1. นางสาวนงนุช  อ่อนนวน
2. นางสาวชนากานต์  พลเสน
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งวิทยาคม 1. เด็กหญิงภาวินี  จันรวม
2. เด็กหญิงวชิรญาณ์  ลิขิตบัณฑูร
 
1. นายณัฐพงษ์  เอี่ยมสกุล
 
19 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียน เทศบาล 3 (ประชายินดี) 1. เด็กชายธนรัตน์  กลัดงาม
2. เด็กชายธีรวุฒิ  จอมเพชร
3. เด็กชายนรินทร์  ก้านเหลือง
 
1. นายบุณยวัฒน์  ไพพิจิตร
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 97.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดหนองกบ 1. เด็กหญิงจณิสตรา   ศรีลาจันทร์
2. เด็กชายนพัตรธร   ตู๋ปาน
3. เด็กชายเวียงเทพ   หมอนวด
 
1. นางสาวเยาวนาฏ    ฉิมวัย
2. นางสาวปริยา  ธนะขว้าง
 
21 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหนองมะค่า 1. เด็กหญิงพัชรี  ภูมิเขตร
 
1. นางชนกเนตร  เกาสังข์
 
22 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหุบกระทิง 1. เด็กชายพิพิธ  เชาว์เครือ
2. เด็กชายอภิชาติ  สมศักดิ์
 
1. นางรุ่งภัคภรณ์  ภาคทรวง
2. นางสาวทิพภา  อภิชาติสกุล