รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ราชบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 94.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเจติยาราม(บัณฑิตประชาน้อยพานิช) 1. เด็กหญิงนุสรา  อ่อนศิริ
 
1. นางนริสสา  พันธุ์ศักดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายธเนศพล  นาคบำรุง
2. เด็กหญิงปิ่นปินัทธ์  วรรธนะวลัญช์
3. เด็กชายอภิวิชญ์  เผือกหอม
 
1. นางวาสนา  ชยาภิวัฒน์
2. นางสุรดา  ปัญจพรชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงณาณิกา  เพละ
2. เด็กหญิงดอกไม้  พุกะ
3. เด็กหญิงวราภรณ์  จันทร์กระจ่าง
4. เด็กหญิงอรณีย์  จอมี
5. เด็กหญิงแพรวรรณ  ยาแซ้
 
1. นายภูชิต  ศิริเอก
2. นางสาวอำภา  เรืองกฤษ
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 93.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงจิราวรรณ  ธนาคมเศรษฐ์
2. เด็กหญิงณัฐณิชา  กิจหงวน
3. เด็กหญิงปุณยาพร  อินดิบ
4. เด็กชายภาณุวัฒน์  ทองเสือ
5. เด็กหญิงสุดที่รัก  เพิ่มทรัพย์
 
1. นายสุชาย  วิเศษสินธ์ุ
2. นายสมไชย  กระต่ายทอง
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพรรวษา  อยู่กำเหนิด
 
1. นางศิริพร  วิยาภรณ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนรุจิรพัฒน์ 1. เด็กหญิงฟ้า  ชำ
 
1. นายภูชิต  ศิริเอก
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงพิชชานันท์  ประเสริฐศิลป์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา  เดชารุ่งโรจน์
 
1. นายราเชนทร์  จันทร์เจิม
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงปฏิมาพร  ดวงพุฒิ
2. เด็กหญิงอริสษา  มีแล้ว
 
1. MissWang  Man
2. นายภาณุ  เทพเกื้อ
 
10 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 92.82 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านโป่งกระทิงบน 1. เด็กชายชยุต  เก็งแป๊ะ
2. เด็กชายชัยเชษฐ์  หิรัญชา
3. เด็กชายณภัทร  สินจันทร์
4. นายพิชญุตม์  พลอินทร์
5. เด็กชายวาปี  ทองแต๊ะ
6. เด็กชายสรวิศ  เก็งแป๊ะ
7. นายสิทธิพร  บุญมา
8. เด็กชายเจนณรงค์  แก้วจินดา
 
1. นายกิติพล   สาลีผล
2. นางอมรรัตน์  โสภานิช
3. นางสาวณฐมน  บัวจันทร์
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ป.4-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านบ่อ 1. เด็กหญิงกาน  กันยา
2. เด็กหญิงจิรนันท์  กุลโสภณ
3. เด็กหญิงสิริยากร  จันทวงศ์
 
1. นางกัลยานี  เต็มชื่น
2. นางสาวปรีชญา  ประชุมศรี
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพเนินพลู 1. นางสาวสุธิดา  เทพนิมิตร
2. นายเจษฎากรณ์  แก้วทอง
 
1. นายสุทธิพันธ์  ดวงสุข
2. นายประสิทธิ์  สิงห์โต
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดเขาวัง(แสง ช่วงสุวนิช) 1. เด็กหญิงนลินทิพย์  ล้ำเลิศ
2. เด็กหญิงนวพร  ช่างพานิช
 
1. นายสุชาย  วิเศษสินธุ์
2. นางสาวจินต์จุฑา  ส่องาม
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสูงเนินราษฎรบำรุง 1. เด็กหญิงนภัสนันท์   พูลทรัพย์
2. เด็กหญิงรมย์ชลี   ดวงชื่น
 
1. นายนิคม  ชนะอินทร์
2. นายวัลลภ  เหวันต์
 
15 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลราชบุรี 1. เด็กชายธีรภัทร  แสงทอง
2. เด็กชายพบธรรม  มิตรมาก
3. เด็กชายวาณิช  วิจิตรจรรยาเลิศ
 
1. นายคงเดช  ศรีอุทารวงศ์
2. นายบุรินทร์  รัตนศักดิ์ชัยชาญ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 95.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดสันติการาม 1. เด็กชายวีรภัทร  สารสุวรรณ
2. เด็กหญิงศุกร์ฤทัย  ชูทัศน์
3. เด็กหญิงอรุณรัตน์  โฉมศรี
 
1. นางสาวอนันต์ภา  เกษรบัว
2. นางสาววาณิชชา  ผูกน้อย
 
17 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 85.6 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเขาปิ่นทอง 1. เด็กชายวุฒิชัย  เหมทอง
2. เด็กหญิงศศิฉาย  อุ่นเรือน
3. เด็กหญิงศศิธร  พูลเต็ม
 
1. นางวรรทณา  พิมพ์สวัสดิ์
2. นางกรวรรณ  เสียงเสนาะ
 
18 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านห้วยยางโทน 1. นางสาวนภัสวรรณ  บุญปลูก
 
1. นางสาวพัชรฎา  ยิ้มนาโพธิ์
 
19 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลจอมบึง 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  แก้วน้อย
2. เด็กหญิงอารยา  ฉัตรเจริญพร
 
1. นางจองทอง  โชติช่วง
2. นางสาวสุภาดา  ช้อยเครือ
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงจันจิรา  วงค์ฝ่ายแดง
2. เด็กหญิงบุญมาลี  จันทร์ประดับ
3. เด็กหญิงปลา  มะปรางค์
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นางสาวปิยะณัฏฐ์  เลิบไธสง
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยหมู 1. เด็กหญิงนภัสสร  สอนทอง
2. เด็กหญิงมาลี  แสงจันทร์
3. เด็กหญิงวรรณพร  ดาเทียน
 
1. นางสาวกิตติยา  กุลวงค์
2. นางสาวกรรณิการ์  กระดังงา