รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ระยอง เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนรุ่งนภาพิทยา 1. เด็กหญิงวริศรา  เกิดผล
 
1. นางอุไรวรรณ  สายศร
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงธนัญชนก  ปลั่งอ่ำ
 
1. นายีรุ่งแสง  พลซา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านสามแยกน้ำเป็น 1. เด็กหญิงกัญญาณัฐ  แซ่ตั๊น
 
1. นายสมเดช  มีสุข
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนบ้านวังจันทน์ 1. เด็กหญิงชริสา  ปัญญายิ่ง
 
1. นายีรุ่งแสง  พลซา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดสุขไพรวัน 1. เด็กหญิงชยาภรณ์  บำรุงกิจ
 
1. นางสาวอภินทร์นิชา  เอี่ยมสะอาด
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดพลงช้างเผือก 1. เด็กหญิงณัจฉรียา  ขันแข็ง
2. เด็กหญิงรสิตา  นามลายทอง
3. เด็กหญิงอตินุช  เมตตา
 
1. นางศิริรัตน์  เจริญ
2. นายจีราวุฒิ  ไมรินทร์