รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ระยอง เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ป.4-ป.6 100 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านค่าย 1. เด็กหญิงชนิสรา  จันท้วม
2. เด็กหญิงนลินี  ณ รังษี
 
1. นางวนิดา  เยื่อใย
2. นางสาวกฤติยา  แสงแก้ว
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กหญิงกัลยกร  หงษ์ทอง
2. เด็กหญิงนภัสวรรณ  คล้ายชัยภูมิ
 
1. นายไกร  ขันขาว
2. นายสว่าง  สว่างวรรณรัตน์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายกันตภณ  ทุมแก้ว
2. เด็กหญิงธนพร  สอนเผือก
 
1. นางจิรวรรณ  ปัญจลักษณ์
2. นายไกร  ขันขาว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 92.63 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายก้องภพ  อริยพัฒนพร
 
1. นางสาวอัจฉรา  ฟุ้งเฟื่อง
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 84 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กชายทวีสิน  รามแป้น
2. เด็กหญิงพิจิตรา  แสงทอง
3. เด็กหญิงอภิชญา  สุนทรประเสริฐ
 
1. นางศศิรินทร์  ศุภาไพโรจน์
2. นางสาวณัฐภรณ์  สมภาร
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายนันท์ภากร  เอี่ยวสานุรักษ์
2. เด็กหญิงปวริศา  ปวัฑฒนันท์
3. เด็กหญิงอธิติญา  แน่นหนา
 
1. นางเพ็ญนภา  พบขุนทด
2. นางสาวอัจฉราภรณ์   ศรีบาล
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 91.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดห้วยโป่ง(จันทร์ราษฎร์บำรุง) 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จันที
2. เด็กชายณัฐวัตร  ศรีพรหมมา
3. เด็กชายธงชัย  เกิดบ้านใหม่
4. เด็กชายธนโชติ  สีกะแจะ
5. เด็กชายธันยธรณ์   ศรีจะเที่ยง
6. เด็กชายพงศกร   ศรีหัวทน
7. เด็กชายศราวุธ  ศรียางนอก
8. เด็กชายศักดิ์สยาม  ดวงจรัสแสง
9. เด็กชายสรยุทธ   จันทร์ขำ
10. เด็กชายเรนุวัฒน์   ผากำ
 
1. นางลักษมีลาวัณย์  วงษ์น้อย
2. นายชัยณรงค์  พุทธบรรพต
3. นายสุนทร  การบุญ
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ป.1-ป.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดโขดหินมิตรภาพที่ 42 1. เด็กชายชลธาร  ทัศนาราม
2. เด็กชายชาคริต  ธเนศอนันต์
3. เด็กชายธนชัย  เสือเสน
4. เด็กหญิงยูมาบี  ทนดี
5. เด็กชายศิรชัช  โพธิ์ศรี
6. เด็กชายสุทิวัส  ยาเสร็จ
7. เด็กหญิงสุพิชญา  บุญปก
8. เด็กหญิงอนันตญา  สีขำ
9. เด็กหญิงอภิญญา  ปราโสรักษ์
10. เด็กหญิงอมิตตา  คำรังศรี
 
1. ว่าที่ร้อยตรีเกียรติศักดิ์  รัตนวัน
2. นายราชสิทธิ์  คำสอนเจริญ
3. นางนาถฤดี  เวชกามา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง 1. เด็กชายจิรธัช  ธีรรัตนาภรณ์
 
1. นางสาวศิรประภา  โกสิต
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กหญิงธีรดา  ปานนิล
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กชายภาณุวัฒน์   อาจหาญ
2. เด็กชายศิรวิทย์    จำปีเรือง
3. เด็กชายสืบสกุล   สุขสวัสดิ์
 
1. นายณัฐนนท์   สีดาโคตร์
2. นางสาวดวงกมล   อินทะเสน
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ 1. เด็กหญิงกชกร  สวยสมใจ
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  สนธิละ
3. เด็กหญิงกัญญาพัทร  พูลเชตกิจ
4. เด็กหญิงกัณฑพร  หาริกุล
5. เด็กหญิงกุลสตรี  สวนตะโก
6. เด็กหญิงขวัญฤทัย  จันทร์หอม
7. เด็กหญิงชนัญธิชา  สุภาพ
8. เด็กชายฐาปกรณ์  สองเมือง
9. เด็กหญิงณัฐฐิญา  ศุภสินสมบูรณ์
10. เด็กหญิงดาว  วังพรม
11. เด็กชายธนกร  เจริญดง
12. เด็กหญิงธัญญาภรณ์  ปุริมา
13. เด็กหญิงธัญพิชชา  บุตรวงศ์
14. เด็กหญิงนภัสวรรณ  สีหาลา
15. เด็กหญิงปวริศา  ชูใจดี
16. เด็กชายปิยะวัฒน์  คนแรงดี
17. เด็กหญิงพรพิมล  ทองกลัด
18. เด็กหญิงพรรณพฤกษา  แซ่พุ้น
19. เด็กหญิงพิชญานันท์  ตะโส
20. เด็กชายภัทรดนัย  ทองวิเชียร
21. เด็กชายภัทรพล  รัตนะวัน
22. เด็กหญิงรัตนวดี  ศรีวิไลย
23. เด็กหญิงวนัสนันท์  ต่างทอง
24. เด็กหญิงวิภาพร  ทวีสุข
25. เด็กหญิงวีระนุช  อยู่ลือ
26. เด็กชายสรวิชญ์  นะครังสุ
27. เด็กชายสหรัฐ  ทูลจังหรีด
28. เด็กชายสิทธิพล  บุญสิน
29. เด็กหญิงสุจิรา  ไชยบำรุง
30. เด็กหญิงสุณัฐชา  มรรคนันท์
31. เด็กหญิงสุนิสา  มวลคำลา
32. เด็กหญิงสุพิชญา  เพิ่มชีวา
33. เด็กหญิงสุรีพร  อ่อนจันทร์
34. เด็กหญิงสุรีย์นิภา  ขอบทอง
35. เด็กหญิงอนิชา  เปลี่ยนศรี
36. เด็กชายอนุภัทร  สิทธิผา
37. เด็กชายอัศวิน  ขันชา
38. เด็กชายอาณกร  มิ่งมิตร
39. เด็กหญิงแพรวปภัสส์  อังศิริ
40. เด็กหญิงโชติกา  แสงกรุง
 
1. นายอนุชา  นาคมังสัง
2. นางสาวนรินทร์ธร  พุทธนิพพานเนตร
3. นายศราวุธ  บวชประโคน
4. นางสาวจุฑามาศ  เนียมน่วม
5. นางสาวดวงเดือน  แก้วผสม
6. นางสาววณิพร  อึงวัชณปาน
7. นางสาวเนตรทราย  เบ้าจันทึก
8. นายวุฒิไกร  จักรวรรณพร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 93.67 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  สีโท
 
1. นางอัญชนา  กิติลือ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลระยอง 1. เด็กชายคมิก  กรรณชนกร
 
1. นายกีรติพัฒน์  พัฒนะราช
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๘ 1. เด็กหญิงอรุณรุ่ง  ทองมูล
 
1. นางสาวธีร์จิตรา  จั่นหยวก
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านมาบตาพุด 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์    แสงเกตุ
2. เด็กหญิงกานต์ธิดา   คชสาร
3. เด็กหญิงจิราภรณ์   คำบุญ
4. เด็กหญิงชญาน์รัตน์    วิราพร
5. เด็กหญิงนัฐชนก   เทพาพงษ์
6. เด็กหญิงนัทธมน    โพธิ์เนียม
7. เด็กหญิงพัชรี    พัฒสนิท
8. เด็กชายพิพัฒน์   เทพาพงษ์
9. เด็กหญิงวรัญญา   มีทรัพย์
10. เด็กหญิงสิตาพร  ทองมา
11. เด็กหญิงอรพินท์   สืบสิน
12. เด็กหญิงเอลิกา   ไชยหาญ
 
1. นายสุปัญญา   สรรพจักร์
2. นางศิรินทิพย์   สรรพจักร์
3. นายไพบูลย์  อ้อมวิหาร
4. นายบุญเลิศ  ฉวีวรรณ
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสมคิดวิทยา 1. เด็กหญิงอัยย์รดา  พงษ์นพคุณ
 
1. Mr. Kirt Peter G.  Veluz
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดทับมา 1. เด็กหญิงณัฐสินี   บุษยะสิริรัตน์
2. เด็กหญิงนวนันต์   บำรุงจิตต์
 
1. นางสาวนฎกร   เมืองศิริ
 
19 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดยุวบรรณารักษ์ส่งเสริมการอ่าน ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  ศรีรับขวา
2. เด็กหญิงปิยากร  ไชยวงค์
3. เด็กหญิงพรพิมล  ทุมมี
 
1. นางสาวงามตา  ดีบาง
2. นางสุธานี  แสนยอง
 
20 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนเรื่องสั้น (Comic Strip) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านดอน 1. เด็กหญิงจีรันดา  แพงดี
2. เด็กหญิงภัทรวดี   ทองรวย
 
1. นางเรณุกา   วนิชรัตน์
2. นางมณฑิรา  สายยศ
 
21 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดบ้านฉาง 1. เด็กหญิงจันจิราภรณ์  สมานทอง
2. เด็กหญิงอภิชญา  นพวรรณ์
 
1. นายมาโนช  พึ่งพิมาย
2. นางวรรณา  เวชศาสตร์
 
22 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับพื้นฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 1. เด็กชายกรวิชญ์  ไทยโกษา
2. เด็กชายจักรพันธ์  สุวรรณโชติ
3. เด็กชายพงศธร  ทองอยู่
 
1. นายประวิทย์  ปราศจาก
2. นายวิมล  น้อยวิมล
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชุมชนวัดบ้านแลง 1. เด็กหญิงฆรวรรณ  ทองปลั่ง
2. เด็กชายสิริศักดิ์  แซ่เจี่ย
3. เด็กหญิงสุพรรษา  บุตรดีงาม
 
1. นายนัทธมน  งามดี
2. นางสาวพวงพร  เหลืองอ่อน
 
24 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกรอกยายชา 1. เด็กหญิงพรวิษิต  กาญจนวิจิตร
2. เด็กหญิงลลิตา  นพคุณ
3. เด็กหญิงวิลาวัณย์  นะสี
 
1. นางสาวภคพร  พิลาบ
2. นางสาวปภัสธนันท์  พิทยธีราพงศ์
 
25 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง ๙ 1. เด็กหญิงกุลปรียา  จันนพคุณ
2. เด็กหญิงจิณห์วรา  บรรณชาติ
3. เด็กหญิงวีรยา  จำปาไชย
 
1. นางอัญชลี  มีชัย
2. นางสาวสุภาวดี  บุญเย็น
 
26 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง๗ 1. เด็กชายสุรวุธ   อยู่ศรีเจริญ
 
1. นางสาวอุษา   มณีเนตร
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสำนักกะท้อน 1. เด็กหญิงสกุลทิพย์  ลานทอง
 
1. นางสุกัญญา  กีรติยุตอมรกุล
 
28 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนชุมชนวัดสุวรรณรังสรรค์ 1. เด็กชายปิยะพงษ์  ชัยเจริญ
 
1. นายประพันธ์  สินถาวร