รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. เพชรบุรี เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงอิสรีย์  เกตุทะเล
 
1. นางสาวจรีพร  นิลห้อย
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 85.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายชนาธิป  มุ่งดี
2. เด็กหญิงนิชาภา   แก้วมณี
3. เด็กหญิงออมสิน  มีสุข
 
1. นางอาภรณ์    ทิพย์ทิม
2. นางเมตตา   เติมเกาะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กชายวิทวัส   หอมหวล
2. เด็กหญิงสุขุมาภรณ์   ชานมณีรัตน์
 
1. นางสาวอารยา    สงวนสุด
2. นางสาวยุธารัตน์   สังข์สน
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  ตู้ประดับ
2. เด็กหญิงทักษอร   ไทยแขก
3. เด็กหญิงอภิญญา   หาญปราบ
 
1. นางสาวพลอยไพลิน    พวงเพ็ญ
2. นางวณิชยา  เดชกล้าหาญ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านหนองชุมพล 1. เด็กชายรัชชานนท์  ทิศาวงค์
2. เด็กชายอานุภาพ  ทองใย
 
1. นางพัชรี  กลัดแก้ว
2. นายสันติ  จันทร์น้อย
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 93.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงชนิศา  มนเทียร
2. เด็กหญิงฐิติรัตน์  พุ่มจิต
3. เด็กหญิงณรัฐฐา  รอดคง
4. เด็กหญิงดลชนก  เย็นจิตร
5. เด็กชายธนกร  กุญแจนาค
6. เด็กชายธนวิชญ์  กลัดทอง
7. เด็กชายธีรศาสนติ์  ภู่เดช
8. เด็กชายธีรเมธ  เกิดเกษม
9. เด็กหญิงปวัลริกา  นาคพาณิชย์
10. เด็กชายปุณพัทธ์  แตงจันทรา
11. เด็กหญิงพ.ศิลป์สุภา  ปรียานนท์
12. เด็กชายพงษ์พัฒน์  หอมนาน
13. เด็กชายภูริวัฒน์  เนื่องมี
14. เด็กชายภูวิศ  วรางกูล
15. เด็กหญิงมนัสวีร์  พลเธียร
16. เด็กชายรพีภัทร  ดวงดาว
17. เด็กชายวสิทธานต์  คชพันธ์
18. เด็กหญิงสิริกร  ศรีทอง
19. เด็กหญิงสุดธิดา  ศรีทิพย์
20. เด็กชายอัมรินทร์  ชมภู่ทอง
 
1. นางสันธิฌา  ศิริวงษ์
2. นางสาวกานดา  วัชโรบล
3. นางสุลักขณา  ยอดบุญนอก
4. นางพิมพ์วรีย์  วธาวนิชกุล
5. นางสาวนันธิชา  เฮ่งพก
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดดอนไก่เตี้ย 1. เด็กหญิงฐิตารินทร์  บุญมาก
2. เด็กชายธัญวรัตม์  ผิวสวยคำ
3. เด็กหญิงนันทรัตน์  คำเทศ
4. เด็กชายปุญญพัฒน์  ไมตรีจิตต์
5. เด็กหญิงพรรณนเรศ  วาดประเวช
6. เด็กชายพลภัทร  ลิขิตขอม
7. เด็กหญิงพิมพ์ชนก  เกตุอำไพ
8. เด็กชายวรากร  บุญมาก
9. เด็กชายสุชันยา  แฉ่งฉายา
10. เด็กชายฮาริส  หวังอารี
11. นายโสภณ  เดชฉกรรจ์
 
1. นายสมชัย  แซ่เอี้ยว
2. นายพรอนันต์  ทองงามเพ็ง
3. นายจำรูญ  บัวเนียม
4. นายกอบชัย  มณีตัน
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 91.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาล 3 ชุมชนวัดจันทราวาส 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สวนสวรรค์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย  สังข์น้อย
3. เด็กหญิงจุฑามณี  กัณกูล
4. เด็กชายชนะชัย  ปุกเนตร
5. เด็กชายณัฐภัทร  วงษ์น้อย
6. เด็กชายปรวิชญ์  ศรีสังข์สุข
7. เด็กชายปริญญา  จิรพงษ์ไพบูลย์
8. เด็กหญิงพิชามญชุ์  อาศจินดา
9. เด็กหญิงสุชัญญา  ส้มเทศ
10. เด็กชายอนุกูล  วงศ์ศิริ
 
1. นางดวงจิต  เกียรติพัฒนกุล
2. นางสาวทองเจือ  อ่อนนุ่ม
3. นางศรัญญา  หอสกุล
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนราษฎร์วิทยา 1. เด็กหญิงมนตรา  อยุ่สุข
2. เด็กหญิงศรันย์พร  เสนาะสรรพ์
3. เด็กหญิงโสพิศนภา  รุ่งกิจทรัพย์
 
1. นางสาวบุศรา  มงคลเอก
2. นางสาวธิติมา  อยู่สุข
 
10 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลเพชรบุรี 1. เด็กหญิงณดา    บุญสิริสัพันธ์
2. เด็กหญิงปุณณภา   ทองสุข
3. เด็กหญิงภัทรษร  บัวไสว
 
1. นางกมลวรรณ   ทองหยาด
2. นางสิริกร   ปัจฉิม
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดเพรียง (วิเทศราษฎร์วัฒนา) 1. เด็กชายชนาธิป  ชัยสงเคราะห์
 
1. นางไพลิน  ศรีพิณ
 
12 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดกุฏิ(นันทวิเทศประชาสรรค์) 1. เด็กชายณัฐดนัย  บัวทอง
2. เด็กชายวรวิทย์  ช่วยเชื้อ
 
1. นางสาวสราญทิพย์  เอมโอษฐ
2. นางสาวพรรณทิพา  พ่วงทอง