รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเซนต์จอห์น บัปติสต์ 1. เด็กหญิงแพรวา  อรรถาสิงห์
 
1. นางประภาพร  ฤทธิชาติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กชายธีรภัทร  เกตุรัตน์
2. เด็กชายเอกภพ  เกตุมณี
 
1. นายบงการ  กันทะวงษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบางไทร 1. เด็กชายธันวา  จิตรีผ่อง
 
1. นางสาวอรษา  จิตประพันธุ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดหญ้าไทร (ราษฎร์ประสิทธิ์) 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  สืบบุญ
2. เด็กหญิงภาวิณี  หวานมาก
 
1. นายสันติ  อนุวรรณ์
2. นางสาวศิริรัตน์  ปานทอง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กชายชิติพัทธ์  ทรัพย์ยุทธ์
2. เด็กชายธนากร  ภูจันทึก
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พรามกูล
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
2. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 1. เด็กหญิงกานต์มณี  ไกรโสภา
2. เด็กหญิงบงกช   จันทร์หอม
3. เด็กชายระพีพัฒน์  ยิ้มแย้ม
 
1. นายเกรียงศักดิ์  กษิดิศ
2. นางรุ้งนภา  กษิดิศ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 98.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนเทศบาลวัดสุธาโภชน์ (ไวทย์วรวิทย์) 1. เด็กหญิงศุภิสรา  ทรงพันธ์
 
1. นายกฤษณะ  เกตุสุริยงค์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 96.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนราษฎร์บำรุงศิลป์ 1. เด็กชายกษิดิ์เดช  จันทร์ขำ
2. เด็กหญิงกัญญารัตน์  ทรัพย์จรูญ
3. เด็กหญิงกิตติพร  วงศ์พานิช
4. เด็กชายคริสเตียน  ฮาเส็ก
5. เด็กหญิงจิรญา  ศรีจันทร์
6. เด็กหญิงชลธิชา  ฉันทะ
7. เด็กหญิงญาดา  ธาราชัย
8. เด็กหญิงณัฐณิชา  สุภีกิตย์
9. เด็กหญิงณัฐนิชา  รัตน์จิรพัฒน์
10. เด็กหญิงณิชกานต์  ทรัพย์สัตย์
11. เด็กหญิงดวงกมล  แจ้งมงคล
12. เด็กหญิงตะวัน  รินทร์ราช
13. เด็กชายธนพนธ์  ภิญญกิจ
14. เด็กหญิงธนัชชา  ไตรศัพท์
15. เด็กชายธนาธร  ธาราสนธิ์
16. เด็กหญิงธัญญ์จนัช  ทรงงาม
17. เด็กหญิงธิษฌามดี  ทรงสบาย
18. เด็กหญิงนนทพร  ฤกษ์โภคี
19. เด็กหญิงนันทพร  ธาราสนธิ์
20. เด็กหญิงพชพร  สังขจาย
21. เด็กหญิงพรนภัส  ภู่อ่อน
22. เด็กหญิงพรนภา  โพธิ์กร่าง
23. เด็กชายภูริทัต  กลีบมาลัย
24. เด็กชายรวิสุต  แสนหาญ
25. เด็กหญิงรัชชนันท์  บุญธรรม
26. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  ดวงดี
27. เด็กหญิงวนาวี  เรือนงาม
28. เด็กชายวิวัฒน์  ทรงไตรย์
29. เด็กชายวิศรุต  โพธิ์ทอง
30. เด็กชายศรัณย์  สีสันต์
31. เด็กชายศิรภัทร  ธาระยาน
32. เด็กชายสรายุธ  โรจน์นันทเดชชัย
33. เด็กหญิงสิริพร  ไม้จีน
34. เด็กหญิงสุมิตรา  สุวิบาย
35. เด็กหญิงอนัฐริยา  เบญจมวิจิตร
36. เด็กหญิงอรอนงค์  มาลัย
37. เด็กหญิงอังคณา  กำลังศร
38. เด็กหญิงเกศิณี  ธิราฉาย
39. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา  พินยะชิต
40. เด็กชายเมธาสิท  พัฒน์วิชัยโชติ
 
1. นางสาวสมถวิล  ขุนวงษ์
2. นางสาวชูศรี  จริตศรี
3. นายวทัญญู  รักทอง
4. นางศศิธร  ธาราสนธิ์
5. นายวรปรัชญ์  ครองหิรัญ
6. นายภานุวัฒน์  กองเพิ่มพูล
7. นางสาวศรีพยุง  เอกนัยน์
8. นายมนตรี  แสงภู่
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 97 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดบัวหลวง (สหมิตรศึกษา) 1. เด็กหญิงธิดาภา  ผงชานัน
 
1. นางสาวปาริชา   เอี่ยมปี
 
10 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 93.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดตะกู (เมตตาชนูปการ) 1. เด็กชายณฐกร  สุวรรณโณ
2. เด็กชายนพดล  นัยสุทธิ์
3. เด็กหญิงพีรดา  ฤทธิเหิม
 
1. นางสาวศิวพรรณ  รัตนชัยศิลป์
2. นางสาวอนันยา  ชื่นชอบ
 
11 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดลาดชะโด (ประกาศวิทยาคาร) 1. เด็กชายธนวัช  แสงด้วง
2. เด็กชายธนากรณ์  กำลังดี
 
1. นางณีริดา  ชาดิษฐ
2. นางพิศเพ็ญ  คงไวย