รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. พระนครศรีอยุธยา เขต 1

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กหญิงมาริสา  เรืองศิลป์
 
1. นางธิติรักษ์  เดชเลย์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนชลประทานอนุเคราะห์ 1. เด็กหญิงกาญจนา  มีคำ
2. เด็กหญิงรัตติกาล  เอี่ยมตระกูล
 
1. นายภคภัณฑ์  สร้างตนเอง
2. นางสาวทิพวรรณ  สร้างตนเอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 93.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนเชาวน์วัศ 1. เด็กชายน้องใหม่  ศรีบุญ
2. เด็กหญิงลภัสรดา   นาอุดม
 
1. นางสาวณัฏฐนิชา  หามนตรี
2. นางสกลสุภา  มีชัย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กชายกวีวัธน์  ตั๊นเล่งกิม
2. เด็กหญิงกัญญาณัฐ   แสงน้ำรักษ์
3. เด็กหญิงกาญจญาธร  เกตุพรม
4. เด็กชายจักรพงศ์  จงเกื้อตระกูล
5. เด็กหญิงจีรภา  แซ่จิว
6. เด็กหญิงชนกนาถ   กรอบบาง
7. เด็กหญิงณัฐกานต์  ฝังเงิน
8. เด็กหญิงนาตาลี   สมสมัย
9. เด็กหญิงบุรพร  มีธรรมยุติ
10. เด็กชายปฏิภาณ   เอี่ยมถิน
11. เด็กชายปติพล  สารีกิจ
12. เด็กชายพงศกร  โพธินิมิตร
13. เด็กชายพชร   ท้วมยา
14. เด็กชายพีรวิชญ์   จันทวงษ์
15. เด็กชายภัทรพล  มีชูโภชน์
16. เด็กหญิงอรยา  อ่อนสำอางค์
17. เด็กหญิงอิศริยาภรณ์  ธรรมจินดา
18. เด็กหญิงอุษา  ทองคำ
19. เด็กชายแทนคุณ  เพ็งโคตร
20. เด็กหญิงแพรวา  สาระขวัญ
 
1. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
2. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
3. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
4. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
5. นางจงจิต  กสิพันธ์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครประวัติศาสตร์ ป.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดกลางคลองสระบัว 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สร้อยธรรมา
2. เด็กชายจักรพงษ์  อ่อนมา
3. เด็กชายณัฐพงษ์  งามชื่น
4. เด็กหญิงณัฐมน  เพ็ชรคราม
5. เด็กชายธนภัทร  หอมสุวรรณ
6. เด็กชายธนาพิพัฒน์  จงเกื้อตระกูล
7. เด็กชายธันวา   สุขสมเนตร
8. เด็กหญิงธารทิพย์  ทิมสีคร้าม
9. เด็กชายธีรฉัตร  โพธิบำรุง
10. เด็กหญิงนฤมล   บุญเกิด
11. เด็กหญิงนันสินี  นัยเพียร
12. เด็กชายปารมี   โพธิบำรุง
13. เด็กหญิงพัชรา  การไทย
14. เด็กหญิงมณีรัตน์  นอมา
15. เด็กหญิงศศิวรรณ  ศรีชารส
16. เด็กชายสุนิษา   สมสมัย
17. เด็กหญิงสุภาวิณี  คำฉัตร
18. เด็กชายสุภิญโญ   ทิมกุล
19. เด็กชายอานัส   แจ่มใจหาญ
20. เด็กหญิงอุทุมพร  พลิคามิน
 
1. นางสาวณัฐชา  มังกะลัง
2. นายเอกพล  พันธุ์โชติ
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงสุคณางค์  อารยพัฒน์มงคล
4. นางสาวรจนา  สุทธลักษณ์
5. นางจงจิต  กสิพันธ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 92.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 95.33 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 92.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนแสงทวีปวิทยา 1. เด็กหญิงณิชานาฏ   ยินดีวิทย์
 
1. นายนิธิ  ศรีสว่าง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 89.66 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 88.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
3. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
4. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
5. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
6. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
7. เด็กชายภูริภัทร์  สุขสมบูรณ์
8. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
9. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นายอัมรินทร์  ยิ้มไพบูลย์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กชายกิตติพิชญ์  หงษ์เวียงจันทร์
2. เด็กหญิงขนิษฐา  หวังเจริญ
3. เด็กชายจิระศักดิ์  ผาสุพรรณ์
4. เด็กหญิงณัฐกานต์  มาดี
5. เด็กชายณัฐพล  โกมุท
6. เด็กชายณัฐวุฒิ  ศรศิริ
7. เด็กชายธนกฤต  จิตต์ผ่องอำไพ
8. เด็กหญิงประกายฉัตร  ตรีพจนา
9. เด็กหญิงปิยาพัชร  มีชูเกศ
10. เด็กชายพาทิศ  สิงห์บุตร
11. เด็กหญิงพิมพ์ลภัส  เดิมขันทด
12. เด็กหญิงมีนารัตน์  ผาสุพรรณ
13. เด็กหญิงม่านไหมแก้ว  เหล่าหว้าน
14. เด็กหญิงวิรดี  หงษ์เวียงจันทร์
15. เด็กหญิงเพชรลดา  ตรีคงคา
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกชกร  ตรีโภคา
2. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
3. เด็กหญิงกิตติมา  มาดี
4. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
5. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
6. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
7. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มาดี
8. เด็กหญิงต่าย  สีวิไล
9. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
10. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
11. เด็กชายภูริภัทร์  สุขสมบูรณ์
12. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
13. เด็กชายวายุกูล  ตรีโภคา
14. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
15. เด็กชายสราวุฒิ  วะดวงดี
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดอุทัย (เชาวนวิทยา) 1. เด็กหญิงกนกลักษณ์  แสนปรีชา
2. เด็กชายชรินธร  กรีสุธา
3. เด็กหญิงชลธิชา  จันทร์รื่นเริง
4. เด็กหญิงณลณี  ชูวงษ์
5. เด็กชายณัฎฐกิตติ์  มาดี
6. เด็กหญิงต่าย  สีวิไล
7. เด็กชายธนพล  จิตต์ผ่องอำไพ
8. เด็กหญิงปาณิศรา  รัชชุรัตน
9. เด็กชายวัชรพงษ์  พุทธิสาร
10. เด็กชายวัยวุฒิ  โกมุท
11. เด็กชายวิทยา  ชะเนติยัง
12. เด็กชายสราวุฒิ  วะดวงดี
 
1. นายชัยประสิทธิ์  พระศรีรัมย์
2. นายมานพ  ทับเงิน
3. นางสาวพึ่งเพ็ญ  พึ่งกุศล
4. นายวิศรุต  เกิดทรัพย์
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายณัฐนันท์  ญาณถ้อย
2. เด็กชายณัฐิวุฒิ  จันทรากุล
3. เด็กชายนวพรรษ  นรรฆเลิศ
4. เด็กชายรามิล  ศรีนาค
5. เด็กชายสิริฐพงษ์  มานพ
6. เด็กชายสุขสถาพร  ไทยใหม่
 
1. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  หามนตรี
3. นางพินิจนารถ  ลำดวน
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายกฤษณะ  นวนิล
2. เด็กชายกานต์ณํฐ  แสงทับทิม
3. เด็กชายคมกฤต  รุ่งศรี
4. เด็กชายจิรวัตร  ใหญ่สถิตย์
5. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  โพธิลักษณ์
6. เด็กชายชัชวาลย์  ปิ่นปั้น
7. เด็กชายชัยรัตน์  จุลแสง
8. เด็กชายณรงฤทธิ์  สาสุข
9. เด็กหญิงณัฐกานต์  ถุงเงิน
10. เด็กชายณัฐพล  กำพร้า
11. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
12. เด็กชายธวัชชัย  อุตมังกูล
13. เด็กหญิงนภา  การดี
14. เด็กชายนรรัตน์  แช่มช้อย
15. เด็กหญิงบัณฑิตา  วะราสิน
16. เด็กหญิงปณารี  เข็มปัญญา
17. เด็กชายปรวิศร์  ทองสิทธิ์
18. เด็กหญิงปุณยาพร  แช่มช้อย
19. เด็กหญิงพรชนก  เชาว์ตรัยภาคย์
20. เด็กหญิงพัชริน  พลีบัตร
21. เด็กหญิงพิชญาพร  พยายอด
22. เด็กหญิงพิชารัตน์  เปรมสกุล
23. เด็กหญิงมนัชญา  หาชนะ
24. เด็กชายวรฤทธิ์  อิบรอฮิม
25. เด็กหญิงวรัทยา  หว่านทอง
26. เด็กชายวริทธิ์นัน  อิบรอฮิม
27. เด็กหญิงศศิพร  ใจใส
28. เด็กชายศุภชัย  เพิ่มพูล
29. เด็กชายศุภานิช  บุญสูงเนิน
30. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วงษ์กำพุธ
31. เด็กหญิงสุภาพร  สาสุข
32. เด็กชายสุรกิจ  จุลแสง
33. เด็กหญิงสุรารักษ์  ศรีเสงี่ยม
34. เด็กหญิงอชิรญา  โพธิ์งาม
35. เด็กหญิงอนัญดารินทร์  เสวัณนา
36. เด็กชายอริญชัย  เรืองฤทธิ์
37. เด็กหญิงอัญชลี  ปู่จันทร์
38. เด็กชายอัณณพ  มะสูงเนิน
39. เด็กชายเฉลิมพงศ์  แสงเงิน
40. เด็กหญิงเยาวภา  เกตุวร
 
1. นางสาวผาสุก  ผ่องโต
2. นายศุภชัย  ยุวเรืองศรี
3. นายศิริชัย  หาเมธี
4. นายจิระเดช  เอกออมพิทักษ์
5. นางสมปอง  ศรีงาม
6. นางสาวอังคณา  มั่งมี
7. นางปุณยนุช  เนตรพินทุ
8. นางกรรณิการ์  มุกขันธ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 93.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนเทศบาลวัดแม่นางปลื้ม 1. เด็กชายทรงวุฒิ  วะราสิน
 
1. นายศิริชัย  หาเมธี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดดนตรีประเภทวงเครื่องลม (Wind Ensemble) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนประตูชัย 1. เด็กชายจิรกิตติ์  บุญเรือง
2. เด็กชายชนะศักดิ์  สิงห์โตขำ
3. เด็กชายนวพรรษ  นรรฆเลิศ
4. เด็กชายปรีชา  เขตร์วิทย์
5. เด็กชายรามิล  ศรีนาค
6. เด็กชายวัชรพล  ภานุทัติ
7. เด็กชายสิริฐพงษ์  มานพ
8. เด็กชายสุขสถาพร  ไทยใหม่
9. เด็กชายอนพัทย์  อาจธัญกิจ
10. เด็กชายอนาวิน  วรรณขาว
11. เด็กชายอาทิตย์  ยศมา
12. เด็กชายเสฏฐวุฒิ  รัมมะยาน
 
1. นายกัมพล  อยู่จุ้ย
2. นายณรงค์ฤทธิ์  หามนตรี
3. นางสาวละเอียด  ราตรีโชติ
4. นางวราภรณ์  สินสืบผล
 
19 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 85.333 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล (ภาวนารังสี) 1. เด็กหญิงกุลณัชชา  เสงจตุรัส
2. เด็กหญิงณัฐปัญชญา  กลิ่นระรวย
3. เด็กหญิงนันท์นพิน  สมานพันธ์
4. เด็กหญิงนายิกา  วงศ์ศิริ
5. เด็กหญิงปุณฑริกา  เสนาพร
6. เด็กหญิงวรลินทร์  สุพลา
7. เด็กหญิงวิริยา  ขันธศร
8. เด็กหญิงสุธาทิพย์  ปิ่นสังข์
 
1. นางชญาดา  ปุยอ๊อต
2. นางสาวอรนุช  มีเงิน
3. นางสาวจิราภรณ์  บูชา
4. นางสาวศิริพร  รื่นชาญภาค
 
20 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระงาม 1. เด็กชายธนารัตน์  กิตติมหชัย
2. เด็กชายธีรสิทธิ์  ดนตรี
3. เด็กชายปัญญวุธ  ดาราน้อย
4. เด็กหญิงพัชราภรณ์  ทองคำ
5. เด็กชายภานุพงศ์  พวงภู่ห้อย
 
1. นายนรินทร์  ดาราน้อย
2. นางกวินทิพย์  รุ่งเรืองพรพงศ์
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 88 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงจิราลักษณ์  เฉลิมพรไพศาล
 
1. นางเยาวลักษณ์  ชูติวงษ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 95.5 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนจิระศาสตร์วิทยา 1. เด็กหญิงพัชรมณฑ์  สุขภิรมย์สันติ
 
1. นางสุภาภรณ์  รุจิกร
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลพระนครศรีอยุธยา 1. เด็กหญิงมิญชมาลย์  ปงรังษี
 
1. นางพนิตา  สุขสมแดน
 
24 การงานอาชีพ การประกวดแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 81.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนวัดพระแก้ว"โสภณประสิทธิ์วิทยาคาร" 1. เด็กหญิงธีรนาฏ  เฟื่องเงิน
2. เด็กชายรติพงษ์  โขมะพันธ์
3. เด็กหญิงวิไลลักษณ์  เอี่ยมสำอางค์
 
1. นางสาวสุปราณี  สังสะกุล
2. นางสรรพัชญา  มีวุฒิสม คอร์เบ็ทท์
 
25 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ม.1-ม.3 81.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายพงษ์พัฒน์  รัตนโชติ
 
1. นางสาวชนากานต์  คงกะพันธ์
 
26 เรียนรวม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวังน้อยวิทยาภูมิ 1. เด็กชายรัชานนท์  อินเลี้ยง
2. เด็กหญิงอลิสา  ร้อยจำปา
 
1. นางสาวชนากานต์  คงกะพันธ์
2. นางฉวีวรรณ  ท่าวัง
 
27 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ่อแร่ 1. เด็กชาย ปฏิภพ   ศรีเมือง
 
1. นางสาวสุธารทิพย์  แย้มผิว
 
28 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสฎางค์ 1. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  สุขรัตน์
 
1. นางเอื้อพร  อนุเดช
 
29 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนพรพินิตพิทยาคาร 1. เด็กชายสิรภัทร  มากรุ่น
2. เด็กชายอนุวัตร  ศิริยามัน
 
1. นายสุชาติ  พันแอ
2. นางสุวมล  พันธะศรี
 
30 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 94.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 1. เด็กชายภานุวัตร  ทูลแก้ว
2. เด็กชายเฉลิมเอก  อิ่มในสุข
 
1. นางนันทวรรณ  ตั้งอารมย์
2. นายนที   พุ่มไสว
 
31 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนสิทธิพยากรณ์ 1. เด็กชายทิปกร  แร่เพชร
2. เด็กชายอธิป  ไกรสำรวม
3. เด็กชายอภิสิทธิ์   สีเสมอ
 
1. นายชาญศักดิ์  นิ่มนวล
2. นางสาวรังสิยา  นามวงษ์