รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. ปราจีนบุรี เขต 2

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกัลนิภา  พวงศรี
2. เด็กหญิงจันทรวิมล  มาสวน
3. เด็กหญิงนภัสสร  ปัทธิสามะ
4. เด็กหญิงพรทิพย์  เกิดสวัสดิ์
5. เด็กหญิงรัตวรรณ  คำศรีพล
6. เด็กหญิงวาเศรษฐี  ทีทอง
7. เด็กหญิงวิว  ปัฐน์ทรัพย์
8. เด็กชายสุทธิพงษ์  เพ็ชรนิล
9. เด็กหญิงอรทัย  วิบูลอัตร์
10. เด็กหญิงเกวลิน  เกิดสวัสดิ์
 
1. นายคมสรรติ์  แข็งขัน
2. นางสาวกรนิกา  ไวยารัตน์
3. ว่าที่ร้อยตรีหญิงพิมพ์พิสุทธิ์  รัศมีศร
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงซะยะกะ  ศิลประสาท
 
1. นางสาวปัทมา   วงศ์ณรัตน์
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนอนุบาลนาดี 1. เด็กหญิงโทโมมิ  ศิลประสาท
 
1. นางสาวปัทมา  วงศ์ณรัตน์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กหญิงจาริสา  ไพรบูรณ์
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  เด็ดขาด
3. เด็กหญิงชนิพร  แสงพรม
4. เด็กชายธนากร  เมืองโคตร
5. เด็กหญิงสุพิชญา  พิลา
6. เด็กหญิงเสาวลักษณ์  ชำนาญปืน
 
1. นายสังวาลย์  กำดำ
2. นางรุ่งนภา  บุญมณี
3. นางสาวธานีรินทร์  อาจิณกิจ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 83.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเขาปูน 1. เด็กชายธนพัฒ  กระบินโรท
2. เด็กชายนรากร  ธรรมสร้อย
3. เด็กชายนำชัย  เมืองโคตร
4. เด็กชายบัญญวัต  ภาชาติ
5. เด็กหญิงรมิดา  ผ่องศรี
6. เด็กหญิงวิลาวัณย์  นาลี
 
1. นายชาญฤทธิ์  ภูคำ
2. นางสาวอนุธิดา  ใจอารี
3. นางสาววันดี  แก้วเก็บคำ
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมนักเรียนเพื่อนที่ปรึกษา (YC : Youth Counselor) ม.1-ม.3 94.2 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดโคกอุดม 1. เด็กหญิงฉันท์ชนก  สังข์พรรณ์
2. เด็กชายธนพล  อินทร์หอม
3. เด็กหญิงธีรพร  โยชน์เมืองไพร
4. เด็กหญิงภรัณยา  บุญโฉม
5. เด็กหญิงอินทิรา  บัวแก้ว
 
1. นางวีรยา   บุญมาพิทักษ์กุล
2. นางสาวนิศาชล   บุญมาพิทักษ์กุล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  เจ๊กมั่น
2. เด็กหญิงชญาดา  คำดี
3. เด็กหญิงณัฐริกา  จันทร์แดง
4. เด็กหญิงนาตยา  วิชัย
5. เด็กหญิงปวีณา  พานถม
6. เด็กหญิงสุจิตรา  บุญแก้ว
 
1. นายสมพร  สินกั่ว
2. นางสาวเมวีญา  เรืองโภชน์
3. นายอนุวัฒน์  ศิริวาลย์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 1. เด็กหญิงชนนันท์  แก้วมณี
2. เด็กหญิงลกัสรา  โทเสริฐ
3. เด็กหญิงอธิชา  พูลหนองกุง
 
1. นางอมร  มุสิกวงค์
2. นางสาวณัฐฐา  นุชผักแว่น
 
9 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 1. เด็กหญิงกชศกร  กิ่งแก้ว
2. เด็กหญิงกรกมล  ใบทับทิม
3. เด็กหญิงธิดารัตน์  แก้วพันธ์
4. เด็กหญิงลักขิณา  เล่สิงห์
5. เด็กหญิงสุธาสินี  ประไพ
6. เด็กหญิงเบญชญา  หาญเสนา
 
1. นางสาวจิราภรณ์  คงสิบ
2. นางสาวสุนิศา  แสนยะมูล
3. นางสาวฤชากร  อำไพศรี