รายงานผู้เป็นตัวแทนเข้าแข่งขันระดับชาติ
สพป. กาญจนบุรี เขต 3

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ครั้งที่ 68 ระดับชาติ ปีการศึกษา 2561
ภูมิภาค : ภาคกลางและภาคตะวันออก สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ณ จังหวัดนครปฐม
ระหว่าง วันที่ 25 - 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 90.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนไทรโยคใหญ่ 1. เด็กหญิงฐายินี  พงษ์มา
2. เด็กหญิงศรัณยา  รุ่งกระจ่าง
3. เด็กหญิงเอ้  -
 
1. นางสาวศศิกานต์  ศรีศิริ
2. นางสาวนันธิญา  พรมพิมาร
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนวัดปรังกาสี 1. เด็กหญิงณัฐรินทร์  สินธุภาภรณ์
2. เด็กหญิงแพรวา  -
 
1. นายสามารถ  อ่วมมีเพียร
2. นางสาวณัฐญา  สุทธิรักษ์
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 95.4 ทอง ชนะเลิศ โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กชายชาย  ไม่มีนามสกุล
2. เด็กชายตีฮะโทน  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กชายบอล  ไม่มีนามสกุล
4. เด็กชายพญาพล  เลื่อยกระโทก
5. เด็กชายสฮายโน  ไม่มีนามสกุล
 
1. นางสาวอรอุมา  ตาพทิพย์
2. นางสาวสุกัญญา  พันธุเมฆ
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวยสากลสมัครเล่น) ม.1-ม.3 84.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านเกริงกระเวีย 1. เด็กชายกฤษณะ  -
2. เด็กชายจอน  -
3. เด็กหญิงจิตรานุช  งามจิรกิตต์
4. เด็กชายจิรพงศ์  ฐานธานี
5. เด็กชายถนอมพล  ทองผาชัยศรี
6. เด็กชายธารากร  พัวพงษ์พันธุ์
7. เด็กชายพงศกร  สอนเครือ
8. เด็กชายพีรศักดิ์  อยู่รัมย์
9. เด็กชายสมหมาย  -
10. เด็กชายอนาวิล  รักษ์กาญจนวัฒน์
 
1. นายสิทธิศร  สุขสนาน
2. นางสาวฉันทนา  หาสนาม
3. นายเอกรัตน์   จินดารัตน์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. นายทรงยศ  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายมีทู  -
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กหญิงศศิธร  สังขนิธิ
 
1. นางสาวอรพิน  ห้วยหงษ์ทอง
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 89.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยมาลัย 1. เด็กชายกอลา  -
2. เด็กชายกานต์  -
3. เด็กชายชาญชัย  สมานมิตร
4. เด็กชายต้าเอรือ  -
5. เด็กชายอาซอน  -
6. เด็กชายโจ่วา  -
 
1. นางสาวนารินทร์  โฮมแพน
2. นางสาวนิตยา  บุตรศิริ
3. นายวิเชษฐ์  หงษ์พงษ์
 
9 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ โรงเรียนบ้านห้วยกบ 1. เด็กหญิงพลอย  คงนานดี
2. เด็กหญิงสโนว์  ไม่มีนามสกุล
3. เด็กหญิงอรรจินดา  กันยาพรเจริญ
 
1. นางสาวจันทร์แรม  ภัทรศรีวงศ์
2. นางสาวสุกัญญา  พันธุเมฆ
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6 96.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนบ้านเสาหงษ์ 1. เด็กหญิงซันคิน  -
2. เด็กชายตุลา   กุลวดนย์
3. เด็กหญิงนัทธมน  เมธีวัชรกรณ์
 
1. นางพิมพ์นภัส  พาวันดี
2. นางสาวนิศารัตน์  วังแก้ว